سال مالیاتی تقریبا ارتباط مستقیمی با سال مالی که یکی از مفروضات حسابداری میاشد،است.سال مالیاتی  از ابتدای فروردین ماه تا آخراسفند ماه (یک سال کامل شمسی) میباشد.

📙اظهارنامه عملکرد مالیاتی:
اظهارنامه عملکرد مالیاتی که به صورت الکترونیکی ارائه میشود فرمی است که سازمان امور مالیاتی کشور در اختیار مودیان مالیاتی قرار میدهد که مشخصات خود و فهرستی از عملکرد یکساله خود را اعلام نمایند.

🔹اشخاص حقوقی طبق ماده 110 ق.م.م تا پایان تیر ماه (4 ماه پس از پایان سال مالی) فرصت دارند اظهارنامه عملکرد خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.
اشخاص حقیقی طبق ماده 100 ق.م.م تا پایان خرداد ماه (3 ماه پس از پایان سال مالی) فرصت دارند اظهارنامه عملکرد خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.