به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۵۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۹ ثبت شده است

نمونه اظهارنامه مطالبه نفقه

با سلام

مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، متن زیر به صورت رسمی و قانونی به شما ابلاغ می شود:

احتراماً همانطور که مستحضرید:

شما به استناد عقدنامه شماره … به تاریخ … تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره … شهرستان … همسر شرعی و قانونی اینجانب می باشید که متاسفانه از تاریخ … الی … بدون دلیل موجه قانونی از پرداخت نفقه و هزینه های زندگی به اینجانب که بر عهده شما می باشد، خودداری نموده اید. لذا با توجه به این که بنده در وضعیت نامناسبی به سر می برم، تقاضا دارم ظرف مهلت یک هفته از تاریخ رؤیت نسبت به انجام تعهدات قانونی خود و پرداخت نفقه اقدام نمایید در غیر این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری می شود.

۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۱:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست طلاق از طرف زوجه (به علت بیماری زوج)

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده به موجب عقدنامه شماره ….. مورخ ….. دفترخانه شماره …… شهرستان ….. عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم. ثمره این ازدواج در طول مدت … تعداد …. فرزند دختر / پسر می باشد. متاسفانه خوانده به موجب گواهی پزشکی قانونی شماره …. مورخ …. به بیماری صعب العلاج …. دچار شده اند که اقدامات درمانی در خصوص رفع بیماری ایشان موثر واقع نگردیده است. لذا با توجه به اینکه ادامه زندگی مشترک موجب عسر و حرج اینجانب بوده و این موضوع با نظر کارشناس، معاینه خوانده و شهادت شهود قابل اثبات می باشد، به استناد مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و تبصره ذیل آن صدور حکم طلاق به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی را استدعا دارم.

۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۱:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک با قرار تامین خواسته در شورای حل اختلاف

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

به موجب تصویر مصدق …. فقره چک به شماره / شماره های ….. مورخ ….. عهده بانک …… شعبه …… شهرستان ….. اینجانب مبلغ …… ریال از خوانده طلبکار می باشم که در موعد مقرر پرداخت نشده و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه شده است. اینجانب علاوه بر مهلتی که پس از دریافت گواهی عدم پرداخت به خوانده دادم، اقدام به ارسال اظهارنامه به شماره … در تاریخ … نیز نمودم که ایشان هیچ اقدامی در جهت پرداخت انجام ندادند. لذا با استناد به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و ماده ۲ قانون صدور چک و مواد ۱۰۸، ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را استدعا دارم. در ابتدا نیز صدور قرار تامین خواسته به منظور حفظ حقوق اینجانب را تقاضا دارم.

۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۱:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب سند مالکیت شماره … مالک شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت … متر مربع به شماره پلاک ثبتی … بخش … در شهرستان … می باشم. با توجه به این که خوانده بدون اجازه اینجانب پلاک ثبتی ذکر شده را به طور غاصبانه در تصرف خود گرفته اند، بنده با مراجعات بسیار و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره … در تاریخ … به خوانده، خواهان رفع تصرف شدم که ایشان هیچ اقدامی در جهت رفع تصرف انجام ندادند و همچنان اصرار بر تصرف غاصبانه خود دارند. خوانده همچنین اقدام به احداث بنا بدون مجوز قانونی کرده اند. اینجانب در ابتدا برای اثبات ادعای خود به معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می نمایم.

فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد ۳۰، ۳۱، ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و صدور حکم بر خلع ید خوانده را استدعا دارم.

۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۱:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست خلع ید با دستور موقت

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب سند مالکیت شماره …. مالک شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت … متر مربع به شماره پلاک ثبتی … بخش … در شهرستان … می باشم. با توجه به این که خوانده بدون اجازه اینجانب پلاک ثبتی ذکر شده را به طور غاصبانه در تصرف خود گرفته اند، بنده با مراجعات بسیار و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره … در تاریخ … به خوانده، خواهان رفع تصرف شدم که ایشان هیچ اقدامی در جهت رفع تصرف انجام ندادند و همچنان اصرار بر تصرف غاصبانه خود دارند. اینجانب برای اثبات ادعای خود به معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می نمایم. در ابتدا برای جلوگیری از تضییع و تفریط خواسته و احداث بنا، صدور قرار دستور موقت مبنی بر منع خوانده به انجام تصرفات در ملک مذکور را تقاضا دارم.

فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد ۳۰، ۳۱، ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و صدور حکم بر خلع ید خوانده را استدعا دارم.

۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۱:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست منع اشتغال زوجه

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده به موجب تصویر مصدق عقدنامه شماره …… مورخ …. دفترخانه شماره …. شهرستان ….. عقد ازدواج دایم منعقد نموده ام. حاصل زندگی مشترک در طول مدت …. فرزند دختر/ پسر/بدون فرزند می باشد. خوانده پس از ازدواج علیرغم مخالفت بنده در شرکتی خصوصی به عنوان حسابدار مشغول به کار شدند. ایشان گاهی اوقات تا دیروقت با صلاحدید کارفرما سرکار می مانند که این امر منافی و مخالف با حیثیت خانوادگی و وضعیت اجتماعی و شغلی اینجانب می باشد. لازم به ذکر است که درآمد بنده کفاف زندگی را می دهد. لذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۷ قانون مدنی رسیدگی و صدور حکم به ممنوعیت ایشان از اشتغال را استدعا دارم.

۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۱:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه به دلیل ضرب و جرح

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده به موجب عقدنامه شماره …… مورخ …… دفترخانه شماره ….. شهرستان ….. عقد ازدواج دایم منعقد نموده ایم. ثمره ازدواج در طول مدت ….. فرزند دختر/پسر / بدون فرزند می باشد. خوانده در طی زندگی مشترک مرتکب رفتارهای هراس انگیز و غیرمتعارفی شده و به بهانه های واهی بنده را مورد ضرب و جرح قرار می دهند به گونه ای که در خانه هیچ گونه امنیت جانی ندارم. لذا با توجه به اینکه ادامه ی زندگی مشترک موجب عسر و حرج اینجانب بوده و این موضوع با شهادت شهود، نظریه کارشناس، معاینه ایشان و … قابل اثبات می باشد، با استناد به بند ۲ و ۴ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره ذیل آن صدور حکم گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی در حق اینجانب را استدعا دارم.

۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۱:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به استناد تصویر مصدق عقدنامه شماره … مورخ … با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه شماره … شهرستان … منعقد نموده ام. حاصل این ازدواج تعداد … فرزند به نام / نام های … می باشد. با توجه به اینکه حسب ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی پرداخت نفقه فرزند برعهده پدر می باشد و ایشان از پرداخت نفقه خودداری می کنند، رسیدگی و صدور حکم به پرداخت نفقه ایام نگهداری فرزند / فرزندان خوانده به نام / نام های …… از تاریخ … لغایت … به مدت … و تا زمان رسیدگی و صدور حکم و اجرای دادنامه فعلاً به میزان … ریال مستنداً به مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۱۱۹۹ و ۱۲۰۶ قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست. برای تعیین میزان نفقه متعلقه نیز با لحاظ شئونات مربوطه به جلب نظر کارشناس نیز استناد می نماید.

۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۱:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند توسط فرزند

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به استناد کپی مصدق شناسنامه فرزند (دختر) خوانده می باشم و به تازگی در دانشگاه مشغول به تحصیل شده ام و دارای شغلی نیز نمی باشم. پدر اینجانب شاغل در یکی از ارگان های دولتی می باشند و از درآمد بالایی برخوردارند اما از پرداخت نفقه اینجانب خودداری می کنند و بنده قادر به تامین هزینه های تحصیلی و درمانی خود نیستم. با توجه به اینکه حسب ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی پرداخت نفقه فرزند برعهده پدر می باشد و ایشان از پرداخت نفقه خودداری می کنند، رسیدگی و صدور حکم به پرداخت نفقه از تاریخ … لغایت … به مدت … و تا زمان رسیدگی و صدور حکم و اجرای دادنامه فعلاً به میزان … ریال مستنداً به مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۱۱۹۹ قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست. برای تعیین میزان نفقه متعلقه نیز با لحاظ شئونات مربوطه به جلب نظر کارشناس نیز استناد می نماید.

۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۱:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه شکواییه چک بلامحل به علت مسدود بودن حساب

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

مشتکی عنه … فقره چک به شماره ………. در تاریخ ……… عهده بانک …… در شهرستان ……… شماره ……… به مبلغ ………. ریال به دلیل بدهی در وجه بنده صادر نمودند. اینجانب در تاریخ معین شده به بانک مراجعه نمودم و اطلاع یافتم که حسابی که به اعتبار آن چک صادر شده است، مسدود می باشد و بنده گواهی عدم پرداخت به شماره ………. مورخ ……… را از بانک دریافت کردم. اینجانب بلافاصله با مراجعه به مشتکی عنه خواستار پرداخت بدهی شدم که ایشان هیچ اقدامی در جهت پرداخت بدهی خود انجام ندادند. بنده چندین بار نیز به ایشان مهلت دادم که با به پایان رسیدن مهلت ها و مراجعات بسیار یقین پیدا کردم که ایشان قصد پرداخت بدهی خود را ندارند. لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل: ۱- اصل چک و گواهی عدم پرداخت به شماره ………… تاریخ ……… ۲- ……….. ۳- ………… می باشد و با استناد به ماده ۳ قانون صدور چک (اصلاحات ۱۳۸۲)، رسیدگی، تعقیب و مجازات متهم را استدعا دارم. در ابتدا نیز صدور و اجرای فوری قرار تامین خواسته را به دلیل خسارات وارده به بنده که به مبلغ ………… ریال می باشد را تقاضا دارم.

۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۱:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه شکواییه اسید پاشی

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با مشتکی عنه به دلیل اختلاف در موضوع ………….. دچار مشکلاتی شدیم که چندین بار به کشمکش و مشاجره منجر گردید. ایشان در تاریخ ………. در خیابان ………….. به بنده حمله ور شدند و اقدام به اسید پاشی کردند که از ناحیه …….. دچار آسیب شدیدی شدم و به مدت …… روز در بیمارستان بستری شدم. چند نفر از اهالی محل نیز حاضر و شاهد در صحنه بودند. همچنین اینجانب به پزشکی قانونی معرفی شده و طی گزارشی به …… در تاریخ …….. و شماره ….. وضعیت بنده را شرح دادند. لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل شهادت شهود و نامه پزشکی قانونی به تاریخ ……. و به شماره ……. می باشد و همچنین با استناد به ماده واحده قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی مصوب سال ۱۳۳۷، تعقیب و مجازات متهم را استدعا دارم. با توجه به جراحات وارده در ابتدا صدور قرار تامین خواسته و اجرای فوری آن و سپس محکومیت مشتکی عنه به پرداخت دیه را تقاضا دارم.

۳۱ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه شکواییه ممانعت از حق

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب نسبت به ملک مشتکی عنه به آدرس ……………. دارای حق ارتفاق می باشم. متاسفانه مشتکی عنه بدون هیچ دلیل قانونی و بدون اجازه اینجانب و با اطلاع از این که این حق متعلق به اینجانب می باشد، با اقداماتی شامل ………… از استفاده بنده از حق مزبور ممانعت می کنند. اینجانب بارها به مشتکی عنه برای رفع ممانعت از حق تذکر داده ام که هیچ نتیجه ای نداشته و ایشان همچنان از حق اینجانب ممانعت می کنند. لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل ……. می باشد و به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام ممانعت از حق و رفع ممانعت از حق را استدعا دارم. همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ …….. است، بدواً صدور و اجرای فوری تامین خواسته را استدعا دارم.

۳۱ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه شکواییه ضرب و جرح عمدی توسط شوهر

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب طبق عقدنامه شماره ……… در تاریخ …….. در دفترخانه شماره …… شهرستان …….. به عقد دائم مشتکی عنه درآمده ام. حاصل زندگی مشترک در طول مدت …… سال ….(تعداد) فرزند دختر/ پسر می باشد. متاسفانه همسر بنده بارها اقدام به ضرب و شتم عمدی اینجانب کرده است که به دلیل صبر و بردباری، مصلحت زندگی مشترک و وساطت بزرگان فامیل و آشنایان چشم پوشی کرده ام. اما صبر و بردباری اینجانب و نصیحت ها و راهنمایی های اقوام و آشنایان تغییری در ایشان ایجاد نکرد و همچنان رفتارهای غیر انسانی خود را ادامه و بنده را مورد ضرب و شتم قرار می دهند. در حال حاضر نیز به دلیل ضرب و شتم ایشان وضعیت مناسبی ندارم و صدماتی شامل ……… به بنده رسیده است که با معرفی به پزشکی قانونی طی گزارشی به …….. در تاریخ …… و شماره ……… وضعیت اینجانب را شرح دادند. لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل: ۱- شهادت شهود ۲- گواهی پزشکی قانونی در تاریخ …….. به شماره ……… است و همچنین با استناد به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده، رسیدگی و تعقیب و مجازات متهم را استدعا دارم. در ابتدا نیز با توجه به جراحات وارده به بنده صدور قرار تامین خواسته و اجرای فوری آن قبل از ابلاغ و سپس محکومیت مشتکی عنه به پرداخت دیه را استدعا دارم.

۳۱ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه شکواییه انتقال مال به قصد فرار از دین

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب مبلغ ……. ریال را از مشتکی عنه بابت …….. طلبکار بودم که به موجب دادنامه شماره ……… صادره از شعبه …… دادگاه عمومی شهرستان ……….. ایشان محکوم به پرداخت مبلغ ذکر شده به بنده شده اند. در حال حاضر که رای به مرحله اجرا رسیده است، اطلاع یافتم که مشتکی عنه اموال خود را که شامل …… می شود را به قصد پرداخت نکردن بدهی خود به اشخاص دیگری انتقال داده اند و خود را بدون دارایی به دادگاه معرفی کرده اند. همچنین لازم به ذکر است که اموال مذکور در تاریخ ……… به نام ایشان بوده است که پس از اطلاع یافتن از اقدام قانونی اینجانب در مراجع قضایی سریعاً اموال را به افراد دیگر انتقال داده اند. لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل: ۱- شهادت شهود ۲- دادنامه شماره ……….. شعبه ……… ۳- ………. می باشد و همچنین با استناد به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، تعقیب و رسیدگی و مجازات متهم به دلیل انتقال مال به قصد فرار از دین را استدعا دارم.

۳۱ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نبش قبر

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۳۴- هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می‌شود و هر گاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.

۳۱ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

امتناع از استرداد طفل سپرده شده

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۳۲- اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبهٔ اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

۳۱ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عقد زن شوهردار یا در حال عده برای مرد دیگر

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۴۳- هر گاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عدهٔ دیگری است برای مردی عقد نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.

۳۱ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ازدواج زن در حال عده یا عقدی و ازدواج با زن در حال عده یا عقدی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۴۴- کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند:

۱- هر زنی که در قید زوجیت یا عدهٔ دیگری است خود را به عقد دیگری در آورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد.

۲- هرکسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.

۳۱ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فریب در نکاح

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۴۷- چنان چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

۳۱ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ازدواج قبل از بلوغ

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۴۶- ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است. چنان چه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی و تبصرهٔ ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

۳۱ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر