خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: الزام به تکمیل  موضوع قرارداد مقوم به………. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدور دستور موقت

دلائل و منضمات دادخواست: 1- قرارداد مورخ………… 2- دلیل پرداخت ثمن 3- استعلام ثبتی 4- تأمین دلیل کلاسه…… شعبه…… دادگاه عمومی«نام شهرستان»

ریاست محترم مجتمع قضایی «نام شهرستان محل وقوع ملک»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ…….. ،…….. دانگ……. باب آپارتمان واقع در نشانی….. جزء پلاک ثبتی…/…. بخش «شماره و نام شهرستان» را از خوانده/ خواندگان خریداری نموده و مبلغ….. ریال از بهای آن نیز پرداخت شده‌است. علیرغم ایفاء تعهداتم به عنوان خریدار، متاسفانه خوانده/ خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده و در جهت تکمیل احداثی اقدامی نمی‌نمایند فلذا با عنایت به مراتب فوق و امتناع خوانده/ خواندگان از اجرای مفاد قرارداد، صدور حکم محکومیت ایشان به تکمیل ساختمان احداثی (موضوع قرارداد مذکور) به استناد مواد 10، 220 الی 225، 238، 239 و 1301 قانون مدنی به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست. بدواً صدور دستور موقت به منع نقل و انتقال پلاک ثبتی مورد معامله فوق‌الذکر به استناد مواد 310 و 320 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اجرای فوری آن نیز تقاضا می‌شود.

محل امضاء – مهر – انگشت

مدارک لازم: 1- مصدق قرارداد مورخ………… 2- دلیل پرداخت ثمن 3- استعلام ثبتی 4- تأمین دلیل کلاسه……