بله، در خصوص حقوق فرزندان تفاوتی میان فرزند حاصل از نکاح دائم و موقت نیست.