خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: صدور دستور موقت به منع از پرداخت مبلغ چک

دلائل و منضمات دادخواست: کپی مصدق: 1- قرارداد مورخ…….. ٢- مدرک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم مجتمع قضایی«نام شهرستان اقامتگاه خوانده»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب با خوانده/ خواندگان قراردادی را خصوص…. در تاریخ…… تنظیم و امضاء کردیم نظر به توضیح دلایل لزوم فسخ یا تعلیق قرارداد فلذا صدور دستور موقت به منع از پرداخت مبلغ چک شماره……. عهده بانک….. شعبه……. به میزان………. ریال و اجرای فوری آن مستنداً به مواد 310، 318 و 320 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد استدعاست. دعوی راجع به ماهیت وفق ماده 318 همان قانون ظرف مهلت قانونی تقدیم خواهد شد.

محل امضاء – مهر – انگشت

مدارک مورد نیاز:

1- تصویر مصدق قرارداد مورخ…….

2- مدارک لازم دیگر