بسمه‌تعالی

 

ریاست محترم دادسرای ویژه امور سرپرستی «نام شهرستان محل صدور حکم قیمومت»

احتراماً؛ اینجانب…………….. قیم پرونده کلاسه…………… قصد فروش ملک باقیمانده از مرحوم/ مجنون………………….. به شماره ملک……………….. را دارم. خواهشمندم دستور فرمایید اقدامات قانونی به عمل آورند.

آدرس ملک مورد ارزیابی:…………………………………………………….

شماره تلفن تماس: ……………………………………………………………

آدرس متقاضی:……………………………………………………………………

امضاء

مدارک مورد نیاز:

١- اصل و فتوکپی مصدق سند مالکیت و بنچاق ملک مورد ارزیابی

٢- گواهی انحصار وراثت متوفی