۱. کشف جرم
۲. تعقیب متهم
۳. تحقیقات مقدماتی
۴. میانجیگری
۵. صلح میان طرفین
۶. نحوه رسیدگی
۷. صدور رأی
۸. طرف اعتراض به رأی
۹. اجرای رأی