اگر زنی به وظایف زناشویی خود (تمکین خاص) عمل نکند، مرد می تواند الزام به تمکین او را از دادگاه بخواهد و اگر زن همچنان تمکین نکند نفقه به او تعلق نمی گیرد و مرد می تواند اجازه ازدواج مجدد را از دادگاه بگیرد. اما اگر مردی به وظایف زناشویی خود عمل نکند، در قوانین امکان پیگیری این موضوع برای زن وجود ندارد. صرف نظر از راه حل ها و اجبار های قانونی، طرفین می توانند برای حل مشکل خود به روانشناس و درمانگر جنسی مراجعه کنند.