اظهار نامه تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم

 

 

برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات کامل خریدار

 

 

تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم

 

مشخصات کامل فروشنده

خلاصه اظهارات

 

 

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

جنابعالی شش دانگ از یک باب دستگاه (ساختمان ،‌آپارتمان ،‌مغازه ) موضوع پلاک فرعی از اصلی    بخش    شهرستان   واقع در    که دارای (آب ،‌برق ،‌تلفن و گاز و ) می باشد به موجب مبایعه نامه عادی مورخ    به اینجانب فروخته اید که تاریخ    برای حضور در دفتر خانه ،‌تنظیم سند رسمی انتقال تعیین شده بود در دفتر خانه حاضر نشده اید و عدم حضور نامبرده را در دفتر خانه     گواهی نموده است ،‌نظر بر اینکه وقوع بیع شرعی بین اینجانب و جنابعالی مسلم است لذا به جنابعالی 5 روز مهلت داده می شود بعد از ابلاغ اظهار نامه در دفتر خانه جهت تنظیم سند رسمی و تسلیم بیع حاضر شوید ،‌در غیر این صورت از طرق مراجع قضایی اقدام خواهم نمود .

 

 

 

 

 

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ