تعریف: چنانچه احدی از مامورین دولتی، مثلاً مامورین ابلاغ دادگستری یا نیروی انتظامی که مسئول ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب بوده در حالی که به نشانی مندرج در ورقه مراجعه نکرده باشد. گزارش نماید که در تاریخ مربوطه و به نشانی مندرج در اوراق مراجعه نموده لیکن مخاطب تغییر مکان داده است. در صورتی که مخاطب مدعی شود و اثبات نماید در تاریخ فوق نه تنها تغییر مکان نداده بلکه خود و خانواده‌اش همچنان در نشانی مندرج در ورقه قضایی حضور داشته‌اند. گزارش مأمور خلاف واقع محسوب خواهد شد.

شکوائیه

 

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دادگاه بخش

با سلام

احتراماً نظر به اینکه آقای…………. مأمور ابلاغ یا مامور نیروی انتظامی موظف بوده دادنامه شماره……………….. مورخه………….. شعبه…………… دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان را در نشانی مندرج در دادنامه واقع در خیابان………….. به اینجانب………. ابلاغ نماید. لیکن نامبرده بدون مراجع به نشانی اینجانب در تاریخ……………… ذیل نسخه ثانی دادنامه گزارش نموده مخاطب تغییر مکان داد، در حالی که هیچ گونه تغییر مکانی از ناحیه اینجانب صورت نگرفته و در تاریخ تنظیم گزارش خود و خانواده‌ام در محل حضور داشته‌ایم برای اثبات ادعایم افرادی از همسایگان را به عنوان گواه معرفی خواهم کرد. لذا با توجّه به مراتب فوق و نظر به اینکه گزارش خلاف وی باعث قطعیت دادنامه شده و موجبات خسارت مادی و معنوی حقیر را فراهم نموده است تقاضای تعقیب و مجازات قانونی مشارالیه را دارم.

با تشکّر…………

مدارک مورد نیاز:  طرح شکایت مستلزم ارائه دلایلی است که از سوی شاکی جهت اثبات ادعای وی مبنی بر اینکه در تاریخ تنظیم گزارش حضور داشته به انضمام تصویری از گزارش مأمور خاطی.