سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان وهموطنانم.

۱۶۹ مطلب با موضوع «نکته های حقوقی» ثبت شده است

3=نکته جزایی

 تسبیب در جنایت عبارت است از اینکه 
        کسی  سبب تلف شدن  یــا
 جنایت دیگری را فراهم کند و 
 خود مستقیما مرتکب جنایت نشود,
               به طوری که 
 اگر نبود جنایت حاصل نمی شد
مانند اینکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
(ماده ۵۰۶ ق.م.ا)


 اجتماع سبب و مباشر
                        👇👇👇        
 اگر دو یا چند عامل برخی به مباشرت و برخی به تسبیب در وقوع جنایتی تاثیر داشته باشند 
عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است.

 اگر در جمع اسباب ومباشرین جنایت مستند به تمام عوامل باشد 
                                👇👇👇
 همه عوامل به طور مساوی ضامن می باشند
مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد
          که در این صورت         
 هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول اند.

 اگر در جمع اسباب و مباشرین سبب اقوا از مباشر باشد
                                     👇
 فقط سبب ضامن است
(ماده ۵۲۶ ق.م.ا)


 موارد اقوا بودن سبب از مباشر 
                         👇👇👇 
 مباشر بی اختیار باشد.
 مثل مباشر تحت اکراه و اجبار با رعایت مقررات مربوط به اجبار و اکراه

 مباشر جاهل باشد.
 مثل قربانی ناآگاه
 مباشر صغیر غیر ممیز باشد.
 مباشر مجنون باشد.
 مباشر حیوان باشد.
 مباشر شی باشد.
 یا موجودی غیر جاندار باش


 اشخاصی که معاون جرم محسوب میشوند:👇👇👇
اگر شخصی دیگری را ترغیب ، تهدید ، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

 شخصی که وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

 شخصی که وقوع جرم را تسهیل نماید. 

تحقق معاونت در جرم
                              👇👇👇  
  وحدت قصد و تقدم
               یـا
  اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم 
شرط است.

 اگر فاعل اصلی جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون است مرتکب شود، 
                                         👇
 معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.
( ماده ۱۲۶ ق.م.ا)

 

۲۲ مهر ۹۸ ، ۲۰:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

2=نکته :

 مفهوم مخالف حصر: مفهومی است که انحصار در مصداق، حکم را برای آن مصادیق قطعی و حجت می سازد و دارای ادات حصر مثل فقط، تنها و امثالهم می باشد مثل ماده ۵۸ قانون مدنی. 

🔴نکته : از نظر اصولیون و در کنکور مفهوم حصرحجت است یا به عبارتی مفهوم حصر، مفهوم مخالف دارد. 


🔴نکته : مفهوم مخالف لقب: مقصود از لقب هر اسمی است که موضوع حکم قرار گیرد مثل لفظ سارق یا زانیه. 

🔴نکته : از نظر اصولیون و کنکوری لقب مفهوم مخالف ندارد یا به عبارتی مفهوم لقب، حجت نیست. 

🔴نکته : مفهوم مخالف عدد: انتفاء حکم به یک عدد خاص را مفهوم مخالف عدد می گویند. 

🔴نکته : از نظر اصولیون عدد مفهوم ندارد مگر در جایی که قرینه وجودداشته باشد . مثال برای اینکه عدد مفهوم دارد ماده ۸۰۸ قانون مدنی و مثال برای جایی که عدد مفهوم ندارد ماده ۸۵۷ قانون مدنی خواهد بود. 

🔴نکته : عام و خاص از مباحث مهم اصولی هستند. 

🔴نکته : عام: لفظی است که معنای آن شامل همه‌ی  مصادیقی که حکم عام درآن تثبیت شده ، می شود. 

🔴نکته : خاص:  لفظی است که معنای آن شامل بعضی مصادیقی است که حکم عام در آن تثبیت شده است. 

🔴نکته : معمولاً ادات عام شامل مواردی از جمله همه، هر، هیچ، کل، جمیع و مصادیقی از این دست می شود مانند ماده‌ی ۲۰ قانون مدنی.
 

۲۲ مهر ۹۸ ، ۱۹:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نکات قرارداد با ورثه:

گواهی حصر وراث و گواهی واریز مالیات بر ارث، امضای کلیه ورثه و قیم وارث صغیر و گاهی هم دادستان، تحویل پول یا جنس به نسبت میزان سهم الارث وراث، از نکات مهم است. همچنین تحقیق در خصوص تسویه ترکه هم بسیار ضروری است. یعنی باید ابتدا وضعیت حق و حقوق طلبکاران متوفی و وصیت نامه احتمالی مشخص شود. بنابرین هیچ گاه قبل از تسویه ترکه، در خصوص ترکه با وراث معامله نکنید و الا طلبکاران متوفی یا کسی که به نفع او وصیت شده است، می توانند قرارداد شما را با وراث ابطال کنند.

۱۲ مهر ۹۸ ، ۲۲:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نکات_کلیدی_جزا_عمومی

۱. جرایم ارتکابی در کشتی و هواپیماهای جنگی مطلقا در صلاحیت کشور صاحب پرچم است.

۲. در دو حالت قانون عطف به ماسبق می شود:قوانین تفسیری و بنفع متهم
 
۳. حبس درجه ۶ از جزای نقدی درجه ۴ شدیدتر است (رور)

۴. اگر جرمی تنها دارای مجازات جزای نقدی نسبی باشد درجه ۷ محسوب میشود.(رور)

۵. میزان جزای نقدی قابل اعمال برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر نسبت به شخص حقیقی اما در قانون جرائم رایانه ی بین ۳ تا ۶ برابر است.

۶. مجازات های تکمیلی و تبعی فقط در مورد اشخاص حقیقی قابلیت اعمال را دارد.

۷. اگر شخصی چند نفر شاکی داشته باشد برای اعمال مقرارت تخفیف گذشت یکی از آنها کافی است.

۸. مواردی که مجازات جایگزین حبس اختیاری هست وجود جهات تخفیف و گذشت شاکی لازم است.

۹. در مجازات تکمیلی اگر طرف به دلیل عدم رعایت مفاد حکم به حبس محکوم شود نمی تواند از آزادی مشروط استفاده کند.

۱۰.  حداکثر مجازات تکمیلی ۲ سال است اما در ماده ۷۱۸ محرومیت از حق رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه ۱ تا ۵ سال است.

۱۱. قاضی اجرای احکام می تواند راسا و بدون درخواست از دادگاه در خصوص خدمات عمومی رایگان بنا به وضعیت جسمی محکوم و نیاز به خدمات پزشکی و ... خدمات عمومی را بصورت موقت و حداکثر تا ۳ ماه تعلیق نماید.

۱۲. منظور از انبیاء عظام در ماده ۲۶۲ تمام انبیاءالهی را شامل می شود.

۱۳. در حد قوادی برای مرد در مرتبه دوم علاوه بر ۷۵ ضربه شلاق، تبعید تا یک سال (مدت آن را قاضی مشخص میکند که می تواند کمتر از یک سال باشد)

۱۴. سارق فاقد عضو متعلق قطع باشد حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود.

۱۵. مجازات مساحقه۱۰۰ شلاق است که تفاوتی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف ندارد.

۱۶. شرایط قذف شونده:بالغ،عاقل،مسلمان،معین،غیر متظاهر به زنا یا لواط

۱۷. رفتار مجرمانه واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه (تعدد معنوی )

۱۸. رفتار مجرمانه واحد دارای نتایج متعدد مجرمانه ( تعدد مادی ) 

۱۹. اگر در خصوص اصل جرم تردید نباشد اما در خصوص کیفیت های مشدده جرم تردید باشد: جرم ثابت می شود اما کیفیت های مشدده ثابت نمی شود. 

۲۰. شروع به معاونت جرم نیست اما معاونت در شروع به جرم، جرم است.
 

۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۳:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

#نکات_کلیدی_مدنی

۱. رهن مال موقوفه: باطل
۲. وقف مال مرهونه: غیرنافذ 
۳. وقف سهام: صحیح
۴. وصیت ورشکسته: صحیح 
۵. دور در کفالت : باطل
۶. وصیت بر مال مرهونه: صحیح
۷. اجیر شدن ورشکسته: صحیح 
۸. اجیر شدن سفیه: غیرنافذ 
۹. اجیر شدن مجنون: باطل اما باید اجرت المثل به او پرداخت شود
۱۰. تنفیذ ثلث وصیت توسط سفیه : باطل

۱۱. قیم شدن ورشکسته: نمی شود منع قانونی دارد.
۱۲.ازدواج سرپرست با فرزندخوانده تحت سرپرستی خود: نمیشود مگر اینکه مصلحت فرزند خوانده ایجاب کند و دادگاه بعد از گزارش سازمان آن را تصویب کند.  
۱۳. اخذ بشفعه فضولی : باطل
۱۴. وصیت بر معدوم : حتی بتبع موجود صحیح نیست.
۱۵. وصیت به مال غیر: باطل
۱۶. وصیت برای غیر: غیر نافذ
۱۷. وصیت به حرمان:باطل 
۱۸. وصیت به غیر محصور:قبول شرط نیست 
۱۹. وقف بر غیر محصور در قالب وصیت:قبول حاکم شرط است.
۲۰. اهلیت موصی:در زمان انشاء کافیست.

 

۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۳:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نکته حقوقی درمورد سرپرستی

شخصی که سرپرستی کودکان بی سرپرست را بر عهده می گیرد از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره مند می باشد.

🔹کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مجموعه مزایای بیمه و بیمه های تکمیلی برخوردار خواهد شد.

۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۳:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نکته حقوقی درموردتعهدات قراردادی

هیچگاه تعهدات قراردادی خود را ساده نپندارید. برای مثال، اگر برای پراخت ثمن معامله، چک داده اید، نمی توانید بر مبنای عدم تحویل گرفتن مبیع، چک خود را پاس نکنید.

🔹حتی ممکن است ضمانت اجرای قراردادی برگشت خوردن چک شما، بسیار بزرگ تر از ضمانت اجرای عدم تحویل مبیع باشد.

🔹درچنین مواردی حتماً‌ قبل از هر اقدامی با وکیل خود مشورت نمایید؛ تا از هر گونه تبعات احتمالی قانونی در آینده در امان باشید.
 

۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۳:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

بهتر است بدانید که :

چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می شود.

🔹در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازا هر سال، یک ماه، آخرین حقوق خواهد بود. 

۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۳:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نکته حقوقی درمورد صاحب تلفن

درمواردی که صاحب تلفن همراه برای کسب درآمد، تلفن همراه خود را، در ازای مبلغ معینی به صورت استیجاری در اختیار شخص دیگری قرار می‌دهد و آن شخص نیز تلفن را به صورت رهن در اختیار شخص سومی می گذارد، با توجه به بقای مسئولیت مشترک اصلی، مسئولیت مالی و حقوقی تلفن همراه، به عهده مشترک می باشد.

🔹ممکن است شخصی که تلفن همراه را اجاره کرده است، مبالغ کلانی، هزینه ایجاد نماید و سپس متواری شود، که در این گونه موارد، شرکت ارتباطات سیار برابر مقررات جاری، به مشترک (صاحب تلفن) مراجعه و هزینه‌ها را از وی مطالبه می کند.

🔹لذا توصیه می شود از واگذاری تلفن همراه به صورت رهن، اجاره یا وکالت، جداً خودداری و جز به صورت قطعی و با تنظیم سند صلح در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر خدمات مشترکین تلفن همراه، نسبت به انتقال تلفن همراه اقدام نکنید.

۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۳:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نکته حقوقی درمورد گذرنامه

بهتر است بدانیدصدور گذرنامه و خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور منوط به موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان و دادستان است.

🔹دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان با رعایت مصلحت، اتخاذ تصمیم می نماید.

۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۳:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نکته حقوقی درموردمعامله

اگر فروشنده، قیمت معامله را از طریق چک دریافت می کند، باید توجه داشته باشد که در صورت برگشت خوردن چک، تنها می تواند وجه چک را مطالبه کند و نمی تواند معامله را برهم بزند؛

🔹درصورتی که چنین شرطی در قرارداد آمده باشد، امکان فسخ قرارداد وجود دارد. بنابراین در هنگام تنظیم قرارداد، حق فسخ در صورت تخلف طرفتان را شرط کنید.

۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۳:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نکته هل ی حقوقی درموردمالکان یامتصرفان زاراعی

مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های خارج از بافت شهری و روستایی باید مطلع باشند که چنانچه به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه، اقدام به تغییر کاربری نمایند، مرتکب جرم شده اند.

🔹این افراد، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده ‌است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش‌ماه محکوم خواهند شد.

۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۳:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نکته های حقوقی درمورد عدم تمکین در دوران عقد تا چه زمان امکان پذیر میباشد؟

1-زوجه باکره می تواند تا زمانی که مهریه آن به طور کامل پرداخت نشده از حق حبس استفاده کرده و تمکین نکند اما به محض این که یک بار تمکین نماید حق حبس ساقط می شود در این دوران با وجود عدم تمکین زوجه شما ملزم به پرداخت نفقه هستید.شما بعد از پرداخت مهریه زوجه میتوانید دادخواست تمکین بدهید.

2-نداشتن کار شما دلیل موجهی برای عدم پرداخت مهریه و نفقه نخواهد بود و حتی اگر پدر ایشان هم اعلام کرده باشند شما ملزم به پرداخت نفقه همسر خود هستید. لذا اگر باکره باشند میتوانند از حق حبس خود استفاده کنند و نمیتوانید الزام به تمکین بگیرید مگر با پرداخت کامل مهریه.

3-میتوانید الزام به تمکین بگیرید مگر با پرداخت کامل مهریه.

۰۲ مرداد ۹۸ ، ۲۳:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نکات مهم

#جرم_به_عادت:
جرمی است که عنصر مادی مستلزم اعمال متعدد است که هر یک از آن اعمال منفردا قابل تعقیب نیستند.

#جرم_جمعی:
جرمی است که از یک رشته اعمال پی در پی تشکیل شده است که مجموع آن اعمال، کلا یک عمل شناخته شده و برای آن مجازات تعیین می شود.


#جرم_مرتبط:
جرائمی هستند که بعضی از آن ها مقدمه بعضی دیگر بوده و یا به مناسبت بعضی دیگر ارتکاب یافته و یا تحقق بعضی منوط به تحقق بعضی دیگر باشد. مانند سرقت در دنباله قتل.

#جرم_مرکب:
جرمی است که عنصر مادی تشکیل دهنده آن از چند عمل ترکیب یافته که هر یک به تنهایی جرم نبوده،بلکه مجموعه آن عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد. مثل کلاهبرداری.


#جرم_مشهود:
جرم مشهود جرمی است که مرتکب در حین ارتکاب غافلگیر شده و دلایل جرم هم مشهود است.

#جرم_غیر_مشهود:
جرم غیر مشهود جرمی است که مدت زمانی است که به ارتکاب رسیده و به دست آوردن دلایل آن غیر ممکن و یا غیر مسلم است.

۰۷ تیر ۹۸ ، ۱۰:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

دانستنی های حقوقی

مجازات سوء‌استفاده از لباس نظامی

سوء‌استفاده از لباس نظامی در زمره جرایم کلاهبرداری و جعل قرار می‌گیرد و مجازات‌هایی متناسب با این جرم در انتظار کسانی است که از این لباس‌ها سوءاستفاده می‌کنند.ماده 556 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مقرر می‌دارد: «هر کس بدون مجوز و به‌صورت علنی لباس‌های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشا‌ن‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی که موجب اشتباه شود، مورد استفاده قرار دهد، در صورتی ‌که عمل او به  موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد، به حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل سوء‌استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

از نظر حقوقدانان، سوء‌استفاده از لباس‌های نظامی، مقدمه کلاهبرداری است؛ چرا ‌که فرد به قصد بردن اموال دیگری اقدام به این کار می‌کند. برای کلاهبردارانی که با لباس نیروهای نظامی و انتظامی این کار را انجام می‌دهند، در قوانین جزایی کشور، حداکثر مجازات تعیین شده است.بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، کسانی که از راه حیله و تقلب، مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب ‌دهند یا مردم را به امور غیرواقعی امیدوار کنند و از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترسانند، به اشد مجازات محکوم می‌شوند. در این گروه کسانی که اسم یا عنوان دیگری را جعل و از آن سوء استفاده کنند و با استفاده از این راه‌ها، وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض یا پول مردم را بگیرند‌، نیز قرار دارند و آنان هم به اشد مجازات محکوم می‌شوند.

آیا شوهر می‌تواند همسرش را از اشتغال منع کند؟

حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود، باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد، از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد.  اصولا وظیفه کار و تامین معاش زندگی بر عهده مرد است، این موضوع نه تنها در قانون که قبل از آن در شرع هم مورد تاکید قرار گرفته است.  در واقع حقوق به تبعیت از دین، اشتغال را از وظایف مهم مرد می‌داند، البته زن هم می‌تواند در سند ازدواج شرط کند که پس از ازدواج مشغول به کار شود یا اگر تاکنون شاغل بوده است، همچنان به شغل خود ادامه دهد.

اگر در قباله ازدواج، در قسمت مشخصات طرفین در مورد زن نوشته شود کارمند، کارگر یا هر عنوان دیگری، اصل بر این است که شوهر با علم و اطلاع از شغل خانم با او ازدواج کرده است بنابراین دیگر نمی‌تواند او را از ادامه اشتغال منع کند.  نباید فراموش کرد که حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود، باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی می‌گوید: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. »قاضی دادگاه تنها کسی است که می‌تواند تشخیص دهد آیا شغل زن حقیقتا با حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین مخالف است یا خیر. پس در این مورد که شغل زن خلاف مصلحت است یا خیر، نظر مرد تعیین‌کننده نیست و قاضی است که باید نظر نهایی را بدهد.

منبع : روزنامه حمایت
۳۱ خرداد ۹۸ ، ۱۲:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نکات حقوقی مهم که حتما باید بدانید

نکات حقوقی مهم که حتما باید بدانید

نکات حقوقی مهم که دانستن آنها ضروری است در این نوشته بیان شده است. معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه در بررسی میدانی و گفتگوهای متعدد با قضات محاکم و کارشناسان حقوقی، برخی از مهم ترین علل مراجعات قضایی مردم را در قالب بسته حقوقی جمع آوری کرده و اعلام کرد. در ابتدای این متن آموزشی آمده است: نادانسته‌های حقوقی و قضایی جامعه امروز که ریشه بسیاری از مشکلات قضایی است، لازم است به طور گسترده برای تمام اقشار اطلاع‌رسانی شده و مورد توجه عمومی قرار گیرد. ۹نکته و پیام هشداردهنده ارائه شده تلاشی برای ساماندهی رفتار حقوقی مردم با هدف کاهش پرونده‌های قضایی است.

پرهیز از انجام معاملات با دست‌نوشته یاقولنامه عادی

اولین نکات حقوقی مهم که باید بدانید در رابطه با دست نوشته ها هستند. اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشته‌ها، جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.

عدم اثبات اصالت سند عادی، در حکم جعل است

وقتی دست‌نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا اصالت آن بررسی شود اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می‌شود و در صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان «جعل» و «استفاده از سند مجعول» قابل طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل شش ماه حبس است. با این ملاحظات نه تنها حقوق مالی موجود به واسطه دست نوشته تامین نمی‌شود بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده می شود. تنظیم رسمی سند می‌تواند از این مشکلات جلوگیری کند. یکی از موارد شایع، بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن و شوهر است که معمولا نتایج فوق را درپی دارد.

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

افراد زمانی که می‌خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن اقدام به امضا قولنامه و تبادل وجه معامله کنند. در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛ لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهدشد.


دانستنی‌های مهریه

چهارمین نکته از نکات حقوقی مهم راجع به مهریه است. مهریه بالای ۱۱۰ سکه با معرفی و توقیف اموال، نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و .. قابل وصول است. همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است. به یاد داشته باشیم بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست، این کار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

معامله صوری به قصد فرار از دین، جرم و قابل پیگیری است

گاهی اوقات افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می‌دهند. این معامله از نظر قانون صوری تلقی می‌شود، با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اموال به نام اعضای درجه یک خانواده وی انتقال می‌یابد و یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده و یا مبلغ معامله مبادله نشده باشد، در این‌صورت، دادگاه آن معامله را باطل می‌کند و در صورت شکایت ذینفع، فرد به دلیل فرار از دین به چهار ماه تا دوسال حبس محکوم می شود.

نکات حقوقی مهم در رابطه با صیغه محرمیت در دوران نامزدی

ششمین نکته از نکات حقوقی مهم در رابطه با عقد موقت می باشد. بسیاری از خانواده ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت که در قانون همان نکاح موقت خوانده می‌شود نسبت به اجرای صیغه محرمیت در دوران نامزدی اقدام می‌کنند که ناخواسته با مشکلاتی روبرو می‌شوند. برای نکاح موقت، مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می‌کنند که با پایان یافتن دوره محرمیت، طرفین اقدام به نکاح دائم کنند. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که مرد به دلایلی با جاری شدن نکاح دائم مخالفت می‌کند. با این امتناع، خانواده دختر متضرر شده و با دریافت مهریه ناچیز، دختر به خانه پدر برمی‌گردد. چه بسا در طول مدت نکاح موقت، زوجیت نیز واقع می‌شود.

وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ایجاد نمی‌کند

در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی‌کند. طبق قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر‌ شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد، در زمان خواستگاری و مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج کرده یا به جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده‌است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست و وعده‌هایی که عرفا بین خانواده‌ها تبادل می‌شود، ارزش حقوقی و یا سند رسمی را ندارد.

میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی نکاح است

گاهی اوقات خانواده ها اصرار به جاری شدن صیغه نکاح نزد فرد معین و مشهوری دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته، مهریه محدودی اعلام می‌شود. سپس خانواده‌ها برای ثبت در دفترخانه، میزان مهریه را افزایش می‌دهند که از نظر قانون مورد قبول نیست. مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می‌شود. لکن خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه‌ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج می کنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده، توجه ندارد.

افزایش مهریه بعد از وقوع عقد

آخرین مورد از نکات حقوقی مهم درباره افزایش مهریه می باشد. افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

۳۱ خرداد ۹۸ ، ۱۲:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نکته حقوقی قانون مجازات

در قانون تعزیرات ۱۳۷۵، مانند بسیاری از جرایم،‌ تعریف مشخصی از جرم جعل ارائه نشده است، بلکه انواع و مصادیق آن در قانون مجازات و در قوانین متفرقه آورده شده است.
«جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌ یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته‌ی دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه‌ی صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
قانون مجازات اسلامی، هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادها مرتکب جعل و تزویر شوند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا ۵ سال یا به ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۲۰:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نکته حقوق تجارت

سفته مطابق مقررات ، از جمله قانون تجارت، یکی از مزایای سفته نسبت به چک این است که دادگاه نمیتواند دادخواست اعسار صادر کننده سفته را هماند چک قبول کند و مستند قانونی آن هم ، ماده 269 قانون تجارت می باشد که مقرر م دارد ، محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند .
همچنین ماده 309 قانون تجارت نیز مقرر می دارد ، تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد فته طلب ( سفته) لازم الرعایه است .

۱۷ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نکته ای از حقوق جزا


#اکراه

🔴اکراه؛ در حقوق کیفری ایران ، اصولاََ مسموع است. یعنی، پذیرفته شده است.

➖بدین ترتیب، با اجتماع شرایط، اکراه شونده؛ مجازات نخواهد شد.

👈🏻در این صورت؛
🔺در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده؛ به مجازات فاعل جرم (موضوع قسمت میانی ماده ی ۱۵۱)؛ محکوم می شود.

🔺در جرایم موجب حد، اکراه کننده؛ به مجازات مقرر در قانون (موضوع قسمت اخیر ماده ی ۱۵۱، و نیز مواد ۲۲۴ و ۲۳۴) محکوم خواهد شد.

✋🏻لیکن، اکراه در قتل عمدی؛ مسموع نیست. و مجوز قتل نیست.

🔺در این صورت،  اصل کلی این است که ⏪اکراه شونده (یعنی، مرتکب و مباشر قتل)، قصاص (نفس) می شود.
و اکراه کننده به مجازات حبس ابد محکوم خواهد شد. (ماده ی ۳۷۵).

🧐البته، اکراه در جنایات مادون قتل (یعنی جنایت بر عضو) نیز، اصولاََ پذیرفته شده است.

👆🏻👈🏻که در این صورت، اکراه کننده، به مجازات قصاص عضو محکوم خواهد شد. (ماده ی ۳۷۷).

۱۲ خرداد ۹۸ ، ۲۳:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نکات_کاربردى_قانون_مدنى تفاوت نفقه،اجرت المثل و نحله

💥نفقه،اجرت المثل و نحله،از موارد حقوق مالی زنان می باشد که پرداخت آن برعهده زوج است.البته هر کدام تعاریف و شرایط خود را برای مطالبه دارند که همین امر سبب تفاوت هایی در زمان ارائه دادخواست و همچنین علت آن می شود. براین اساس:

۱- نفقه
مطابق با تعریف ذکر شده در ماده 1107 ق.م بر طرف کردن نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن می باشد و شرایطی که نفقه را ایجاد می نماید تمکین زوجه از زوج نسبت به وظایف همسری و زندگی در منزل شوهر عنوان شده است.همانطور که در ماده 1108 ق.م آمده ” هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود ” می توان مشاهده کرد که تاکیدی بر مورد عدم تمکین می باشد اما چنانچه زوجه با دلایلی مشروع که شرایط آن در قانون آمده است از ادای وظایف امتناع کند همچنان مستحق دریافت نفقه خواهد بود،با این حال زوجه ، هم می تواند در حین زندگی زناشویی،هم در زمان طلاق درخواست دریافت نفقه خود را داشته باشد.

۲- اجرت المثل
به نوعی مزد زحمات و کارهایی است که در طول مدت زندگی مشترک توسط زوجه انجام شده که شرعا بر عهده او نبوده است اما عرفا برای آن کارها اجرت در نظر می گیرند،که این امر می بایست با دستور زوج و بدون قصد تبرع از سوی زوجه صورت گرفته باشد.مطابق ماده 29 قانون جدید حمایت از خانواده دادگاه در زمانی که برای طلاق تصمیم می گیرد باید بابت اجرت المثل ایام زوجیت نیز اقدام کند،ولی چنانچه زوجه خواهان مطالبه اجرت المثل در حین زندگی زناشویی باشد می بایست با استناد به ماده 336 ق.م اقدام و دادخواست جداگانه ای تنظیم و با رعایت تشریفات قانونی و هزینه دادرسی،ارائه نماید.

۳- نحله
پولی است که دادگاه در زمانی که زوج قصد طلاق زوجه را دارد و زوجه مهریه پاینی را تعیین نموده است مانند آنکه یک سکه یا 14 سکه و یا با توجه به مدت زندگی، مستحق اجرت المثل نشده یا بسیار کم می باشد،تعیین نموده و زوج را به پرداخت آن به همسرش ملزم می نماید،که البته تعیین این مبلغ به عوامل مختلفی چون میزان تحصیلات،شان خانوادگی،شغل همسر،مدت زندگی زناشویی و … زوجه بستگی دارد.

در نتیجه می توان چنین گفت که دریافت نفقه با درخواست مستقیم زوجه همراه می باشد اما اجرت المثل را در زمان طلاق دادگاه مکلف به بررسی و تعیین آن بوده و نحله هم در صورتی که اجحافی در حق زوجه با توجه به شرایط،صورت گرفته باشد تعیین می شود که آن هم باید با درخواست مستقیم زوجه باشد.

۱۲ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر