اعمالی مانند تنه زدن، لمس بدنی و نمایش آلت تناسلی به زنان و کودکان در معابر و اماکن عمومی جرم می باشد و مجازات حبس و شلاق را در پی خواهد داشت.