تعیین تکلیف: چنانچه زوج هیچ انگیزه‌ای برای ایجاد یک زندگی مشترک نداشته باشد و در این خصوص و تهیه شرایط آن اقدامی ننماید/ یا اینکه حکم طلاق را اخذ نموده ولی برای اجرای آن زوج را بلا تکلیف بگذارد زوجه می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه نماید.

نمونه دادخواست

 

تجدیدنظرخواه:……………

تجدیدنظر خوانده:…………….

وکیل:…………………….

تجدیدنظر خواسته از دادنامه شماره:…………………..

دلایل و ضمائم:………………….

ریاست محترم محاکم تجدیدنظر استان« مرکز استان صادرکننده‌ی رای بدوی»

با سلام- احتراماً اینجانب……………… نسبت به دادنامه…………….. صادره از شعبه……………. که در تاریخ………………… ابلاغ گردیده است مراتب اعتراض و تقاضای نقض آن را اعلام می‌دارم اینجانبه که طبق سند نکاحیه……………….. به عقد آقای…………. درآمده‌ام از آن تاریخ تا کنون علیرغم دخالت و داوری بزرگان فامیلان نامبرده ایشان ترتیبی به تهیه مسکن- پرداخت نفقه، ایجاد مراسم عروسی ابراز نمی‌دارد و اقدام به طلاق نیز نمی‌نماید و در این مدت بنده نیز در بلاتکلیفی هستم دادگاه محترم بدوی نیز اجابت تقاضای اینجانب را ننموده است لذا تقاضای نقض دادنامه معترض‌عنه و تعیین تکلیف اینجانب را دارم.

امضاء

مدارک لازم: 1- دادخواست تجدیدنظر + هزینه تمبر دادرسی 2- کپی دادنامه بدوی  3- اظهارنامه 4- شهادت شهود 5- آرایی که تکلیف زوجین را مشخص می‌نماید ولی اقدامی جهت اجرای آن صورت نمی‌دهند.