ریاست محترم شعبه     دادگاه عمومی تجدید نظر "نام شهرستان محل رسیدگی به پرونده به استناد رأی موضوع اعاده دادرسی "

با سلام احتراما به استحضار می رساند نظر به این که مستند پرونده تحت رسیدگی جنابعالی دادنامه شماره صادره از شعبه      دادگاه عمومی تجدید نظر است که تحصیل آن از طریق حیله و تقلب بوده است ران با تقدیم این لایحه نسبت به دادنامه شماره صادره از شعبه دادگاه عمومی تجدیدنظر "نام شهرستان استان محل طرح پرونده معترض عنه" در پرونده کلاسه به جهت تحصیل حکم در اثر حیله وتقلب بکاربرده شده تقاضای اعاده دادرسی طاری می نماید . بنابراین انجام اقدام قانونی در متوقف ساختن رسیدگی برای تغم دادخواست اعاده دادرسی مورد استدعاست.

باتشکر و سپاس فراوان نام و نام خانوادگی متقاضی اعاده دادرسی"