۱ . رییس امور مالیاتی ( ممیزکل )

۲ . هیات حل اختلاف مالیاتی ( بدوی )

۳ . هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر

۴ . هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م

۵ . شورای عالی مالیاتی

۶ . هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

۷ . دیوان عدالت اداری

= توضیح اینکه مراجعه یا ارسال پرونده نزد هر یک از مراجع حل اختلاف مالیاتی فوق تابع شرایطی می باشد که لازم است به مقررات و مواد قانونی مربوطه مراجعه شود .