در اصطلاح قسامه از ادله اثبات قتل و جرح است و به سوگندهایی گفته می شود که از طرف مدعی و بستگان او در موارد لوث برای اثبات ادعای قتل یا جرح و یا از طرف مدعی علیه در صورت نکول مدعی برای انکار آن اداء می شود.

+به عبارت دیگر هرگاه برای اثبات قتل، بینه (دو شاهد عادل)، اقرار و علم قاضی یا شرایط مربوط وجود نداشته باشد و همچنین از موارد لوث باشد به تعدادی سوگند توسط خویشاوندان و بستگان صورت می پذیرد را قسامه گویند.

ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی :

« قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صوررت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای رفع اتهام از خود اقامه می کند»
 

حدنصاب قسم در قسامه

الف) در قتل : در ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد :

«نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی ، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی شود».

ماده ۴۵۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

« …. قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها در صورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می شود».

*در ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی آمده است : «در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنی علیه می تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی شود .

الف- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است

ب- پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.

پ- چهار قسم در جنایتی که دیه در آن دوسوم دیه کامل است.ت- سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.

ث- دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.

چ- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.»