اگر مطالبه خسارت برمبنای قرارداد فی ما بین باشد مرجع صالح دادگاهی است که قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود و در غیراینصورت طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی است که خوانده در حوزه آن اقامت دارد