به موجب قوانین جزایی ایران هر نوع رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج که توام با کاربرد زور و قهر و غلبه باشد، تجاوز به عنف است و عدم رعایت حجاب و یا نامناسب بودن ظاهر و و ضعیت مجنی علیه در اثبات آن یا میزان مجازات آن بی تاثیر است.