بیمه‌ شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می‌شوند و طبق نظر کمیسیونهای پزشکی مذکور در ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی توانائی‌خود را کلاً یا بعضاً از دست داده باشند. نظر کمیسیون های پزشکی پس از قطعیت قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

🔹حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان‌ اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود و مستحق دریافت غرامت حوادث ناشی از کار از سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.