برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات کامل مالک 

 

 

قلع و قمع بنا اجرت المثل دوران تصرف

 

مشخصات کامل متصرف عدوانی

خلاصه اظهارات

 

 

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

در غیبت اینجانب مالک ،‌یک قطعه زمین به پلاک مذکور را تصرف
نموده اید، و در آن احداث بنا کرده اید این تصرف به نحوه عدوان انجام شده مراجعات مکرر در جهت متقاعد کردن جنابعالی بر تحویل ملک اینجانب و رفع تصرف تاثیری نموده است وبا توجه به اینکه حکم خلع دید و قلع و قمع بنا و اجرت المثل دوران تصرف از طرف شعبه    دادگاه عمومی    صادر گردیده است ،‌و فقط اجرای آن مانده لذا به جهت اینکه بنا قلع و قمع نگردد یا شما قیمت ملک موصوف را به قیمت روز پرداخت کنید یا اینکه بنا آنرا به اینجانب بفروشد و اجرت المثل دوران تصرف را پرداخت نمایید ،‌در غیر اینصورت از طریق محاکم دادگستری موارد را پیگیری خواهم نمود .

 

 

 

 

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

 

 

      

خلاصه جواب