اگر زنی فوت کند، جهیزیه متعلق به او مانند دیگر اموال او به ورثه تعلق می گیرد و شوهر نیز مثل سایر وارثان به میزان سهم الارث قانونی از جهیزیه بهره مند می شود.