ریاست محترم مجتمع قضایی " نام شهرستان محل اقامت خوانده "

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

اینجانب با خوانده/خواندگان وکالتنامه ای را جهت تمهید مقدمات احداث بنا در پلاک ثبتی شماره / بخش "شماره ونام شهرستان" در دفترخانه شماره "شماره ونام شهرستان" تنظیم و امضاء کرده‌ایم. نظر به اینکه تنظیم وکالتنامه مذکور برخلاف حدود ثغور مورد توافق بوده و از موارد مورد توافق هم تجاوز گردیده است و متأسفانه خوانده نیز در حال حاضر با مشکلاتی مواجه بوده و بیم‌سوء استفاده از آن می‌رود و با عنایت به جایز بودن عقد وکالت و عدم امکان ا عطاء خصوصیات عقد لازم به عقد جایز فعلاً تقاضای صدور دستور موقت به منع فوری خوانده/خواندگان به استفاده از وکالت فوق الذکر با اعلام مراتب به دفترخانه فوق الاشعار و نیز اداره ثبت اسناد و املاک "نام شهرستان" و اجرای فوری آن به استناد مواد 310 و 320 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مورد استدعاست. دعوی راجع به ماهیت وفق مادة 318 همان قانون ظرف مهلت قانونی روزه تقدیم خواهد شد.

محل امضاء – مهر – انگشت