اگر شوهر، بدون رضایت همسرش، جهیزیه وی را بفروشد، برابر قانون مسئول است و می توان به عنوان فروش مال غیر از وی شکایت نمود.