خواهان:……………………………………………….

خوانده: ریاست محترم دادسرای نام شهرستان محل اقامت خواهان (اداره سرپرستی)

وکیل یا نماینده قانونی:………………………………………….

تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم رشد

دلایل و منضمات دادخواست: ١- تصویر مصدق شناسنامه شماره………………. متقاضی حکم رشد ٢- عندالاقتضاء آزمایش اختبار دادگاه محترم ٣- استعلام نظریه از پزشکی قانونی

ریاست محترم مجتمع قضائی «نام شهرستان محل اقامت خواهان»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

حسب مدارک سجلی تقدیمی خانم/ آقا………………… فرزند………………….. به شماره شناسنامه…………….. که در حال حاضر دارای سن بیش از 15 سال (در مورد متقاضی پسر) ٩ سال (در صورت دختر بودن) قمری می‌باشد و طبق تبصره یک از ماده 1210 قانون مدنی بالغ شرعی و قانونی محسوب می‌گردد، با توجّه به رشد و کمال جسمی و روحی و دماغی  وکلا آمادگی‌ام در تصدی امور مالی شخصی که عندالاقتضاء به آزمایش شخص ریاست محترم دادگاه و حتی نظریه پزشکی قانونی استناد می‌نماید، تقاضای صدور حکم رشد را به استناد مواد فوق‌الاشعار قانون مدنی از محضر ریاست محترم دادگاه استدعا دارم.

محل امضاء- مهر- انگشت

مدارک لازم: ١- تصویر مصدق شناسنامه شماره………………… متقاضی حکم رشد ٢- عندالاقتضاء آزمایش اختبار دادگاه ٣- استعلام نظریه پزشکی قانونی