تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ……. ریال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ……..ریال ) به عنوان مهریه به نرخ روز بااحتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

احتراماً با توجه به این که اینجانب و خوانده به موجب عقدنامهی شمارهی … در تاریخ … با یکدیگر به عقد دائم ازدواج کردیم اما به علت مشکلات و اختلافات حادث در تاریخ … به موجب طلاقنامهی شمارهی … خوانده را طلاق دادهام و نظر به این که در عقدنامهی مذکور مهریهی خوانده مقدار … تعداد … سکه بهار آزادی، و یا مبلغ … ریال وجه نقد قرار داده شده بود و اینجانب در تاریخ … به موجب رسید عادی مورخ … ، گواهی گواهان … ، سند رسمی شمارهی … ، تمامی مهریه را به ایشان پرداخت، تأدیه کردهام و قبل از وقوع نزدیکی وی را طلاق دادهام در حالی که ایشان به موجب مادهی ۱۰۹۲ قانون مدنی تنها مستحق دریافت نصف مهریه بوده است لذا مستند به مادهی مرقوم و مادهی ۲۶۵ قانون استنادی صدور حکم بر محکومیت خوانده به بازپرداخت مبلغ … ریال، تأدیهی مقدار … سکه بهار آزادی را که بدون استحقاق دریافت داشته است، خواستارم.(دادخواست مهریه)

با تشکر

امضاء خواهان