خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: صدور دستور موقت به منع از هرگونه استفاده و نقل و انتقال تلفن شماره……………………………………………………

دلائل و منضمات دادخواست: کپی مصدق: 1- قرارداد مورخ…….. 2- دلیل پرداخت ثمن 3- مدرک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم مجتمع قضایی«نام شهرستان اقامتگاه خوانده»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ….. امتیاز……. شماره تلفن ثابت/ همراه به شماره/ شماره‌های………… را از خوانده/ خواندگان  خریداری نموده و مبلغ……. ریال به عنوان قسمتی از/ تمامی ثمن معامله نیز پرداخت شده‌است. علیرغم ایفاء تعهداتم به عنوان خریدار، متاسفانه خوانده/ خواندگان  مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده‌اند. فلذا صدور دستور استعلام مالکیت از اداره مخابرات «نام شهرستان» و با وصول پاسخ استعلام صدور دستور موقت بر منع از هرگونه استفاده و نیز نقل و انتقال امتیاز شماره/ شماره‌های تلفن مذکور مستنداً به مواد 310 ، 318 و 320 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اجرای فوری آن استدعا می‌شود. دعوی راجع به ماهیت ادعا وفق ماده 318 همان قانون ظرف مهلت قانونی تقدیم خواهد شد. حسب ماده 320 قانون یاد شده‌اجرای قرار قبل از ابلاغ مورد تقاضاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

مدارک لازم:

1- تصویر مصدق قرارداد مورخ……. 2- دلیل پرداخت ثمن3- مدرک مورد نیاز دیگر