اگر مالی جهت تعمیر به اجیری سپرده شود و در مغازه اجیر به علل قهری تلف شود یا در جریان تعمیر، توسط اجیر اتلاف شود، آیا اجیر در فرض عدم تعدی یا تفریط، ضامن تلف و اتلاف مال است یا خیر؟


 ید اجیر نسبت به مالی که به او سپرده شده، امانی است بنابراین اگر مالی که به او سپرده شده، در اثر حوادث قهری تلف شود، اجیر ضامن نیست ولی طبق نظر مشهور، قاعده اتلاف بر ید امانی اجیر مقدم است یعنی اگر اجیر مال را بالمباشره اتلاف کند، ضامن است، حتی اگر تعدی یا تفریط نکرده باشد. البته مرحوم استاد کاتوزیان در کتاب ضمان قهری با این دیدگاه مشهور مخالفت کرده اند و معتقدند که ید امانی بر قاعده اتلاف حاکم است یعنی امین حتی در مورد اتلاف نیز بدون تعدی یا تفریط، ضامن نخواهد بود و این دیدگاه کاملاً منصفانه و معقول است ولی با دیدگاه مشهور مخالف است.