در صورت مفقود شدن سند ازدواج و نیاز به آن برای پیگیری های قضایی از جمله مطالبه مهریه، میتوان با مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند ازدواج خود، رونوشت سند ازدواج را درخواست کرد که اعتبار سند اصلی را برای پیگیری دارد.