گواهی حصر وراثت

آقای / خانم   به شناسنامه شماره     به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و تصویر شناسنامه ورثه درخواستی به شماره      تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان      به شناسنامه شماره    در تاریخ    در محل اقامت دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از عبارتست از ذکر نام اسامی وراث با میزان حصه های هر کدام

پس از تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه لایحه با اعتراض با ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و ملاحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره     سرانجام در تاریخ       در وقت فوق العاده شعبه     دادگاه عمومی     به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل و پس از ملاحظه پرونده، گواهی می نماید که در به در گذشته منحصر به اشخاص شخص یاد شده در بالا بوده و وراث دیگری ندارد و دارایی این روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیردبین وراث ورثه تقسیم می گردد .

اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود است

رئیس شعبه

دادگاه عمومی نام شهرستان"

نمونه دادنامه گواهی انحصار وراثت بیشتر از ۳ میلیون تومان

فرم شماره ۱۳۷۹

۲۹ / ۱۲

تشکیلات و روشها    چاپ روزنامه رسمی

 

 

 

گواهی حصر وراثت

آقای / خانم   به شناسنامه شماره     و به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و تصویر شناسنامه ورثه درخواستی به شماره      تقدیم این دادگاه نموده چند اشعار داشته است که شادروان     به شناسنامه شماره     در تاریخ       در محل اقامت دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند / عبارتست از ذکر نام اسامی و ران با سران حصه های هر کدام

پس از تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه لایحه یا اعتراض با ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و ملاحطه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره      سرانجام در تاریخ      در وقت فوق العاده شعبه    دادگاه عمومی     به تصدی امضاء کننده زبر تشکیل و پس از ملاحظه پرونده، گواهی می نماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص شخص یاد شده در بالا بوده و وراث دیگری ندارد و دارایی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد بین ورأث / ورثه تقسیم می گردد .

اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ تا میزان سی میلیون ریال است

رئیس شعبه     دادگاه عمومی نام شهرستان

نمونه دادنامه

فرم شماره ۱۳۷۹

۲۰۱۹۹۰ تشکیلات و روشها