به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۴۹ مطلب با موضوع «انواع استشهادمحلی» ثبت شده است

چگونه یک استشهادیه محلی بنویسیم؟

 بسمه تعالی  استشهادیه محلی  بدین وسیله استشهاد و استعلام می گردد از کلیه مطلعین و معتمدین اهالی محل که اینجانب ................................... فرزند: ...................  ( توضیح مطلب مورد نظر). لذا خواهشمند است از افرادی که آگاهی و اطلاع کامل دارند مراتب فوق را با امضای خود ذیل استشهادیه گواهی فرمایید.  استشهادیه انواع مختلفی دارد. ولی استشهادیه محلی را بایستی به سازمانی که از شما خواسته تا آنرا تهیه نمایید (ازقبیل دادگستری، پاسگاه محل ،‌اداره ثبت و .... ) تحویل دهید.

۰۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۲:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه استشهادیه محلی راجع به حسن اخلاق

تاریخ: ........................................

استشهادیه

بدینوسیله امضاء کنندگان ذیل عندا... و عند الرسول و با علم و آگاهی کامل گواهی میدارند: اقای / خانم  ................................ فرزند ............................................. مجرد / متأهل دارای ............................................. فرزند / همواره در محل زندگی و اقامت خود واقع در .................... مشهور و متصف به حسن اخلاق بوده است.

1- آقای ....... فرزند ........ محل اقامت ...... شغل...... محل امضاء

۲- آقای ....... فرزند ........ محل اقامت ...... شغل...... محل امضاء

۳- آقای ....... فرزند ........ محل اقامت ...... شغل...... محل امضاء

۴- آقای ....... فرزند ............ محل اقامت ...... شغل...... محل امضاء

 

۰۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۹:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

استشهادیه اثبات مالکیت

استشهادیه محلی

 

بدینوسیله از آقایان، ریش سفیدان، معتمدین روستای ……….. از توابع شهرستان ……… استشهاد و استعلام می گردد در خصوص اینکه اطلاع دارند که اینجانب آقای ........ فرزند ........ صاحب یک باغ/زمین کشاورزی چهار دیواری شده با مصالح خشت و گِل به قدمت ....... سال با حدود اربعه ی ذیل:
شمال ….…  جنوب ……. شرق …..  غرب …... در روستای …… می باشم.

شایان ذکر است در روز ....... مورخه...... ساعت....... مامورین اداره آبفا شهرستان پاکدشت در موقعیت ملک مذکور حاضر شده و بدون دلیل و هماهنگی و عدم اخطار قبلی و بدون داشتن سِمَتِ قانونی اقدام به تخریب قسمتی از چهار دیواری(که بر اثر تخریب قسمتی از دیوار گِلی آن که مربوط به سالهای گذشته است و آن را بدون هیچگونه تخلف مرمت و بازسازی کردیم) نموده اند.

لذا از آگاهان و مطلعین به این موضوع تقاضا دارم گواهی خویش را بدون جانبداری و اصلاح مرقوم فرمایند.
با تشکر و احترام

اینجانبان نامبردگان ذیل با آگاهی از عواقب شهود کذب،صحت اظهارات فوق را از آقای ……… قبول می نمائیم.
و حاضر هستیم هر زمان که ریاست محترم دادگاه صلاح بدانند با رعایت تشریفات سوگند شرعی موارد فوق را شهادت دهیم.

گواهان و شاهدان و امضاء کنندگان:

اینجانب  ……… صحت اظهارات فوق را تأیید و گواهی می نمایم .
اینجانب ………. صحت اظهارات فوق را تأیید و گواهی می نمایم .
اینجانب ……… صحت اظهارات فوق را تأیید و گواهی می نمایم .

صحت اظهارات فوق و امضاء گواهان مورد تأیید است.

رئیس شورای اسلامی روستای ......

۲۶ فروردين ۰۰ ، ۱۷:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

متن استشهادیه اعسار از هزینه دادرسی

بدین وسیله از کسانی که علم و اطلاع دارند اینجانب ..... فرزند ..... به شماره شناسنامه .... صادره از ..... شماره ملی ......  با شغل .....  به نشانی: .......... که از امرار و معاش من اطلاع دارند و به دلیل عدم تمکن مالی و نداشتن دارایی کافی قادر به پرداخت یک جای هزینه دادرسی، به مبلغ ...... ریال معادل ..... تومان نمی باشم. لذا استدعا دارد مراتب فوق را با تکمیل فرم ذیل گواهی نمایند.

امضاء خواهان اعسار

 


گواه اول :

اینجانب ....... فرزند ........  بشماره شناسنامه .......... صادره از .......... به نشانی:................................ که از طریق ............. از وضعیت مالی و زندگانی خواهان اعسار مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

امضاء گواه اول 

 


گواه دوم :

اینجانب ....... فرزند ........  بشماره شناسنامه .......... صادره از .......... به نشانی:................................ که از طریق ............. از وضعیت مالی و زندگانی خواهان اعسار مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

امضاء گواه دوم

 


گواه سوم :

اینجانب ....... فرزند ........  بشماره شناسنامه .......... صادره از .......... به نشانی:................................ که از طریق ............. از وضعیت مالی و زندگانی خواهان اعسار مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

امضاء گواه سوم 

۲۷ اسفند ۹۹ ، ۱۵:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه استشهادیه ترک منزل | نمونه استشهادیه عدم تمکین

بسمه تعالی

بدینوسیله از اهالی محترم و همسایگان عزیز که علم و اطلاع دارند اینجانب ................................ به شماره ملی ................................نام پدر ...................................به نشانی ......................................................................................................................................................................................... مدت .................ماه است که همسرم منزل اینجانب را ترک نموده است و به منزل مراجعه ننموده است  با تکمیل این فرم مراتب فوق را گواهی نمایند. امضاء .............................. گواه اول: اینجانب ...................................... نام پدر.................................. به شماره ملی ............................................  به نشانی ....................................................................................................................................که از طریق .................... با آقای ..........................به مدت ....................آشنایی دارم گواهی می نمایم خانم ....................مدت ................... است منزل را ترک نموده است و به منزل مراجعه نکرده است و در دادگاه حضوراً حاضر به شهادت هستم. امضاء گواه اول   گواه دوم: اینجانب ...................................... نام پدر.................................. به شماره ملی ............................................  به نشانی ..........................................................................................................................................که ازطریق ...................................... با آقای ..........................به مدت ....................آشنایی دارم گواهی می نمایم خانم ....................مدت ................... است منزل را ترک نموده است و به منزل مراجعه نکرده است و در دادگاه حضوراً حاضر به شهادت هستم. امضاء گواه دوم   گواه سوم: اینجانب ...................................... نام پدر.................................. به شماره ملی ............................................  به نشانی ....................................................................................................................................که از طریق ................ با آقای .......................به مدت ...............آشنایی دارم گواهی می نمایم خانم ............................ مدت ................... است منزل را ترک نموده است و به منزل مراجعه نکرده است و در دادگاه حضوراً حاضر به شهادت هستم. امضاء گواه سوم   گواه چهارم: اینجانب ...................................... نام پدر.................................. به شماره ملی ............................................  به نشانی .................................................................................................................................... که از طریق .................... با آقای ..........................به مدت ....................آشنایی دارم گواهی می نمایم خانم .................... مدت ................... است منزل را ترک نموده است و به منزل مراجعه نکرده است و در دادگاه حضوراً حاضر به شهادت هستم. امضاء گواه چهارم نمونه استشهادیه ترک منزل

۱۱ بهمن ۹۹ ، ۱۷:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه استشهادیه محلی برای شکایت از همسایه مزاحم:

بسمه تعالی

اینجانبان امضاء کنندکان ذیل ، با در نظر گرفتن خداوند متعال و قرآن مجید شهادت و گواهی می دهیم که خانم / آقای ……………….. فرزند ………….. ساکن در …………………………………………………………… اقدام به اذیت و آزار همسایگان از طریق ریختن زباله در باغچه ، تصرف در پارکینگ مجاور و….. نموده است .

و یا در تمام ساعات شبانه روز مبادرت به ایجاد سر و صدا و هیاهو وجنجال می نماید و یا با تصرف اختصاصی در قسمت مشاعات ،مانع تردد و رفت و آمد ما شده

هر زمان که آن مقام محترم لازم بداند حاضر هستیم جهت ادای شهادت حاضر شویم .

شاهد اول :

نام و نام خانوادگی : ………………. نام پدر : ……………………. شماره تماس :…………………………………

آدرس : …………………………………………………………….. امضاء و اثر انگشت

شاهد دوم :

نام و نام خانوادگی : ………………. نام پدر : ……………………. شماره تماس :…………………………………

آدرس : …………………………………………………………….. امضاء و اثر انگشت

شاهد سوم :

نام و نام خانوادگی : ………………. نام پدر : ……………………. شماره تماس :…………………………………

آدرس : …………………………………………………………….. امضاء و اثر انگشت

شاهد چهارم :

نام و نام خانوادگی : ………………. نام پدر : ……………………. شماره تماس :…………………………………

آدرس : …………………………………………………………….. امضاء و اثر انگشت

۰۳ دی ۹۹ ، ۱۹:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا افرادی که استشهاد محلی را امضا کرده اند، موظف به ادای شهادت در مرجع قضایی می‌باشند؟

در مواردی که اثبات امر کیفری در دادگاه و دادسرای رسیدگی کننده به موضوع  و یا اثبات امر حقوقی مورد نظر، حضور شاهد در دادگاه یا دادسرای مربوطه کیفری ویا همچنین دادگاه حقوقی حسب تشخیص قاضی رسیدگی کننده ضرورت دارد.

در صورتی که در امور کیفری شاهد بدون عذر موجه نتواند حاضر بشود، قاضی می‌تواند دستور جلب وی را صادر نماید.

اما در امور حقوقی موضوع متفاوت است و در صورتی که شخص امضا کننده استشهادیه حاضر به ادای شهادت در دادگاه نباشد، اجبار وی به اداء شهادت امکان پذیر نیست و نمی توان وی را به این خاطر جلب نمود.

۰۳ دی ۹۹ ، ۱۹:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

استشهادیه توهین و فحاشی چه نوع استشهادیه ای است؟

طبق نوشته هایی که در قبل آورده شد، اگر شخصی توسط فرد دیگری مورد اهانت قرار گرفته و این اهانت باعث خواری و تحقیر گشتن وی گشته است، چنانچه در هنگام وقوع جرم توهین و فحاشی اشخاص و شاهدانی بوده اند که در صحنه بوده اند و این هتک حرمت را با گوش خود شنیده و یا با چشم خود دیده اند؛

و فرد توهین شونده از فرد توهین کننده شکایت کرده و خواستار مجازات وی از مراجع ذی صلاح قضایی باشد، در صورتی که با صلاحدید مرجع قضایی برای اثبات جرم توهین بتواند شهادت و گواهی این اشخاص را مبنی بر انجام عمل قبیح توهین و فحاشی به صورت مکتوب اعلام و اقرار نماید و شاهدان در ذیل اظهارات خود امضا و یا اثر انگشت بزنند؛ به چنین فرم کتبی و نوشتاری که درباره شهادت پیرامون توهین و فحاشی است، استشهادیه توهین و فحاشی می گویند.

۲۷ آذر ۹۹ ، ۱۱:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چند نوع استشهادیه داریم:

همانطور که قبلا نیز گفتیم، استشهادیه فقط برای مواردی که جرمی صورت گرفته مورد استفاده نمی باشد و می تواند هم در دعاوی کیفری و هم در دعاوی حقوقی استفاده شود. در اینجا به بعضی از پر کاربردترین استشهادیه هایی که امروزه به کار گرفته می شود، اشاره ای مختصر خواهیم داشت:

استشهادیه محلی،

اسشتهادیه محل سند ازدواج،

اسشتهادیه اعسار،

استشهادیه درخواست دفترچه بیمه درمانی روستایی،

استشهادیه تحت پوشش نهاد مقدس کمیته امداد،

استشهاد تعویض شناسنامه و اصلاح تاریخ تولد،

استشهادیه توهین و فحاشی،

اینها و چندین نوع دیگر از نمونه استشهادیه هایی هستند که می توان به آنها اشاره کرد.

استشهادیه باید معتبر و واقعی باشد

نکته ی قابل ذکر در تنظیم و تهیه استشهادیه این است که استشهادیه باید معتبر و واقعی باشد. این استشهادیه باید توسط شهود امضا شود. تهیه و تنظیم استشهادیه های دروغین و کذب خود جرم است و از نوع جرائم جعل سند می باشد، این جرم خود مشمول مجازات کیفری می باشد و مجازات های سنگینی را در بر می گیرد.

نکته دیگری که شاهدانی که استشهادیه را پر می کنند و آن را امضا می کنند، این است که باید متن استشهادیه را با دقت کافی مطالعه کنند و از تمام موارد درج شده در آن آگاهی کامل داشته باشند و بیانات و نوشته های آن را آگاهانه امضا کنند. در غیر این صورت شهادت دروغ عواقب و آثار حقوقی به دنبال دارد، مخصوصا اگر در اثر این امضا ضررهای مادی و معنوی به فرد دیگری رسیده باشد.

۲۷ آذر ۹۹ ، ۱۱:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در ارتباط مزاحمت شکل گرفته توجه به چه مواردی اهمیت دارد؟

برای این‌که بتوان آرامش و امنیت فرد را پس گرفت، نیاز است که موارد متعددی را در رابطه با مزاحمت از جوانب متفاوت سنجید. برای این‌که بتوان شکایت در نظر گرفت نیاز است که فرد مزاحم و نوع مزاحمت او در نظر گرفته شود، سپس از لحاظ قانونی و به واسطه تنظیم کردن متن استشهادیه محلی می‌توان پیگیری‌ های لازم را برای برای برای برگشتن آرامش داشت.

فرد شاکی باید این نکته را در نظر داشته باشد که اگر خودش در مقابل مزاحمت فرد مزاحمتی ایجاد کرده باشد، هیچ‌ گونه حق و حقوقی به او داده نمی ‌شود.

در برخی موارد ممکن است با در نظر گرفتن ملاقات حضوری بعد آزار و اذیت و مزاحمت های فرد برطرف گردد، اما اگر از این نظر نتیجه‌ای حاصل نشد، سپس لازم است که فرد از طریق قانون اقدامات لازم را برای تهیه استشهادیه به عمل بیاورد.

البته در برخی موارد ممکن است مزاحمت به‌ وجود آمده بسیار جدی باشد و به واسطه صحبت کردن و مشورت نتوان به مزاحمت به‌ وجود آمده را از بین برد.

به همین سبب نیاز است که در این گونه ماجراها حتماً با استفاده از قانون پیگیر برگرداندن حق خود باشید. برای این ماجرا برای در راستای همین موضوع می‌توانید با مراجعه به دادگاه و با استفاده از پلیس ۱۱۰ اقدامات مورد نیاز در این را داشته باشید.

۲۰ آذر ۹۹ ، ۲۰:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

برای استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت امضای چند نفر لازم می باشد؟

در رابطه با این موضوع لازم است ذکر کنیم که برای ارائه دادن استشهاد محلی به دادگاه نیاز از چندین نفر آن را امضا کنند، اما تعداد افرادی که برای امضا کردن استشهاد محلی در نظر گرفته می شود، اهمیت چندانی ندارد.

به طور کلی واضح است که هر چه تعداد بیشتری از افراد در محل حادثه حضور داشته باشند، نتیجه دادگاه بیشتر به نفع شما خواهد بود، زیرا افراد امضا کننده و شاهد بیشتر هستند تا صحت گفته‌ های شما را تایید کنند و بتوانید از این رو حق و حقوق از بین رفته خود را کسب کنید.

۲۰ آذر ۹۹ ، ۲۰:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چه اطلاعاتی از فرد شاکی لازم است که در متن استشهاد عنوان شود؟

هنگامی‌که فرد شاکی در تلاش است که بتواند متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت را بنویسد، ضروری است که تمامی اطلاعات شخصی خود و مواردی که در این راستا اهمیت ویژه‌ای دارند را عنوان کند.

بهتر است که نام و نام خانوادگی خود را به‌ صورت کامل و نام شناسنامه‌ای خود را در متن استشهاد عنوان کند. در همین راستا نام پدر فرد شاکی و سن دقیق او نیز مهم می باشد.

اگر بخواهیم اطلاعات کامل ‌تری از فرد شاکی در نظر بگیریم، شغل او شماره تلفن و مکان آدرس دقیق محل کار او نیز لازم است که در متن استشهادیه ثبت شود،البته در برخی موارد ذکر شده که سطح تحصیلات یک فرد، مجرد یا متأهل بودن او نیز نیازمند متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت می‌باشد، البته لازم به ذکر است بدانید که یکی از ضروریات متن استشهادیه نوشتن کد ملی و شماره شناسنامه فرد شاکی می باشد.

در همین راستا نیاز است که آدرس دقیق ایمیل یا جیمیل نیز به همراه شماره تلفن ثابت و شماره موبایل فرد شاکی در متن استشهادیه ذکر شود.

بهتر است تاریخ انجام جرم و مزاحمت را به خاطر داشته باشید

بهتر است تاریخ انجام جرم و مزاحمت را به خاطر داشته باشید تا بتوانید در متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت تاریخ و روز و مکان دقیق به وجود آمدن مزاحمت را عنوان کنید.

این شرایط از مهم‌ترین شرایطی است که در متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت ذکر می‌شوند. بعد از این‌که اطلاعات دقیق خود را در متن استشهادیه ذکر کردید، نیاز است که شرح کاملی از وقایع اتفاق افتاده در آن روز را به طور مفصل ذکر کنید.

اگر در آن روز اقداماتی از جهت نیروی انتظامی صورت گرفته است، لازم است که گزارش کامل نیروی انتظامی را ضمیمه متن خود کنید.

هنگامی که قصد نوشتن متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت به طور کامل را دارید، نیاز است که اسامی افراد و شهود به صورت کامل در نظر گرفته شود و مشخصات فردی آن‌ ها اعم از آدرس منزل نام و نام خانوادگی، نام پدر و غیره و امضای آن‌ه ا باید در متن استشهادیه باشد.

اگر مستندات دیگری در این زمینه در رابطه با نشانی فرد مزاحم دارید نیاز است که مشخصات او را تا جای ممکن در متن استشهادیه بیاورید.

اگر شما در راستای متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت آگاهی لازم را ندارید، می‌توانید با راهنمایی‌ های سایت تهران لو به عنوان سایتی برای دریافت مشاوره حقوقی و انتخاب وکیل چیره‌ دست یک متن استشهادیه مناسب تهیه کرده تا بتوانید از حق و حقوق خود در این راستا دفاع کرده و آسایش و آرامش خود را بازگردانید.

 
۲۰ آذر ۹۹ ، ۲۰:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وظیفه دادگاه بعد از ارائه استشهاد محلی چیست؟

در اغلب موارد مشاهده شده است که دادگاه توانایی تشخیص این‌که این استشهادیه به ‌صورت واقعی تنظیم شده و یا این‌که افرادی تقلبی و با قصد سود جویی این استشهادیه را تهیه کرده ندارند و برای این‌که بتوانند تشخیص دهند که آیا ارائه این استشهادیه اصلی می باشد یا خیر، نیاز است که متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت به کلانتری یا دادگاه محل ارسال شود تا با در نظر گرفتن و ارزیابی مزاحمت و ادعای اثبات ادعا موارد قانونی آن در نظر گرفته شود.

در این هنگامی‌که فرد مورد نظر با استشهاد خود به نزد دادگاه می‌رود، توقع این را دارد که حق او به وسیله دادگاه به او بازگردانده شود و با توجه به شرایط دادگاه شرایطی به وجود بیاید که دیگر برای او آزار و اذیتی درمیان نباشد و حق او در زمینه‌های مختلفی ضایع نشود.

دادگاه در این امر تلاش می‌کند تا بتواند حق را به فرد دهد و شرایط را به حالت قبلی خود بازگردانند و بتواند از این طریق آرامش را برای فرد به همراه داشته باشد.

در همین راستا دادگاه در تلاش است تا بتواند فردی که باعث به وجود آمدن مزاحمت شده است را قانع کند و تا دیگر به اعمال خود ادامه ندهد. در برخی مواردی دادگاه و قاضی مجبور می‌ شوند که فرد را به اجبار متوقف کنند تا خسارت بیشتر از این به فرد شاکی وارد نشود و امنیت او برقرار باشد.

۲۰ آذر ۹۹ ، ۲۰:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جعل استشهاد محلی چه جرمی در پی دارد؟

ممکن است استشهادیه برای موارد متفاوتی استفاده مفید داشته باشد. به طور معمول اشخاص زیادی برای ارائه دادن به دادگاه از متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت استفاده می‌کنند.

ممکن است در برخی موارد اصلاً استشهادیه به واسطه افرادی که در آن محل حضور دارند، امضا نشده باشد و هیچکدام از افرادی که امضاکننده متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت در جریان اتفاقاتی که در آن محل رخ داده است، نباشند و اصلاً از متن اصلی استشهادیه باخبر نباشند. به همین جهت ممکن است برای این افراد پیگرد قانونی داشته باشند.

به ‌طورکلی همان ‌طور که عنوان کردیم ارائه استشهاد در دادگاه و درخواست آن به واسطه قانون به این دلیل می باشد که یک فرد بتواند از حق خود دفاع کند و ناحقی ها و آزار و اذیتی که در مورد او انجام شده است را پیگیری کند، اما اگر این روند به دروغ و اشتباه باشد، فرد مورد نظر مواخذه می شوند و کار این فرد جرم در نظر گرفته می‌ شود و دادگاه استشهادیه را غیر واقعی می‌خوانند.

اکثراً در موارد زیادی ممکن است که افراد جعل استشهادیه را انجام دهند و قصد آن‌ها از انجام این کار فریب دادن دیگران باشد. به ‌جهت این‌که دادگاه بتواند در رابطه با استشهاد محلی و حقوق افراد نظر درست و به حقی بدهد نیاز است که به ‌صورت آگاهانه از روند استشهادیه با خبر باشد و اگر افرادی به طور کاملاً غیر واقعی استشهادیه را امضا کرده باشند مجرم شناخته می‌شوند.

استشهادیه یک نوع سند محلی غیررسمی در منظر دادگاه می باشد

به ‌طورکلی استشهادیه یک نوع سند محلی غیررسمی در منظر دادگاه می باشد. حال تصور کنید که اگر این سند به صورت غیر واقعی صورت گرفته باشد، فرد مورد نظر می‌تواند ادعای حیثیت کند و افرادی که استشهادیه را در نظر گرفته‌اند مجرم شناخته می شوند و به دادگاه کیفری سندهای غیررسمی ارجاع داده می‌شوند.

سپس با در نظر گرفتن هدفی که این استشهاد غیر واقعی به وجود آمده است، اقدامات لازم برای مجرمین صورت می‌گیرد. اگر دادگاه صلاح بداند که این افراد احتیاج مجازات می باشند، حکم سنگینی برای آن‌ ها نمی‌دهد و ممکن است با مجازات‌های ساده براساس ارزیابی ها، حق و حقوق همه افراد موجود در آن پرونده را در نظر می‌گیرد،البته در برخی موارد ممکن است افرادی که استشهاد محلی تنظیم کرده‌اند و استشهاد آن‌ ها جعلی بوده است، سبب به وجود آمدن مشکلات بسیار زیادی برای نهادهای دولتی و غیر بوده‌اند و از این سبب توانستند حق و حقوق دیگران را به دروغ پایمال کنند.

از این جهت دادگاه جرم دیگری برای آن‌ ها در نظر می‌گیرد و بر اساس مجازات ‌های تعیین شده آن ‌ها را مواخذه می‌کند.

شرایط بعد از استشهادیه دروغ

نکته حائز اهمیتی که در رابطه با این موضوع لازم است بدانید، این است که اگر فردی شهادت دروغ داده باشد و به دروغ استشهاد محلی را امضا کرده باشد، ممکن است از مصادیق جرم در نظر گرفته نشود و این فرد مجرم شناخته نشود، اما اگر فرد مورد نظر به صورت حضوری به دادگاه مراجعه کند و شهادت دروغ در راستای پرونده مد نظر و مزاحمت ‌های ایجاد شده بدهد، کاملاً مجرم شناخته می‌شود و با توجه به تشخیص قاضی و دادگاه ممکن است به جرم حبس و یا شلاق و گرفتار شود.

اصولاً استشهاد نامه بر این اساس تشکیل شده است که بتوان حق افراد پایمال شده را از این طریق به آن‌ها بازگرداند. حال تصور کنید که اگر استشهاد نامه به دروغ و کذب باشد، نمی‌توان حق از دست رفته فردی را به او بازگرداند و به طور قانونی دیگر آن استشهادیه و ارزشی ندارد و نیاز است که پیگیری‌ها و اقدامات بهتری در راستای گرفتن حق و حقوق خود داشته باشید.

 
۲۰ آذر ۹۹ ، ۲۰:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

با امضای متن استشهادیه محلی نیاز به ادای شهادت در دادگاه می باشد؟

در برخی موارد احتمال دارد که متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت برای پیگیر شدن از کارهای کیفری صورت گرفته باشد. به همین جهت ممکن است که نیاز باشد که فرد امضا کننده در استشهاد محلی در صورت نیاز به واسطه تشخیص قاضی به دادگاه یا دادسرا مراجعه کند،اما در برخی موارد ممکن است که قاضی تشخیص دهد که نیازی به حضور فرد امضا کننده در استشهاد محلی نمی ‌باشد، اما اگر قاضی تشخیص دهد که حضور فرد نیاز می باشد و فرد از آمدن به دادگاه خودداری کند و در دادگاه حاضر نشود، احتمال دارد قاضی او را به‌ عنوان یک فرد محکوم خطاب کند و پیگیری قانونی نیز برای این فرد در نظر گرفته شود.

مراجعه شاهدان به دادگاه

برای درک بهتر این موضوع لازم می ‌دانیم بگوییم در برخی موارد ممکن است در رابطه با اجرا شدن حکم کیفری نیاز باشد که شاهدان موجود و افرادی که امضای استشهادیه را برعهده گرفته اند، در کمترین زمان ممکن به دادگاه مراجعه کنند، اما در موارد حقوقی وضعیت پیگیری استشهادیه متفاوت‌تر می‌باشد.

برای استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت این قانون وجود دارد که اگر فردی که آن متن را امضا کرده است، نیازی به حضور او در دادگاه نباشد و او نیز تمایلی به ارائه حضوری نداشته باشد و به هر دلیل محکمه پسند و غیر محکمه پسندی از حضور در دادگاه و ممانعت کند، نمی‌توان شهادت این فرد را به زور و اجبار در نظر گرفتیم و او را به محضر دادگاه برد.

مگر این‌که در مواردی ممکن است فرد آگاهی کامل از متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت نداشته و آن را امضا کرده است و یا ممکن است به جهت گول زدن دادگاه امضای استشهادیه را انجام داده باشد و ادعای آن دروغین باشد.

به همین سبب نیاز است که بر طبق قانون به جهت این‌که هدف اصلی خود را از امضا زدن استشهادیه بیان کند، در دادگاه حضور داشته باشد و عنوان کند که آیا فرد امضا کننده هدف خاصی از امضای استشهادیه داشته یا خیر.

۲۰ آذر ۹۹ ، ۱۹:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در چه صورتی می‌توان بروز هر گونه مزاحمت را از لحاظ قانونی پیگیری کرد؟

ممکن است شما نیز در برخی از موارد با مزاحمت های متفاوتی رو به رو شده باشید. در اغلب محل ‌ها ممکن است مزاحمت ها به صورت متفاوتی شکل بگیرند و این آزار و اذیت ‌ها به مرور بیشتر شوند. به همین سبب تمامی افرادی که در آن محله ساکن هستند درصدد برطرف نمودن این نوع آزار و اذیت‌ها می ‌باشند و در تلاشند بتوانند با پیگیری ‌های مدام خود مزاحمت ‌های ایجادشده را برطرف کنند.

امکان دارد نوع مزاحمت به گونه‌ای باشد که با عنوان کردن نوع آزار و اذیت هیچ گونه نتیجه‌ای برای برطرف نمودن آن نصیب شما نشود و به جای این‌که با عنوان کردن آن آرامش بیشتری برای خود داشته باشید، سبب به وجود آمدن سر و صدا و آزار و اذیت های دیگر می شود.

بهتر است بدانید اگر این اتفاق پیش بیاید و فرد از مزاحمت خود دست نکشد، می توانید به شکایت کیفری اقدام کنید و به طریق ‌های متفاوت درخواست ‌های حقوقی برای فرد مورد نظر بفرستید تا از این طریق پیگیر مزاحمت های او باشید. حتماً می ‌دانید که مزاحمت های بی‌ شماری در طول روز ثبت می‌شوند و تعداد درخواست پیگیری این مزاحمت‌ها محدود نمی ‌باشد.

در برخی موارد ممکن است مفهوم مزاحمت برای شما بد جا افتاده باشد و تصور کنید فقط مزاحمت یعنی به وجود آوردن سر و صدا می باشد و فقط مربوط به محل همسایگان محدود شماست، در صورتی که هر فردی ممکن است مزاحمت و آزار و اذیتی برای دیگران داشته باشد و در مواقعی که هیچ‌گونه راه‌حلی با صحبت کردن و برطرف کردن موضوع وجود ندارد نیاز است که حتماً از طریق قانون این مزاحمت را پیگیری کرد تا به نتیجه دلخواه و آرامش و امنیت اجتماعی خود دست پیدا کنید.

۲۰ آذر ۹۹ ، ۱۹:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت چه ویژگی هایی دارد؟

حتماً می ‌دانید که برای در نظر گرفتن متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت نیاز است که قانون و قواعد خاصی در نظر گرفته شود. تمامی نامه‌ ها و متن ‌هایی که نیاز دست به صورت رسمی در نظر گرفته شوند، شامل ۳ قسمت می باشند.

توجه به این ۳ قسمت سبب می‌شود که آن نامه و متن را یک نامه قانونی در نظر گرفت. به طور کلی هر متن استشهادیه نیاز است هنگامی‌که به دادگاه ارائه می‌شود دارای یک بخش ابتدایی به نام مقدمه باشد.

به ‌طورکلی مقدمه می ‌تواند شرح موقتی است و اوضاع در نظر گرفته ‌شده برای متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت باشد، سپس بعد از این‌ که متن مقدمه نوشته شد نیاز است که در بخش اصلی متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت به طور رسمی شرح داده شود و نتیجه‌ های مد نظر نیز در این قسمت از متن قرار بگیرد،البته لازم به ذکر است بدانید در برخی موارد افراد در اوایل نامه ‌های رسمی و متن‌ های اداری ترجیح می دهند که از واژه سلام استفاده کنند و در برخی موارد نیز افراد ترجیح می دهند، نامه اداری خود را با بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم آغاز کنند.

چکیده و سرآغاز

برای درک بهتر موضوع مقدمه لازم است بدانید، در بخش مقدمه نیاز است از متنی که قرار است به ‌عنوان متن اصلی در نظر گرفته شود، یک چکیده و سرآغاز در این قسمت بیان شود تا به طور کلی در قسمت مقدمه زمینه‌ سازی برای متن اصلی صورت بگیرد.

این قسمت مقدمه باید به صورتی در نظر گرفته شود که رابطه مستقیمی با متن اصلی و موضوع مرتبط با آن داشته باشد و متن اصلی کامل‌کننده‌ی مقدمه در نامه‌های اداری و رسمی باشد.

به طور کلی بهتر است بدانید هرگز نباید از متن اصلی خارج شوید و هدف و تمرکز خود را بر روی متن اصلی بگذارید.

از ابتدای مطالب سعی کنید به گونه‌ای مخاطب خود را با موضوع اصلی آشنا کرده و آگاهی لازم را در زمینه‌های متعدد برای او داشته باشید تا فرد مورد نظر که خواننده مطلب شما می باشد، بتواند درک درستی از متن اصلی شما داشته باشد و مفهوم سخنان شما را درک کند.

هدف اصلی خود را از تحریر استشهادیه معین نمایید

پیشنهاد می‌کنیم متن را مورد بررسی قرار دهید و به صورت کاملاً رعایت شده آن را بنویسید و نکات مورد نظری که در راستای متن ‌های حقوقی و قانونی مؤثر می باشد را آن‌ ها بپردازید و به موضوع اصلی اشارات مهمی داشته باشید.

به ‌طورکلی برای این‌که بتوانید متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت بنویسید، باید بدانید هدف شما از نوشتن این متن چیست و انگیزه‌ای که پشت نوشتن این مطالب دارید، چه می باشد. به همین سبب اگر بتوانید درک درستی از ارائه دادن مطالب خود به دادگاه و مراجع قانونی داشته باشید، می ‌توانید موضوعات مطرح ‌شده را صریح‌تر در متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت بیان کنید.

در برخی موارد مشاهده شده که فردی که متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت را تنظیم می‌کند، اشاره‌ای به متن اصلی نداشته و به حاشیه بسیار پرداخته و از مطلب اصلی دور شده است.

این افراد به دلیل این‌که آگاهی کافی در نوشتن متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت ندارند، سبب می‌شود که که متن اصلی در نظر گرفته نشود و کار خود را نیز مشکل‌تر می کنند.

به همین سبب نیاز است که حتماً با آگاهی کامل در رابطه با متن استشهادیه محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت اقدام کنید.

۲۰ آذر ۹۹ ، ۱۹:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نحوه تهیه کردن متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت به چه صورت می باشد؟

 

اصولاً فردی که در حق او اجحاف شده است و حقوق او زیر پا گذاشته شده است، مدعی نوشتن متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت می شود. ممکن است یکی از افراد محله برای او مزاحمت هایی ایجاد کرده باشند و به همین سبب حقوق او در حق امنیت شهروندی پایمال شده باشد.

در همین راستا فرد می‌تواند با تنظیم متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت از حقوق خود دفاع کند،البته در برخی موارد دیگر مشاهده شده است که متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت فقط از طرف فرد شاکی صورت نگرفته است، بلکه ممکن است در یک محله افراد زیادی خواهان برطرف نمودن مشکلات به ‌وجود آمده باشند.

به همین سبب همه افراد استشهادیه محلی تهیه می‌کند و درصدد برطرف شدن این مشکل هستند. همه محله خواهان این برطرف‌ شدن این مزاحمت ها نیز می باشند و از طریق استشهادیه محلی اقدام به برطرف نمودن آن‌ ها می کنند تا بتوانند به حقوق خود دست بیابند.

به افراد قابل اعتماد مراجعه نمایید

در این راستا حتماً باید به این موضوع دقت ویژه‌ای داشته باشید که برای تهیه متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت حتماً از افراد معتمد و افرادی که اعتبار بسیاری در محل دارند، استفاده شود. هنگامی‌که این افراد آماده امضا کردن متن استشهادیه می ‌شوند، می‌توانند اطمینان بیشتری از دادگاه را به خود جلب کنند.

حتماً باید در نظر داشته باشید افرادی که متن استشهادیه را امضا می‌کنند، به طور کامل آگاهی در رابطه با اتفاقات افتاده در امور شکایت‌نامه و استشهادیه شما داشته باشند و حتماً باید بدانند که به چه دلیلی اقدام به امضای این استشهادیه کرده اند، زیرا در غیر این صورت ممکن است مرتکب جرم شوند.

افرادی که امضای متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت را برعهده می‌گیرند، باید جزء دسته از افرادی باشند که از همه لحاظ مورد تأیید افراد محلی باشند و همه افرادی که در آن محل حضور دارند، این شخص را به عنوان فرد خوش‌نامی بشناسند.

تنظیم متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت

هنگامی‌که قصد تنظیم متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت را دارید، باید معتمدین و افرادی که از این این استشهادیه اطلاع دارند، حتماً مدنظر قرار بگیرند و در وهله اول تقاضا شود که این افراد امضای استشهادیه را برعهده بگیرندو بعد از قبول کردن این افراد تنظیم متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت را انجام دهند، سپس فرد مورد نظر که از معتمدین محل می باشد می‌تواند به ‌عنوان شاهد استشهادیه را امضا کند.

مطمئناً بسیاری از اشخاص جامعه در رابطه با این‌که چگونه می‌توان متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت تنظیم کرد و نوشتن آن به چه صورت می باشد، اطلاعات بسیار کمی دارند. ممکن است بعد از این‌که متن تنظیم‌شده استشهادیه را نوشتند و آگاهی کامل در رابطه با اینکه چه اقداماتی نیاز است انجام دهند، نداشته باشند.

به همین سبب در رابطه با استشهادیه محلی باید این نکته را حائز اهمیت بدانید که بعد از تنظیم متن استشهادیه نیاز است که به مرکز و سازمانی که این متن برای آن در نظر گرفته شده است، تحویل داده شود.

به افراد آگاه در زمینه مشکل ایجاد شده مراجعه فرمایید

در اغلب موارد به دلیل این‌که افراد آگاهی و اطلاعات کافی در این زمینه ندارند، به دادگستری یا کلانتری‌های محلی منطقه خود مراجعه می‌کنند و از آن ‌ها درخواست می‌کنند که با در نظر گرفتن حقوق شهروندی بتوانند حق پایمال‌شده آن‌ ها را به آن‌ ها برگرداند،اما در این زمینه دادگاه عنوان می‌کند که باید ادعای در نظر گرفته این افراد حتماً ثابت شود تا بتوان پیگیری‌های لازم در این زمینه بر عهده دادگاه صورت بگیرد.

به همین جهت حتماً لازم است از افرادی استفاده کنید که آگاهی کاملی در رابطه با مشکلات به‌ وجود آمده در محل شما داشته باشند و به ‌عنوان افرادی که می ‌توانند بهترین شهادت را در رابطه با این مشکل به وجود آمده بدهند، توانایی داشته باشند.

اگر بخواهیم از مهم ‌ترین کاربردهای متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت را در دادگاه عنوان کنیم، باید این مسئله را در نظر بگیریم که ممکن است حضور برخی از افراد در دادگاه به جهت شهادت دادن برای امور محل کار سختی باشد و نتوانند به صورت حضوری در دادگاه حضور به عمل برسانند.

به همین جهت نیاز است که با در نظر گرفتن یک استشهادیه محلی و کمک گرفتن از مطالب آن و ارائه آن به دادگاه حق و حقوق پایمال‌شده خود را بازگرفت و از همین امر متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت می ‌تواند بسیار مفید واقع شود.

 
۲۰ آذر ۹۹ ، ۱۷:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت برای مزاحمت چگونه می باشد؟

در دنیای امروز همه افراد نیاز به آرامش دارند هر فردی به ‌عنوان یک شهروند اجتماعی، نیازمند این است که در جامعه خود امنیت اجتماعی داشته باشد. به همین سبب یکسری از قوانین به جهت حقوق شهروندی در نظر گرفته شده است تا از این طریق شهروندان بتوانند با در نظر گرفتن این حق و حقوق زندگی امن و با آرامشی را تجربه کنند.

از مهم‌ترین موضوعاتی که در این زمین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بحث امنیت اجتماعی می باشد تا افراد جامعه بتوانند با به وجود آمدن این امنیت، آرامش را در جامعه تجربه کنند و به راحتی بتوانند زندگی خود را سپری کنند.

مطمئناً هر مسئولی در جامعه جایگاهی برای خود دارد. همه افراد با در نظر گرفتن جایگاه و پست خود همیشه درصدد آرامش و برقرار کردن امنیت اجتماعی در جامعه هستند تا از این طریق بتوانند زندگی آرامش ‌بخشی را برای افراد به ارمغان بیاورند.

به دلیل این‌که اگر افراد در جامعه امنیت داشته باشند، می ‌تواند امنیت در کل یک جامعه حاکم باشد و این یک نظم اصلی در جامعه می باشد و سبب می ‌شود تا با امنیت یک شهروند امنیت تمامی جامعه نیز حفظ گردد. در قوانین اسلامی نیز حکم های بسیاری مبنی بر استقرار امنیت در کل جامعه وجود دارد و از این جهت در اسلام به این موضوع بسیار تاکید شده است.

حفظ کردن حیثیت همه افراد جامعه

به همین سبب حفظ کردن حیثیت همه افراد جامعه و محافظت جان و مال افراد در مقابل دیگران یک امر بسیار مهم می باشد که همه افراد به این موضوع آگاهی کامل دارند و در تلاشند تا بتوانند حقوق شهروندی را همیشه به نحو احسن حفظ کنند.

البته شایان ذکر است در اغلب موارد مشاهده شده که با توجه به این‌که افراد همگی در تلاشند که حقوق شهروندی را حفظ کنند تا امنیت در جامعه برقرار باشد، اما فردی مورد آزار و اذیت قرار گرفته است و ممکن است به هر طریقی فرد دیگری سبب مزاحمت برای شهروند خود شود.

ممکن است این افراد نتوانند از حق و حقوق خود با استفاده از شاهدین بسیار در مقام دادگاه دفاع کنند. به همین جهت می ‌توانند با در نظر گرفتن و تنظیم کردن متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت در پایمال نشدن حق خود تلاش کندو از این جهت در دادگاه برنده باشند، اما اگر قصد استفاده از استشهادیه محلی را دارند، نیاز است که از چند نفر از معروفان محل تقاضا کنند که برای مشکلات به ‌وجود آمده برای آن ‌ها و مزاحمت‌های ایجاد شده استشهاد نامه آن ‌ها را امضا کنند تا از این طریق فرد بتواند به حقوق خود دست پیدا کند.

۲۰ آذر ۹۹ ، ۱۷:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت به چه صورت تنظیم می‌گردد؟

عموماً برای این‌که متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت تنظیم شود، قانون و قواعد خاصی نیاز است. برای این‌که بتوانید از این قانون پیروی کنید، بهتر است که آگاهی کامل در این زمینه داشته باشید تا بتوانید با در نظر گرفتن قوانینی که برای تنظیم استشهادیه مهم می باشد، یک استشهادیه باکیفیت ارائه دهید و در دادگاه برنده باشید.

۲۰ آذر ۹۹ ، ۱۷:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر