خواسته یا موضوع تقاضای صدور ابطال سند رسمی اجاره به جهت عدم قید مدت به شماره……تنظیم شده در دفترخانه شماره…… به انضمام کلیه خسارات قانونی هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل
دلایل و منضمات ۱٫ اجاره نامه ۲٫ اظهارنامه
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱٫ موکل به موجب اجاره نامه رسمی شماره……مورخ…… یکی از املاک با ارزش خود را واقع در پلاک ثبتی ……فرعی ……از اصلی……به نشانی……………………… را به خوانده به صورت نامحدود و بدون قید مدت در دفترخانه رسمی …… اجاره داده است.

۲٫ نظر به اینکه مطابق قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ قید مدت در قراردادهای اجاره از شروط اساسی این قراردادها محسوب می شود در حالی که در این قرارداداجاره این موضوع رعایت نشده است تقاضای ابطال سند رسمی اجاره مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت