*مدت زمان اثبات جرم رابطه نامشروع کمتر میباشد.

*نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.

*وکیل میتواند در صورتیکه جرم مشهود باشد صورت جلسه ای توسط پلیس تنظیم کند.

*وکیل میتواند در صورتیکه به موکل خود افترا زده شده باشد یا قذف شده باشد برای موکل خود اعاده حیثیت کند.

*وکیل میتواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود. (رضایت شاکی فقط موجب تخفیف در مجازات میشود و کلا از بین نخواهد رفت.)