اظهار نامه به مستاجر جهت تخلیه یک باب مغازه به علت نیاز شخصی

 

 

برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات کامل موجر یا مالک

 

 

تخلیه یک باب مغازه به علت نیاز شخصی 

 

مشخصات کامل مستاجر

خلاصه اظهارات

 

 

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

با توجه به اینکه بنده کارگر کارخانه   بودم و به علت مشکلات جسمی ادامه کار برای اینجانب ضرر جانی و به علت بیماری مقدور نبوده است ،‌با عنابت به اینکه بنده طی اجاره نامه عادی یا رسمی یک باب مغازه واقع در     را به شما به مدت    را اجاره یا سر قفلی دادم و به لحاظ بیرون آمدن از کارخانه   خود بیکار شدم ،‌از جنابعالی تقاضای تخلیه ملک مورد نظر را دارم ،‌حاضرم طبق نظر کارشناس حق کسب و پیشه جنابعالی را پرداخت نمایم و ملک خویش را تحویل بگیرم لذا به جنابعالی به مدت یک ماه بعد از ابلاغ اظهار نامه جهت تخلیه و مذاکره مبنی بر دریافت مهلت حق کسب و پیشه اقدام نمایید ،‌در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی پیگیری و اقدام نخواهم نمود .

 

 

 

با تشکر

نام ونام خانوادگی

امضاء – تاریخ