برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

در اینجا مشخصات شامل نام و نام خانوادگی کسی که اظهار نامه را
می فرستد و شماره تلفن او ذکر
می شود

 

 

اعلام مراتب ذیل     

 

در اینجا نام و نام خانوادگی کسی یا کسانی که اظهار نامه برای آنها ارسال می شود نوشته می شود  

خلاصه اظهارات

 

 

 

 

مخاطب محترم جناب آقای / خانم  

با سلام ،

احتراما ،همانطوریکه مستحضرید :

 نظر به اینکه به موجب سند عادی مورخ     به باب    را با مشخصات تفصیلی مضبوط در سند به اینجانب فروخته اید و مقرر شده که پس از تهیه مقدمات برای تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر خانه حاضر شویم و نظر به اینکه زمان حضور در دفتر خانه در قولنامه مسکوت مانده است ، بدینوسیله از شما دعوت می کنم که راس ساعت    روز     مورخ     برای تنظیم سند رسمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره      شهرستان    واقع در   حاضر شوید و کلیه مقدمات لازم را نیز فراهم کنید . ضمان چون انجام معامله مستلزم استعلام از اداره ثبت است ، مقتضی است حداکثر تا 10 روز پیش از تاریخ حضور با مراجعه به دفتر خانه و ارائه سند مالکیت استعلام از ثبت را بدهید ضمناً نسخه ای  از این اظهار نامه جهت اطلاع سر دفتر اسناد رسمی شماره     شهرستان    ارسال  می شود.

 

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء و تاریخ