قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

*قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. (قرارهای فوق در پست قبلی کاملاً تشریح شد)

*آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

+احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

+قرارهایی زیر مشروط به اینکه اصل حکم آنها قابلیت فرجام خواهی داشته باشند قابل فرجام خواهی هستند.

+قرار ابطال یا رد داخواست تجدیدنظر که از دادگاه استان صادر شده باشد.

+قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.