ریاست محترم دادسرای ویژه امور سرپرستی «نام شهرستان محل صدور حکم قیمومت»

احتراماً؛ اینجانب…………………….. قیم پرونده کلاسه………………… قصد فروش خودرو باقیمانده از مرحوم/ مجنون…………………. به شماره شهربانی……………… را دارم. خواهشمندم دستور فرمایید اقدامات قانونی به عمل آوردند.

 

آدرس و محل استقرار خودرو و مورد ارزیابی:…………………………………………..

شماره تلفن تماس:…………………………………………..

آدرس متقاضی:……………………………………….

امضاء

مدارک مورد نیاز:

١- اصل و فتوکپی مصدق سند مالکیت خودرو مورد نظر

2- گواهی انحصار وراثت متوفی