در قصاص که مجازات جنایت عمدی بر تمامیت جسمانی انسان هست شرایط خاصی وجود دارد که بر جانی به همانگونه و همان اندازه و همان شرایط متحمل میشود.

اما در قطع عضو،قطع عضو خود یک مجازات برای انجام جرمی میباشد و جنایت کار برعلیه تمامیت جسمانی فرد مرتکب جنایت نشده مثلا در جرایمی مانند محاربه و سرقت قطع عضو وجود دارد.