با وحدت ملاک از مواد ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی که طرفین در فرض به هم خوردن نامزدی حق استرداد هدایا را دارند به قیاس اولویت آنچه در زمان رابطه زوجیت به اعتبار رابطه مذکور طرفین به هم داده شده باشند با انحلال رابطه زوجیت حق استرداد آن برای طرف مقابل وجود دارد.