چون خواسته ها ی مالی تا مبلغ 50 میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد. مطالبه دیه زیر این مبلغ نیز در صلاحیت شورا می باشد.