بالا بردن سطح سواد دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان وهموطنانم.

۲۶ مطلب با موضوع «انواع اقرارنامه» ثبت شده است

نمونه اقرارنامه گذشت در دعوای عام (بعد از صدور رای)

جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت .............................................  موجب این  سند اظهار  داشت چندی پیش علیه جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ............................................. باظهاره ....................ایراد شکایت نموده که که  پرونده امر درشعبه  ...............تحت  کلاسه  ................. مطرح  و تحت رسیدگی قرار گرفته است و منجر به صدور دادنامه شماره ............ گردیده  است.  اینک با دریافت خسارات وارده و با انجام صلح و سازش با مشتکی عنه در مورد وی گذشت نموده و رضایت بی قید و شرط خویش را نسبت به نامبرده اعلام و تقاضای موقوفی تعقیب و مختومه شدن پرونده را از مقامات محترم قضایی دارد و چنانچه از تاریخ تحریر این سند در مقام هرگونه ادعایی برآید به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مسموع نخواهد بود.

 

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه اقرارنامه گذشت در دعوای عام (قبل از صدور رای)

جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت .............................................  موجب این  سند اظهار  داشت چندی پیش علیه جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ............................................. باظهاره ....................ایراد شکایت نموده که پرونده موضوع در مراجع انتظامی و قضایی مطرح و در مرحله رسیدگی می باشد که اینک با انجام صلح و سازش با مشتکی عنه در مورد وی گذشت نموده و رضایت بی قید و شرط خویش را نسبت به نامبرده اعلام و تقاضای موقوفی تعقیب و مختومه شدن پرونده را از مقامات محترم قضایی دارد و چنانچه از تاریخ تحریر این سند در مقام هرگونه ادعایی برآید به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مسموع نخواهد بود.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه اقرارنامه رضایت برای تاسیس باشگاه

جناب آقای/سرکار خانم....................فرزند.......................به شماره شناسنامه...................و کد ملی........................  احد از مالکین پلاک ثبتی ...............................  در کمال  صحت  و سلامت  مراتب  رضایت  خود را در زمینه  تاسیس باشگاه  ورزشی  توسط جناب آقای/سرکار خانم .................... فرزند ....................... به شماره شناسنامه................... و کد ملی........................ ( دیگرمالک  مشاع  پلاک  ثبتی  فوق الذکر) در محدوده پلاک ثبتی  مذکور پس  از اخذ مجوز لازم  از مراجع  ذیربط در سازمان  تربیت  بدنی  اعلام داشته وبدینوسیله حق  هرگونه اعتراضی  را از خود سلب  و ساقط می نماید.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه اقرارنامه اجازه اشتغال همسر

بدینوسیله جناب آقای ............................ فرزند ................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ..................... رضایت منجز خود را نسبت به فعالیت همسرش سرکار خانم ...............................در اشتغال به .................... را برای مدت ..................... اعلام می نماید.

۱۶ تیر ۹۸ ، ۲۱:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه اقرارنامه وصول وجه چک

جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت .............................................به  موجب  این  سند اقرار نمود وجه چک / چکهای به شماره ...........................بر عهده......................... مربوط به موضوع.................................. را تماما وصول نموده و با تحویل لاشه چک به صاحب حساب حق هر گونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و ساقط نمونه است. 

۱۶ تیر ۹۸ ، ۲۱:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه اقرارنامه فسخ اجاره

 جناب آقای / سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ............................................. عنوان موجر سند اجاره شماره ............... ازیک  طرف  و جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ............................................. به  عنوان  مستاجر سند موصوف  ازطرف دیگر ضمن اعلام رضایت و توافق مبنی بر فسخ اجاره نامه فوق الذکر ضمن اقرار به انجام کلیه تعهدات طرف مقابل، اجاره نامه موصوف را از حال  التحریر سند برای بقیه مدت فسخ نموده و از این تاریخ نسبت به موضوع مورد فسخ هیچگونه حق و ادعایی از یکدیگر نداشته و حق هر گونه ادعا در آینده را نیز از خود سلب و ساقط نمودند.

۱۶ تیر ۹۸ ، ۲۰:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه اقرارنامه مفقود کردن چک

سرکار خانم/جناب آقای ................................ فرزند ......................... به شماره شناسنامه ..................... و کد ملی ................................. و به آدرس سکونت ............................................ به  موجب این سند اقرار نمود از آنجا که چک / چکهای  صادره توسط ................ تحت شماره  / شماره های  ............... نزد نامبرده بوده واکنون مفقود گردیده است لذا ضمن اعلام وصول وجوه موصوف حق هرگونه ادعا و اعتراض دراین خصوص  را از خود سلب و ساقط نموده و چنانچه نسبت به سند / اسناد تجاری فوق هرادعایی از جانب هر شخص حقیقی یا حقوقی مطرح گردد شخصا" پاسخگو خواهد بود.

۱۶ تیر ۹۸ ، ۲۰:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه اقرار نامه ابرا مهریه

سرکار خانم ................................ فرزند ......................... به شماره شناسنامه ..................... و کد ملی ................................. و به آدرس سکونت ............................................   زوجه سند نکاحیه شماره ......................  به موجب  این  سند اقرار نمودند تمامی  مهریه  مندرج  در سند نکاحیه  فوق  الذکر را به همسر خود جناب آقای  ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................  ابرا نموده  و ذمه  زوج  درخصوص  پرداخت  مهریه  به  زوجه  بری  گردیده و زوجه در این خصوص حق هیچگونه مطالبه ای را نخواهد داشت. ضمنا" زوجه حق  هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی را از خود سلب و ساقط نمود.

۱۶ تیر ۹۸ ، ۲۰:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه اقرار نامه گرفتن حقوق و مزایا از کارفرما

جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ............................................. به موجب  این  سند اقرار نمودند کلیه  حقوق  ومزایای  قانونی  خودتحت  هرعنوان  اعم  ازحقوق  و دستمزد، پاداش،  مرخصی  های استفاده  نشده، سنوات، حق اولاد و مسکن و  امثال آنها و هر نوع  طلب  تحت  هر عنوان  که  باشد تا مورخ  ............... ازجناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه...............و کد ملی............................ دریافت  نموده  و هیچگونه  طلب  تحت  هرعنوان  در خصوص  حقوق  و مزایای  ناشی  از اشتغال  در ..................................... را نداشته  و حق  هرگونه  ادعا و اعتراض در این  خصوص را ازخود سلب  و ساقط می نماید.

۱۴ تیر ۹۸ ، ۱۰:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه اقرارنامه (سند رضایت) پدر برای ازدواج دختر باکره

اینجانب ................................... فرزند .......................... بشماره شناسنامه ......................... صادره از ............................ متولد ..... / .... / ............... مقیم کشور .................................. شهر ............................... بموجب این سند رضایت خود را بعنوان پدر دوشیزه ......................... فرزند ............................ بشماره شناسنامه ............................ صادره از ...................... متولد ...../ ..... / ................ مبنی بر ازدواج دائم ایشان با آقای ......................................... فرزند.................. بشماره شناسنامه .................... صادره از ...................... به هر مقدار مهریه و با هر شرط ضمن عقد نکاح و یا هر شرط ضمن عقد خارج لازم اعلام می دارم.

۰۷ تیر ۹۸ ، ۱۶:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه اقرارنامه گذشت (اعلام رضایت) در پرونده کیفری

اینجانب : ........................... فرزند آقای ................ و شماره ملی ..................... دارای شناسنامه شماره : ................ صادره از : .................. متولد : ............. ساکن : ............................................................................................................... به عنوان شاکی ، مدعی خصوصی و متضرر از جرم در پرونده شماره ................ مطروحه در دادگاه کیفری ........... شعبــــه .............. تهران علیه خانم / آقای : ........................... بموجب این سند رسمی اقرار می نمایم که با بررسی های بعمل آمده مقصر اصلی در آن پرونده مدعی علیه مرقوم نبوده وانگهی به دلیل این که از اشتباهات خود اظهار ندامت نموده فلذا اعلام گذشت می نمایم و دیگر هیچگونه ادعائی علیه متهم موصوفه اعم از حقوقی ، جزائی و ضرر و زیان در آن مورد نداشته و ندارم و از دادگاه محترم تقاضای موقوفی (تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم ) را با عنایت به ( غیر قابل مسموع بودن عدول از گذشت ) ، دارم .

تاریخ :           ............ ماه یکهزار و سیصد و.......... 13 شمسی

محل امضاء

۰۷ تیر ۹۸ ، ۱۶:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه اقرارنامه گذشت (اعلام رضایت) در پرونده چک کیفری

اینجانب : .............................. فرزند آقای .................... به شماره ملی .................... دارای شناسنامه شماره : ............... صادره از : .............. متولد : ............ ساکن : ..................................................................................... در خصوص دعوی کلاسه پرونده شماره : .................. مطروحه در  دادگاه کیفری ....... شعبه ..................... تهران علیه خانم / آقای : ........................ راجع به صدور چک بلامحل شماره : ................... بانک : ................... شعبه : ................ بموجب این سند رسمی اقرار به تحصیل حقوق خود نموده و اعلام گذشت می نمایم و دیگر هیچگونه دعوی در این مورد علیه نامبرده اعم از حقوقی و جزائی و ضرر و زیان نداشته و ندارم و بنابر این از دادگاه محترم تقاضای موقوفی (تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم ) را با عنایت به : ( غیر قابل مسموع بودن عدول از گذشت ) ، دارم .

تاریخ : ........................ ماه یکهزار و سیصد و ........................... 13 شمسی .

محل امضاء

 

۰۷ تیر ۹۸ ، ۱۶:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه اقرارنامه انصراف از حق استفاده از پارکینگ

اینجانب ............................. فرزند .......................... به شماره شناسنامه .................. متولد .................... صادره ...................... دارای شماره ملی ................................... ساکن ........................................................ به عنوان مالک آپارتمان به شماره پلاک ............................. واحد..............به شماره ثبت...............فرعی.............از اصلی.................واقع در بخش ......................... با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف صریح می نمایم مبنی بر این که حقوق مکتسبه خود در خصوص استفاده از پارکینگ به نفع آقای/خانم ................................ فرزند ........................... به شماره شناسنامه ..................صادره از .................. متولد .............................. ساکن ............................................ مالک ششدانگ آپارتمان / کاشانه به شماره و پلاک ..............به شماره ثبت...............فرعی.............از اصلی........................ واقع در بخش ................... صرفنظر نموده و رضایت تامه و کامله دارم اداره ثبت اسناد و املاک ................... و مراجع ذیصلاح اداری و ثبتی و قانونی وفق مقررات و موازین قانونی در این خصوص تصمیمات لازمه را اتخاذ نموده و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و دفاتر مربوط و موجوده در اداره ثبت نیز اقدام نمایند و در این خصوص هیچگونه ادعا و اعتراضی نداشته و ندارم.

امضا و اثر انگشت .............................. به تاریخ.............

امضا و اثر انگشت شاهد اول .............................. به تاریخ................

امضا و اثر انگشت شاهد دوم .............................. به تاریخ...............

۰۷ تیر ۹۸ ، ۱۶:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه اقرارنامه به زوجیت مرد خارجی و زن ایرانی

بتاریخ متن حاضر آقای ................................. فرزند ....................... به شماره گذرنامه ......................... متولد ...................... تبعه کشور ................................... و خانم ............................... فرزند ..................... و ........................ و به شناسنامه ................ صادره از ..................... متولد ...../ ..... / ................. و به شماره ملی ....................... ساکنین ..........................................................................

و بعدالحضور با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف صریح نمودند مبنی بر اینکه در تاریخ .... / .... / ......... با رعایت کامل موازین شرعی و بطور عادی به عقد نکاح دائم یکدیگر درآمده و این عقد کماکان به اعتبار و قوت خود باقی است و همچنین طرفین اقرار و اعتراف صریح نمودند که زوج همسر دیگری ندارد و نامبردگان با مسئولیت تامه و کامله خود و علم و آگاهی کامل نسبت به اقاریر خود این سند را امضاء می نمایند. برای تنظیم این سند نامه شماره .................................. اداره ثبت اسناد و املاک ....................................... و نامه شماره .................................. نیروی انتظامی استان ...................................... که به استناد نامه مذکور مجوز شماره ............................. استانداری ............................. لحاظ گردیده ، ملاحظه شد.

۰۶ تیر ۹۸ ، ۲۲:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه اقرارنامه بخشیدن تمامی مهریه

اینجانب ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از ..................... متولد................... به شماره ملی ....................... ساکن .........................................

با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف می نمایم مبنی بر اینکه تمامی و کل مهریه خود که عبارت از تعداد/مبلغ ......................... موضوع قباله نکاحیه ثبت شده تحت شماره ...................... دفتر ازدواج شماره................. می باشد به صورت کامل به شوهرم آقای ................................... فرزند ..................... بشناسنامه ........................... صادره از ........... متولد ....................... ساکن ................................... ، بذل و بخشش نموده ام و در رابطه با موارد یاد شده هیچ گونه ادعائی از شوهرم با مشخصات بالا نداشته و ندارم.

ضمناً اینجانب .................................... با مشخصات ذکرشده در فوق به عنوان شوهر خانم .............................. با مشخصات بالا با طیب خاطر و رضای کامل نسبت به موارد مندرج در بالا مقر و معترف می باشم .

علاوه بر آن

1- آقای / خانم ............................ فرزند.............. بشناسنامه ........................... صادره از ...................... متولد ................. به شماره ملی .............................. ساکن .................................................................................. شغل ...........

2- آقای / خانم .................................... فرزند ...................... بشناسنامه ............................ صادره از .....................متولد .................... به شماره ملی ............................. ساکن ................................................................... شغل .................. هویت طرفین را تصدیق و ذیل سند را امضاء نمودند .

بتاریخ .... / .... / ................... هجری شمسی .

 

نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت زوجه                         نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت زوج

نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت شاهد اول                   نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت شاهد دوم

۰۶ تیر ۹۸ ، ۲۲:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه اقرارنامه نداشتن همسر

اینجانب : ........................... فرزند آقای ........................... و نام مادر خانم ................ دارای شناسنامه شماره : ............................ صادره از : .................. متولد : ........... ساکن  : .......... ...................... ...................................... ................... ....... ............ .......... .............. بموجب این سند اقرار می نماید که دارای همسری نیستم .

تاریخ :       ...................... ماه یکهزار و سیصد و............................ 13 شمسی .

محل امضاء و اثر انگشت

۰۶ تیر ۹۸ ، ۲۲:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه اقرارنامه زوجیت در دفتر اسناد رسمی

نمونه اقرارنامه زوجیت در دفتر اسناد رسمی

در تاریخ زیر حاضر دفترخانه گردیدند . ۱- خانم  ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از .............................. متولد ............................. به شماره ملی ............................... ساکن ......................................................................

و ۲- آقای ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از .............................. متولد ............................. به شماره ملی ............................... ساکن ......................................................................بعد الحضور و در کمال صحت عقل و آزادی اراده اقرار نمودند که در  تاریخ         ...............به رعایت کامل موازین شرعی و به مهریه و صداق ........................... به عقد نکاح دائم یکدیگر درآمده اند و این عقد تاکنون پابرجا و باقی می باشد  و ثمره این ازدواج ..........فرزند ذکور / اناث بنام .................. به شناسنامه شماره ...................صادره از.............. متولد           ............... می باشد. همچنین زوج اقرار نمود که بغیر از زوجه فوق همسر دیگری ندارد و این امر مورد تائید زوجه قرار گرفت .

این سند  در دو برگ اوراق نیم برگی بشماره های سری .................... تنظیم و مبلغ ................... ریال بابت تنظیم سند توسط اقرار کنندگان و بموجب فیش شماره............. به بانک ملی ایران شعبه ............. واریز و قبض رسید  ............. صادر و تسلیم گردید .

بتاریخ           یکهزار و سیصد و هشتاد و شش شمسی                        محل امضاء

۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۷:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه اقرارنامه دریافت سهم الارث و مهریه همسر متوفی (اعلام رسید ثمنیه)

اینجانب : .................. فرزند آقای .................. و نام مادر خانم .................... دارای شناسنامه شماره : ............... صادره از : ........................ متولد : ................ ساکن : .................................................................................................................... همسر مرحوم : .............................. با التفات به گواهی حصر وراثت شماره ............. مورخ   /   /   13 صادره از شعبه ......... شورای حل اختلاف........ و گواهینامه واریز مالیات بر ارث شماره ............... مورخ    /   /   13 صادره از سرممیزی ............. ارث تهران بموجب این سند رسمی اظهار و اعلام می دارم که کلیه سهم الارث خود از آن مرحوم را از قیمت ابنیه و اشجار و اموال منقول و غیرمنقول و نیز تمام مهریه خود را از سایر ورثه قانونی آن مرحوم دریافت و وصول نموده و دیگر هیچگونه حقی نسبت بماترک آن مرحوم ندارم و ضمن عقد خارج لازم ( که بطور شفاهی عقد خارج لازم فی مابین اینجانب و ورثه آن مرحوم منعقد گردیده) هر گونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی خود را ولو به عنوان تضررّ و غیره سلب و ساقط نموده و می نمایم.

تاریخ :  ........................

محل امضاء و اثر انگشت زوجه متوفی :

محل امضاء و اثر انگشت شاهد اول :

محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم :

۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۷:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه اقرارنامه بذل مهریه و سایر حقوق مالی (نفقه و....)

سرکار خانم ................................ فرزند ......................... به شماره شناسنامه ..................... و کد ملی ................................. و به آدرس سکونت ............................................   زوجه سند نکاحیه شماره ......................  به موجب  این  سند اقرار نمودند  تمامی  مهریه  مندرج  در سند نکاحیه و نیز کلیه  حقوق  مالی  منجمله  نفقات  گذشته  و اجرت  المثل  ایام زناشوئی  را به زوج جناب آقای  ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ بذل  نمود و زوج  قبول  بذل  نمود. بنابراین  هیچگونه  حق  و ادعائی  نسبت  به  موارد یاد شده  برای  زوجه  باقی  نخواهد ماند و زوجه  حق  هر گونه  اعتراض  و ادعائی  را در این  خصوص  در آینده  از خود سلب  و ساقط نمود.

۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۷:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه اقرارنامه زوجیت در حضور شاهدین

۱- خانم  ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از .............................. متولد ............................. به شماره ملی ............................... ساکن ......................................................................

و ۲- آقای ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از .............................. متولد ............................. به شماره ملی ............................... ساکن ......................................................................

به تاریخ ...............در کمال صحت عقل و آزادی اراده اقرار نمودند که در  تاریخ         ............... به رعایت کامل موازین شرعی و به مهریه و صداق ........................... به عقد نکاح دائم یکدیگر درآمده اند و این عقد تاکنون پابرجا و باقی می باشد  و ثمره این ازدواج ..........فرزند ذکور / اناث بنام .................. به شناسنامه شماره ...................صادره از.............. متولد           ............... می باشد. همچنین زوج اقرار نمود که بغیر از زوجه فوق همسر دیگری ندارد و این امر مورد تائید زوجه قرار گرفت .

علاوه آنکه چون زوجین با مشخصات بالا معروف دفتر نبودند

1- آقای / خانم ............................ فرزند.............. بشناسنامه ........................... صادره از ...................... متولد ................. به شماره ملی .............................. ساکن .................................................................................. شغل ...........

2- آقای / خانم .................................... فرزند ...................... بشناسنامه ............................ صادره از .....................متولد .................... به شماره ملی ............................. ساکن ................................................................... شغل .................. هویت زوج و زوجه را شناسایی کردند و ذیل سند را امضاء نمودند .

بتاریخ .... / .... / ................... هجری شمسی .

 

نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت زوجه                                 نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت زوج

نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت شاهد اول                            نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت شاهد دوم

 

۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۷:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر