تعیین خواسته و بهای آن صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به ثبت واقعه رجوع  
دلایل و منضمات دادخواست ۱۔ فتوکپی مصدق طلاق نامه، فتوکپی مصدق شناسنامه ها، شهود با مشخصات  
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده…………………..
با سلام
احتراما به استحضار می رساند:
اینجانب (خواهان) به موجب طلاق نامه شماره …….. شماره ………….. در تاریخ ……………… از همسرم آقای…………. فرزند……………….. جدا شده بودم ولی در ایام عده رجوع واقع گردید. لیکن خوانده از ثبت واقعه رجوع امتناع می نماید لذا با تقدیم این دادخواست از آن مقام محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به ثبت واقعه رجوع را دارم.

 

 

با سپاس         امضاء تاریخ

 
 
 
 
شماره و تاریخ ثبت دادخواست
شماره …………………………………..
تاریخ …………………………………..
شعبه………. دادگاه عمومی………. رسیدگی فرمائید
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده…………..
تاریخ …………………..
امضاء