طبق ماده ۲۳۹ ق.م.ا ،حد مساحقه،صد ضربه تازیانه می باشد.