وجوهی که مشمول کسر حق بیمه می باشد :

۱ . حقوق، دستمزد و کارمزد
۲ . فوق العاده های شغل
۳ . اضافه کار، شب کاری و نوبت کاری
۴ . فوق العاده خارج از مرکز
۵ . فوق العاده انجام کارهای سخت و زیان آور
۶ . کمک هزینه خواربار و مسکن
۷ . مزد ایام تعطیل و مرخصی استحقاقی
۸ . فوق العاده های ثابت و مانند آنها
۹ . پاداش به جز مواردی که مشمول کسر حق بیمه نیست

 مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست :
     
۱ . بازخرید ایام مرخصی
۲ . هزینه عائله مندی
۳ . هزینه سفر و فوق العاده مأموریت
۴ . عیدی
۵ . مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری
۶ . حق شیر
۷ . پاداش نهضت سواد آموزی
۸ . حق التضمین (کسر صندوق)
۹ . خسارت اخراج و مزایای پایان کار
۱۰ . پاداش افزایش تولید