فصل اول : کلیات

ماده ۱: طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ                            فی مابین                                  به نمایندگی

به موجب معرفی نامه شماره              مورخ          به عنوان کارفرما از یک طرف و شرکت / آقای                به شماره شناسنامه            ثبت      به مدیریت / نمایندگی                 که طبق آگهی / نامه شماره                روزنامه رسمی رسماً معرفی گردیده به عنوان پیمانکار از طرف دیگر طبق شرایط زیر منعقد و طرفین ملزم به اجرای کلیه مفاد و شرایط آن می باشد.

ماده ۲- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد و حجم عملیات به شرحی که در پیوست شماره (۱) مندرج می باشد.

ماده ۳- مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاریخ تحویل زمین              روز تقویمی ، می باشد و پیمانکار متعهد است کلیه عملیات موضوع قرارداد شامل تجهیز کارگاه و اجزای عملیات را در مدت مذکور طبق برنامه زمان بندی مورد تائید کارفرما به شرح ذیل را انجام دهد :

۱- مدت تهیه و تجهیز و تشکیل کارگاه            روز

۲- مدت اجرای عملیات             روز که پایان مدت تجهیز و تشکیل کارگاه شروع می شود .

۳-

۴-

۵-

ماده ۴- مبلغ قرارداد :

مبلغ کل تقریبی / قطعی قرارداد عبارت است از : به عدد                                    ریال و به حروف                       ریال که بر اساس پیشنهادات پیمانکار و با توجه به جدول نرخ ها (پیوست شماره ۲) که جز لاینفک قرارداد است محاسبه شده است.

ماده ۵- نحوه پرداخت

۱-۵- کارفرما موافقت می نماید                             در مقابل ضمانت نامه بانکی معادل پیش پرداخت یا در مقابل اخذ                     سفته / چک / معادل دو برابر مبلغ پیش پرداخت مبلغ                      ریال معادل               % مبلغ قرارداد را بهعنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نماید ، ضمانت نامه مذکور پس از پایان عملیات موضوع قرارداد مسترد و مبلغ پیش پرداخت در                         قسط و به میزان                  % از هر صورت حساب پیمانکار کسر می گردد ، به نحوی که ضمن پرداخت آخرین صورت وضعیت کلیه مبلغ پیش پرداخت مستهلک گردد .

۲-۵- پیمانکار هر                    روز / ماه یکبار صورت وضعیت دقیق کارهای انجام شده را به طور مشخص و به تفکیک در سه نسخه تنظیم و مهر و امضاء نموده و به تائید                 کارفرما رسانیده و جهت دریافت مبالغ مربوطه به امور مالی کارفرما ارسال می نماید . امور مالی پس از رسیدگی به صورت حساب و تائید کارفرما ضمن کسر مبالغ زیر تتمه صورت حساب را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز به پیمانکار یا نماینده قانونی او پرداخت می نماید .

الف : هرگونه مالیات و عوارض و حقوق دولتی متعلقه طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران

ب: قسط پیش پرداخت به میزان                             % از هر پرداخت

ج : جرائم تاخیر احتمالی (به شرح ماده ۲۴ قرارداد )

د: پنج درصد بابت ودیعه بیمه های اجتماعی که پس از ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی توسط پیمانکار مسترد می گردد .

ه: ۱۰% بابت کسور وجه الضمان که ۵% آن پس از تصویب صورت موقت و مابقی پس از تحویل قطعی در صورت انجام کامل تعهدات مسترد می گردد .

و : بهای مصالح و لوازم و تجهیزات و مواد و سوخت و روغن و                        تحویلی از طرف کارفرما به پیمانکار

۳-۵- پرداخت آخرین صورت حساب پیمانکار موکول به تحویل قطعی موضوع قرارداد به کارفرما ( به شرح مندرج در ماده ۵-۱۷) و ارائه صورت جلسه تحویل خواهد بود.

ماده ۶- ساعات کار :

ساعات کار در مورد خاکبرداری و                      توسط نماینده کارفرما تعیین و به پیمانکار اعلام می شود و پیمانکار متعهد است ساعت شروع و خاتمه کار را رعایت نماید.

فصل دوم : تعهدات پیمانکار

ماده ۷- ضمانت نامه انجام تعهدات

پیمانکار باید همزمان با امضای قرارداد برای تضمین انجام تعهدات ناشیه از آن معادل ۵% مبلغ قرارداد ضمانتنامه مورد قبول کارفرما تهیه و تسلیم وی نماید .

ضمانت نامه مذکور باید پایان قرارداد معتبر و طبق درخواست کارفرما قابل تمدید باشد.

ماده ۸- تامین ماشین های سنگین راه سازی :

پیمانکار متعهد است روزانه متناسب با حجم عملیات خاکبرداری ، بارگیری ، خاکریزی ،پخش ،رکلاژ و حمل و تخلیه ، ماشین های سنگین راه سازی را تامین نماید به نحوی که هیچ گاه وقفه ای در عملیات موضوع قرارداد پدید نیاید .

تامین سوخت روغن لاستیک ، باطری سرویس و قطعات یدکی ماشین آلات جزاً و کلاً به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچ گونه تعهد و مسئولیتی از هیچ بابت در مورد آماده نگه داشتن ماشین آلات پیمانکار ندارد .

تبصره : حفاظت از ماشین های راه سازی مستقر در کارگاه یا محل عملیات موضوع قرارداد در تمام مدت شبانه روز و در طول قرارداد از هر نقطه نظر به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در این مورد نخواهد داشت.

ماده ۹- کارکنان

۱-۹- پیمانکار متعهد است کلیه نیرو انسانی مورد نیاز برای اجرای قرارداد را تامین نماید . پرداخت حقوق ، دستمزد اضافه کاری و هرگونه مزایای کارکنان تحت سرپرستی پیمانکار به عهده و مسئولیت پیمانکار است .

۲-۹- پیمانکار متعهد است هزینه های ناشی از قوانین کار و بیمه اجتماعی و قوانین و آیین نامه های مربوط به مالیات و عوارض کارکنان تحت سرپرستی خود را راساً پرداخت نماید .

۳-۹- پیمانکار متعهد است افرادی را به کار گمارند که از هر لحاظ واجد صلاحیت اخلاقی شغلی و قانونی باشند به هر حال چنانچه معلوم شود افرادی کارائی و تجربه کافی در کار خود ندارد و یا فاقد صلاحیت اخلاقی می باشند پیمانکار موظف است به دستور کارفرما به خدمت آنها خاتمه داده و فرد یا افراد واجد شرایط دیگری ره به کار گمارند .

۴-۹- پیمانکار از هر لحاظ در مقابل کارکنان خود مسئولیت داشته و کارفرما را در مقابل کلیه دعاوی احتمالی آنها اصالتاً و وکالتاً مبری خواهد نمود.

ماده ۱۰- بیمه

پیمانکار متعهد است کلیه کارکنان ، کارگران وسایل و ماشین آلاتی که جهت انجام موضوع قرارداد به هر عنوانی به کار می گیرد در مقابل حوادث بیمه نموده و همچنین در مقابل خسارت وارده به کارفرما و اشخاص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی کارگاه را به هزینه خود بیمه مسئولیت مدنی نماید .

و در حال مسئول جبران کلیه خسارت و زیان های وارده به تاسیسات و وسایل و ابراز و تجهیزات و به طور کلی هر یک از اموال منقول و یا غیر منقول کارفرما یا اشخاص ثالث که توسط خود و یا کارکنان و کارگران وی وارد آید می باشد.

ماده ۱۱- سرپرست عملیاتی پیمانکار

پیمانکار قبل از شروع عملیات موضوع قرارداد شخص واجد شرایط و تخصص لازم به عنوان سرپرست عملیاتی کارگاه ، کتباً به کارفرما معرفی خواهد نمود .

سرپرست مزبور باید شخصاً در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات موضوع قرارداد تحت سرپرستی و نظارت او انجام گیرد . و در هر حال سرپرست مزبور باید در طول مدت قرارداد مورد تائید کارفرما باشد و این تائید از مسئولیت وی پیمانکار نمی کاهد.

ماده ۱۲- منع قانونی

پیمانکار رسماً اعلام می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات و دعاوی دولتی مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۳۷ نمی باشد .

پیمانکار تعهد می نماید که منافع این پیمان را هیچ یک از اشخاص یا افرادی که در قانون پیش بینی شده و یا بشود از آن استنباط نمود انتقال نداده و یا آنان را به مشارکت قبول نکند.

ماده ۱۳- حسن انجام کار

پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرا و انجام عملیات موضوع قرارداد را بر اساس نقشه آن و مشخصات فنی ، عمومی و خصوصی پیمان و دستورات کارفرما و نماینده کارفرما و                  طرح به عهده دارد .

نظارتی که از طرف کارفرما یا نماینده کارفرما و یا              طرح یا کارکنان او در اجرای عملیات موضوع قرارداد می شود به هیچ وجه از میزان مسئولیت پیمانکار نخواهد کاست.

ماده ۱۴- مقررات ایمنی

پیمانکار متعهد است افراد تحت سرپرستی خود را در ارتباط با موضوع قرارداد در کارگاه کارفرما فعالیت دارند و همچنین محیط کار از لحاظ ایمنی ، حفاظتی و کمک های اولیه مجهز و مقررات ایمنی کارفرما و وزارت کار و سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اجرای عملیات موضوع قرارداد را رعایت کند . به هر حال چنانچه در اثر تسامح و یا سهل انگاری پیمانکار حوادثی برای کارکنان پیمانکار و یا اشخاص دیگر به وقوع بپیوندد پیمانکار راساً مسئول و جوابگوی خسارت در مقابل افراد ذینفع و مراجع قانونی خواهد بود و در هر حال کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در مورد زیان های جانی یا مالی ناشی از انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار یا کارکنان و کارگران وی به عهده نخواهد داشت.

ماده ۱۵- حق واگذاری به غیر :

پیمانکار حق واگذاری موضوع قرارداد را جزاً و کلاً به غیر را ندارد و در صورتی که عملیات موضوع قرارداد ایجاب نماید که بعضی از کارها به اشخاص دیگر واگذار گردد پیمانکار ابتدا مراتب را کتباً به کارفرما اعلام و در صورت قبول کارفرما مبادرت به واگذاری خواهد نمود .

بدیهی است این واگذاری به هیچ وجه از مسئولیت و وظایف پیمانکار در مقابل کارفرما نکاسته و پیمانکار موظف است کارهای مورد واگذاری را به نحو احسن و به همان منوال که در شرایط و مشخصات قرارداد ذکر گردیده به اتمام رساند.

فصل سوم : اختیارات کارفرما

ماده ۱۶- نماینده کارفرما

کارفرما پس از امضاء قرارداد نماینده خود را که ………….طرح می باشد کتباً به پیمانکاری می نماید .

پیمانکار موظف است عملیات موضوع قرارداد را اساس مفاد قرارداد و مشخصات فنی عمومی و خصوصی و نقشه های پیوست و همچنین بر طبق دستورات و تعلیماتی که کارفرما یا ………….طرح می دهد با بهترین روش و طبق زمان بندی مورد تائید کارفرما به وسیله افراد و ماشین آلات مورد قبول کارفرما اجراء نماید.

ماده ۱۷- تحویل زمین :

۱-۱۷- پیمانکار متعهد می شود حداکثر ظرف مدت …………………. روز پس از امضاء قرارداد در محل خاکبرداری واقع در ………………………….حضور بهم رساند و زمین موضوع قرارداد را طی  صورت جلسه از مجری طرح تحویل گیرد .

تبصره : عدم اقدام پیمانکار نسبت به حضور در محل خاکبرداری و تحویل گیری زمین تا تاریخ فوق موجب افزایش مدت قرارداد نخواهد گردید و تاریخ مزبور ملاک شروع قرارداد خواهد بود .

۲-۱۷- احداث هر نوع بنا با هر نوع مصالح به منظور سرویس یا تعمیرات ماشین های لازم برای انجام کار و تعویض روغن در محوطه زمین تحویلی از طرف پیمانکار و افراد تحت سرپرستی وی ممنوع خواهد بود .

۳-۱۷- پیمانکار متعهد است پس از خاتمه عملیات موضوع قرارداد زمین و پروژه مزبور را با تنظیم صورت جلسه به کارفرما تحویل نماید .

۴-۱۷- پیمانکار حق ندارد تجهیزات و ماشین آلات و وسایلی را که برای اجرای عملیات موضوع قرارداد در نظر گرفته شده بدون مجوز کارفرما و یا مجری طرح تا تحویل موقت و رسیدگی به حساب های مالی شرکت و تائید کارفرما از محل پروژه خارج نماید.

ماده ۱۸- اجازه عبور

کارفرما در مورد اخذ اجاره عبور ماشین آلات پیمانکار در سطح شهر به منظور اجرای عملیات موضوع قرارداد تشریک مساعی لازم را در حدود اجازه مقررات خواهد نمود.

ماده ۱۹- تغییر مقادیر کار :

کارفرما می تواند حجم عملیات موضوع قرارداد را تحت همین شرایط تا ۲۵% کاهش یا افزایش دهد که در هر صورت پیمانکار با توجه به موارد زیر موظف به قبول آن می باشد .

الف : مبلغ افزایش یا کاهش مقادیر کار بر اساس بهای واحد کار مندرج در ماده ۴ این قرارداد محاسبه و اضافه و یا کسر می گردد .

ب: مدت قرارداد به نسبت افزایش یا کاهش مقادیر کار نسبتاً اضافه یا کسر خواهد شد.

ماده ۲۰- توقف عملیات :

کارفرما می تواند با تشخیص و صلاحدید خود عملیات موضوع قرارداد را موقتاً برای حداکثر ۳ ماه معلق و متوقف سازد . در این صورت باید مراتب را کتباً و حداقل                      روز قبل از شروع تعلیق با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار ابلاغ نماید . در مدت تعلیق پیمانکار موظف است کلیه کارهای انجام یافته و مصالح پای کار و تاسیسات کارگاه را بر اساس پیمان به طور شایسته حفاظت نماید . همچنین پیمانکار موظف است تعداد نفرات و ماشین آلات خود را به حداقل ممکن طبق نظر نماینده کارفرما تقلیل دهد در این صورت ، پیمانکار بابت هزینه حفاظت و حراست کارگاه مبلغی را که با تراضی طرفین تعیین خواهد شد دریافت می نماید . بدیهی است در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد و طرفین به ادامه قرارداد توافق ننمایند پیمان خاتمه یافته تلقی و طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی مصوب وزارت برنامه و بودجه عمل خواهد شد.

ماده ۲۱- بازرسی های فنی

بازرسان فنی کارفرما می توانند ماشین آلات پیمانکار را در کارگاه مورد آزمایشات فنی قرار دهند و چنانچه بعضی از ماشین ها از لحاظ فنی معیوب تشخیص داده شوند و یا قادر به انجام عملیات موضوع قرارداد نباشد از کار آنها جلوگیری به عمل آورند و پیمانکار موظف است نسبت به جایگزینی آن اقدام عاجل نماید.

ماده ۲۲- فسخ قرارداد

در موارد زیر کارفرما می تواند قرارداد را به طور یک جانبه فسخ و کلیه تضمینات و کسور وجه الضمان را به نفع خود ضبط و وصول نماید .

۱-۲۱- عدم معرفی سرپرست عملیاتی برای کارگاه به شرح مندرج در ماده ۱۱ قرارداد و همچنین رها کردن کارگاه بدون سرپرست عملیاتی و یا تعطیل کردن کارها بدون اجازه کارفرما و بدون علل قهریه بیش از ده روز

۲-۲۱- واگذاری و یا انتقال قرارداد جزئاً یا کلاً به اشخاص دیگر بدون موافقت و اجازه قبلی کارفرما

۳-۲۱- عدم توانایی مالی ، فنی یا اجرایی پیمانکار برای ادامه انجام عملیات موضوع قرارداد به تشخیص کارفرما .

۴-۲۱- انحلال یا ورشکستگی موسسه پیمانکار

۵-۲۱- عدم اجرای هر یک از مواد قرارداد در ظرف مدت تعیین شده در برنامه زمان بندی و یا عدم انجام دستورات کارفرما یا نماینده وی

۶-۲۱- در صورتی که به هر ترتیب پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی گردد .

۷-۲۱- در حال متعهد می تواند با                                   روز اعلام قبلی قرارداد را به طور یک جانبه فسخ نماید و متعهد حق هیچ گونه مطالبه و یا اعتراضی از این بابت ندارد و امور مالی قرارداد در صورت فسخ طبقه ماده ۱۰ همین قرارداد خواهد بود.

ماده ۲۳- اقدامات پس از فسخ

چنانچه کارفرما به یکی از علل مشروحه در ماده ۲۲ قرارداد را فسخ نماید ، مراتب را به پیمانکار کتباً اعلام و ضمانت نامه انجام تعهدات را بدون انجام تشریفات قضایی به نفع خود وصول خواهد نمود . و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراض و یا مطالبه ای از این بابت نخواهد داشت . سایر اقدامات پس از فسخ ، طبق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان خواهد بود .

ضمناً پیمانکار موظف است بر اساس مفاد بند ۲ ماده ۵ قرارداد صورت وضعیت کارکرد خود را تا تاریخ فسخ ظرف مدت                      روز از تاریخ فسخ تهیه و به کارفرما تسلیم نماید .

فصل چهارم : مقررات مختلف

ماده ۲۴- جرائم تاخیر

چنانچه به تشخیص کارفرما پیمانکار با توجه به ماده ۲ قرارداد نسبت به اجرای عملیات موضوع قرارداد تاخیر داشته باشد ، تامدت                  روز ، برای هر روز تاخیر معادل (به حروف )                                     ریال (به عدد          ریال ) به پیمانکار جریمه تعلق می گیرد . که کارفرما مبلغ مذکور را به تشخیص خود از مطالبات و تضمینات یا سایر اموال پیمانکار به نفع خود راساً ضبط و وصول می نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی ندارد .

تبصره : در صورتی که مدت تاخیر بیش از                 روز باشد موضوع مشمول ماده ۲۲ و ۲۳ قرارداد می گردد.

ماده ۲۵- فور ماژور (حوادث قهری )

در صورت بروز هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه اقتدار پیمانکار برای انجام تعهدات ناشی از این قرارداد بوده و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل پیشگیری باشد ، پیمانکار باید مدارک مثبته خود را بلادرنگ به کارفرما ارائه نماید و در صورتیکه مورد قبول کارفرما واقع شد با توافق یکدیگر در خصوص مورد اتخاذ تصمیم خواهند نمود . در غیر این صورت پیمانکار موظف به ادامه انجام تعهدات طبق مفاد قرارداد می باشد .

در مورد خسارت ناشی از حوادث قهری طبق ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان محسوب وزارت برنامه و بودجه عمل می گردد.

ماده ۲۶- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد یا ضمائم و ملحقات آن و یا در اجرای مفاد قرارداد که طرفین نتوانند از راه توافق به نتیجه برسند ، موضوع مورد اختلاف در اسرع وقت به                                     ارجاع می گردد و نظر مرجع مذکور برای طرفین لازم التباع می باشد.

ماده ۲۷- نشانی طرفین قرارداد :

نشانی طرفین قرارداد بدین شرح است :

هرگاه نشانی پیمانکار در مدت قرارداد تغییر کند باید نشانی محل جدید خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و تا وقتیکه نشانی جدید به کارفرما ابلاغ نشده کلیه نامه و اوراق و اظهار نامه ها به نشانی قبلی به شرح بالا ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ تلقی می گردد.

ماده ۲۸- اسناد و مدارک پیمان :

اسناد و مدارک پیمان به شرح زیر می باشد :

۱-     پیمان حاضر

۲-      تضمین نامه ها

۳-     شرایط عمومی پیمان

۴-     مشخصات فنی خصوصی و عمومی

۵-     نقشه های کلی و تفصیلی و اجرایی

۶-   برنامه تفصیلی اجرایی و صورت جلسه ها و موافقت نامه و هر نوع سند دیگری که در مورد کارهای جدید و یا تغییراتی که در قسمتی از کارها طبق شرایط عمومی پیمان تنظیم و به امضاء طرفین می رسد.

ماده ۲۹-

هرگاه بین اسناد و مدارک این پیمان تعارض ، تزاحم یا تناقض وجود داشته باشد و یا در تعبیر و تفسیر این قرارداد اختلافی حاصل گردد مدارک پیمان به شرح ذیل حائز اولویت می باشد .

۱-     اصلاحیه ها ، الحاقیه ها یا صورت جلسه به ترتیب آخرین تاریخ صدور

۲-     نقشه های کلی و تفصیلی اجرایی (پیوست شماره                   قرارداد )

۳-     مشخصات فنی خصوصی

۴-     مشخصات فنی عمومی

۵-     پیمان حاضر

۶-     شرایط عمومی پیمان مصوب وزارت برنامه و بودجه

ماده ۳۰- فسخ این پیمان در ۳۰ ماده و                    تبصره در سه نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده و کلیه فسخ آن اعتبار واحد دارد .

کارفرما                                                                                                        پیمانکار