اگر زن و مردی از یکدیگر جدا شده باشند و مرد در حال پرداخت مهریه همسر سابق خود باشد، ازدواج مجدد زن مانع دریافت مهریه از شوهر سابق نخواهد بود و مرد همچنان باید مهریه بپردازد.