بالا بردن سطح سواد دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان وهموطنانم.

۱۴۲ مطلب با موضوع «انواع قرارداد» ثبت شده است

قرارداد (بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازه)

 

طرف اول قرارداد(فروشنده): خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن ………………

طرف دوم قرارداد(خریدار): خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد  ……………… ساکن  ………………

موضوع قرارداد:

تمامت شش دانگ یک باب ساختمان مشتمل بر یک باب خانه مسکونی و یک باب مغازه احدائی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ……………… متر مربع دارای پلاک فرعی از ……………… اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ……………… فرعی از اصلی مرقوم واقعی در اراضی ……………… بخش ……………… ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ……………… مورخ ……………… صفحه…………… جلد ………….. به شماره چاپی ………………… صادره بنام بایع با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن اعم از عرصه کل و اعیان بدن استثنا و به انضمام کلیه حقوق ناشی از برق شماره پرونده  ……………… و آب شماره اشتراک ……………… و گاز شهری شماره شناسایی ……………… منصوبه های در آن اعم ز حق الاشتراکها و ودایع احتمالی مربوطه و به انضمام کلیه حقوق فروشنده ناشی از سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت در محل تجاری و کسبی مزبور بدون استثناء.

مبلغ قرارداد:

مبلغ ……………… ریال رایج که تماما و نقدا تسلیم فروشنده گردیده باقراره. کافه خیارات خصوصا خیار غبن هر چند فاحش از متبایعین اسقاط گردیده و باظهار صیفه مبایعه قطعیه جاری شده.

خریدار با رویت مبیع، وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات، قبول معامله نمود.

منافع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و با قرار مورد معامله تماما در تصرف فروشنده می باشد که ضمن العقد لازم حاضر، فروشنده متعهد و ملتزم گردیده مورد معامله را تماما و سالما در تاریخ ……………… ماه یکهزار و سیصد و ……….. شمسی تخلیه نموده در همان تاریخ تحویل خریدار نماید و نیز برای هر روز عدم تخلیه و تحویل از تاریخ مزبور متعهد و ملتزم به پرداخت مبلغ ……………… ریال روزانه به عنوان خسارت تاخیر در تخلیه و تحویل و به عنوان وجه التزام به خریدار می باشد و خریدار حق دارد از تاریخ سررسید مزبور لغایت مدت ده روز برای تخلیه و تحویل و وجه التزام مذکور علیه فروشنده دردادگاه صالحه اقدام نماید همچنین فروشنده متعهد به تادیه و تسویه حساب بدهی های آب و برق و گاز مزبور تا روز تخلیه و تحویل می باشد در غیر اینصورت خریدار می تواند آنرا تادیه و سپس با ارائه قبوض مثبته از فروش وصول کند.

 

 

محل امضای طرف اول قرارداد(فروشنده)                      محل امضای طرف دوم قرارداد(خریدار)

۱۰ آبان ۹۸ ، ۰۰:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو (اقساطی)

ماده 1 : طرفین قرارداد

1-1- فروشنده/فروشندگان  ........................ فرزند ............. به شماره شناسنامه ............... صادره از .................. کدملی .................. متولد ............... ساکن ...................................................... تلفن ....................... راسا یا با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت ............................. فرزند .................... به شماره شناسنامه ........................ متولد ............................. بموجب ..........................

 ۱-۲ - خریدار/خریداران ............................ فرزند .............. به شماره شناسنامه ....................صادره از ...............کدملی ..................... متولد .............. ساکن ................................ تلفن  .............. راسا یا با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت ............................. فرزند .................... به شماره شناسنامه ........................ متولد ............................. بموجب ..........................

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال ......................... دانگ یکدستگاه ......................... از نوع ............... مدل ...............................  سیستم ................ رنگ ..................... سیلندر .......................... شماره راهنمایی و رانندگی ........................................ شماره شاسی ............................................... شماره موتور ............................................. که با تمام تجهیزات، متعلقات و منصوبات آن از قبیل ........................... در آن می باشد.

ماده 3 : ثمن معامله

 ۳-۱ - ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( ................................ ریال ) و با حروف ( ............................. ریال ) تعیین گردید. که به صورت اقساط و به شرح زیر پرداخت خواهد شد.

۳-۲ - مبلغ ................... ریال معادل ............................ تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره ........................ عهده بانک ........... مورخ.............. از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۳ - مبلغ ................... ریال معادل ............................ تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره ........................ عهده بانک ........... مورخ.............. از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۴ - مبلغ ................... ریال معادل ............................ تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره ........................ عهده بانک ........... مورخ.............. از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۵ - مبلغ ................... ریال معادل ............................ تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره ........................ عهده بانک ........... مورخ.............. از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

ماده 4 : شرایط معامله

 ۴-۱  طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند ، طبق قرارداد در تاریخ به حروف ............................به همراهی یکدیگر به مرکز تعویض پلاک مراجعه کنند و در تاریخ  ................ در دفتر اسناد رسمی شماره .............................. حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد . در ضمن ، اجرای تعهد ( تنظیم سند ) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ الیه بعدی ، منوط به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه ، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می شود .

 ۴-۲ - عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار ، در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضای ذینفع مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

۴-۳ - مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک ، با رؤیت کامل فنی ، بدنه ، توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه می باشد .

4-4- مسئولیت هر گونه تخلف اعم از راهنمایی و رانندگی ، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل ، به وقوع پیوسته باشد بعهده فروشنده است .

۴-۵ - هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و عوارض شهرداری بعهده فروشنده ، حق الثبت و حق التحریر بعهده ............................... می باشد.

۴-۶ - کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید . موارد تقلب و تدلیس از این موضوع مستثنی است .

۴-۷ - در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند مصادره ، رهن ، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و یا غصبی بودن ، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده ، فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی راکه خریدار متقبل شده ، پرداخت نموده و مبلغ به حروف ( ............................................. ریال ) به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید .

 ۴-۸ - مورد معامله و کلیه اوراق و مستندات در تاریخ با حروف ........................... ساعت ................................ تسلیم خریدار شد/ خواهد شد.

 ۴-۹ - در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده ، ممتنع از حضور ، مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ باحروف ( ...............ریال ) بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید. خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است.

 ۴-۱۰ - چک ها و یا سفته ها در حکم ثمن معامله می باشد در صورتیکه پرداخت .................... قسط از اقساط بصورت متوالی از طرف خریدار به تاخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را مسترد نماید. خریدار در صورت استنکاف از استرداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده می باشد و در صورتیکه مورد معامله به هر علتی تلف شده باشد خریدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود . جبران خسارت پس از کسر میزان مبالغ پرداختی بوده و مبنای قیمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه می گردد.

 ۴-۱۱ -  پس از پرداخت آخرین قسط فروشنده موظف است سند را به نام خریدار انتقال دهد.

 

               محل امضاء و اثر انگشت فروشنده/فروشندگان                                   نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

               محل امضاء و اثر انگشت خریدار/خریداران                                         نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۵:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه قراداد خرید و فروش زمین (قولنامه زمین)

ماده 1 –  طرفین قرارداد

1-1) فروشنده/فروشندگان ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... .      

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد ..............  به موجب ................

1-2) خریدار/خریدارن  ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... .      

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد .............  به موجب ...............

ماده 2 –  موضوع قرارداد و مشخصات زمین

موضوع قرارداد: تمامت شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت                      متر مربع دارای پلاک                       فرعی از اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک                فرعی از اصلی مزبور واقع در اراضی                      بخش                       ثبتی                بحدود مندرج در اظهارنامه ثبتی مربوط، با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعیان و یک حلقه چاه آب حفر شده و بصورت چاردیواری/غیرچهار دیواری                              که منافع مبیع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و خریدار با رویت مبیع، از محل ملک وقوع وقوف کامل پیدا کرد، و از حدود و مشخصات ملک آگاهی یافت.

ماده ۳ –  ثمن معامله و نحوه پرداخت

 ۳-۱) کل ثمن معامله عبارت است از مبلغ به عدد                            ریال به حروف                                         ریال معادل                                                   تومان وجه رایج مملکتی تعیین که مورد تراضی و توافق طرفین قرار گرفت که به ترتیب ذیل از سوی خریدار / خریداران به فروشنده / فروشندگان پرداخت می گردد .

۳-۲) مبلغ                           ریال معادل                               تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره                     عهده بانک                            مورخ                از طرف خریدار به فروشنده پرداخت شد.

۳-۳) مبلغ                           ریال معادل                               تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره                     عهده بانک                            مورخ                در تاریخ            از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۴) مبلغ                           ریال معادل                               تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره                     عهده بانک                            مورخ                در تاریخ            از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۵) مبلغ                           ریال معادل                               تومان از ثمن معامله به هنگام تنظیم سند در دفترخانه  نقداً / طی چک شماره                     عهده بانک                            مورخ                در تاریخ            از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

ماده ۴- تنظیم سند رسمی

۴-۱) به منظور تنظیم سند رسمی طرفین متعهدند که در ساعت           تاریخ                        در دفترخانه اسناد رسمی شماره                واقع در                                                                                               معرفی نماید حاضر شده و کلیه تشریفات قانونی معامله را انجام دهند. 

۴-۲) پس از حضور در دفترخانه در صورتی که طرف مقابل حاضر نباشد طرف دیگر باید مراتب را کتباً به سردفتر اعلام و نامه خود را در دفتر ثبت مراسلات دفترخانه ثبت کند. فروشنده فتوکپی کلیه اسناد و اوراقی را که آماده کرده ضمیمه خواهد نمود . اگر خریدار حامل ثمن معامله به صورت وجه نقد باشد باید به رویت سردفتر برسد و در حضور او شمرده و مراتب در نامه مورد اشاره درج شود. در صورتی که خریدار چک تضمین شده بانکی همراه داشته باشد کپی آن را ضمیمه کند.

۴-۳) هریک از طرفین که در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشوند و یا از آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را که مربوط به اوست را فراهم نکند مکلف است مبلغ                      ریال بابت جریمه عدم حضور به موقع به طرف دیگر بپردازد این جریمه بدل اصل تعهد نیست و پرداخت آن لطمه به اصل معامله انجام شده نمی زند و طرف پرداخت کننده را نیز از انجام تعهداتش بری نمی سازد.

ماده ۵- شرایط و آثار قرارداد

۵-۱) مخارج تنظیم سند حق التحریر و حق الثبت و هزینه محضر بر مبنای قیمت منطقه بندی به عهده طرفین است.

۵-2) در صورتی که برای انتقال قطعی ملک مورد مبایعه نامه ارائه هرگونه سندی لازم باشد فروشنده موظف به ارائه آن به دفترخانه می باشد .

۵-3) - پرداخت کلیه دیون قبلی مورد معامله به اشخاص حقیقی و حقوقی و  همچنین مالیات و عوارض تا پایان روز معامله بر مبنای قیمت منطقه ای به عهده فروشنده است.

۵-۴) فروشنده / فروشندگان اقرار نمودند که زمین مورد معامله جزو اراضی موات و ملی نمی باشد و همچنین مشمول مصادره اموال , سرپرستی و در توقیف نبوده و مورد رهن و وثیقه کسی نیست و منافع آن به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نمی باشد و در صورت رهن بودن مکلفند قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به فک رهن اقدام نمایند چنانچه فروشنده / فروشندگان نسبت به فک رهن اقدام نکنند خریدار می تواند با مراجعه به مرتهن , ملک را از رهن خارج کند و با امضاء این قرارداد، خریدار وکیل و قائم مقام قانونی فروشنده در مورد فک رهن محسوب می گردد.

۵-۵) چنانچه خریدار به هرنحوی از انحاء از انجام معامله استنکاف ورزد موظف به پرداخت وجه الالتزام                                         ریال می باشند که باید به طرف مقابل پرداخت گردد.

۵-۶) در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد. قرارداد باطل است و فروشنده موظف است مبلغ دریافتی را به منتقل الیه مسترد کند.

۵-۷) در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن ، مستحق الغیر بودن ، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی ، غصبی بودن قانوناَ قابل انتقال به خریدار نباشد، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله ، معادل                            ریال به عنوان خسارت (وجه الالتزام) به خریدار بپردازد.

ماده ۶- اسقاط خیارات

کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.

ماده ۷- مقررات ناظر

این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی خواهد بود.

ماده ۸- نسخ و تصدیق قرارداد

این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل خریدار و فروشنده نسبت به مفاد و شروط آن در ۸ ماده و           نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

 

 

            محل امضاء و اثر انگشت فروشنده/فروشندگان                       نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

            محل امضاء و اثر انگشت خریدار/خریداران                             نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۵:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه قرارداد اجاره نامه آپارتمان/خانه اداری (دفتر کار)

ماده 1 –  طرفین قرارداد

1-1 موجر/ موجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... .      

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد ..............  به موجب ................

1-2 مستاجر/مستاجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... .      

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد .............  به موجب ...............

یا نماینده شرکت   .........................   به شماره ثبت   ................   که سمت وی با نامه رسمی شماره ..............  به تاریخ .............   از طرف شرکت تایید شده و به این اجاره نامه پیوست است  

ماده 2 –  موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

موضوع قرارداد عبارت است از اجاره شش دانگ یک دستگاه آپارتمان اداری / یک باب خانه اداری به  شماره پلاک ثبتی                فرعی از                  اصلی بخش                 با مشخصات؛ تعداد اتاق خواب           به زیربنای             متر مربع واقع در طبقه          واحد ضلع              به نشانی                                                                   و دارای انباری / پارکینگ / یک رشته تلفن اختصاصی به شماره                      و منصوبه های در آن کنتور برق و آب و گاز شهری که تأسیسات گرمایی شوفاژ روشن , پکیج حرارتی , گاز شهری , فن کوئل , بخاری نفت سوز , شومینه و وسیله سرمایی آن کولر , چیلر , فن کوئل , تهیه مطبوع , سایر لوازم و ملحقات مربوطه با حق استفاده از مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که عیناً بطور کامل به رؤیت مستأجر رسید و از کمیت، کیفیت و وضعیت مورد اجاره کاملاً مطلع شده است.

ماده 3 –  مدت اجاره

مدت اجاره برابر است با :           ماه/سال که تاریخ شروع آن از                و خاتمه آن به تاریخ                     هجری شمسی است.

ماده 4 –  اجاره بها و نحوه پرداخت

۴-۱  میزان اجاره بها جمعاً                             ریال، از قرار ماهیانه مبلغ                                         ریال که در اول/آخر هر ماه به مو جب قبض رسید پرداخت می شود یا به شماره حساب/کارت                                             به نام                           نزد بانک                واریز خواهد شد. ( یا در صورت گرفتن چک) که طی تعداد      فقره چک به شماره های                                                                    عهده بانک              به موجر تحویل داده شده است. 

۴-۲  مبلغ                                    ریال از طرف مستاجر/مستاجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً/طی چک به شماره             بانک                شعبه                  پرداخت شد و یا نقداً/طی چک شماره                          بانک                     شعبه                       در تاریخ     /    /    13به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستاجره به مستاجر مسترد خواهد شد.

ماده 5 –  تسلیم مورد اجاره

موجر مکلف است در تاریخ      /      /    13 مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن جهت استیفاء به مستاجر/ مستاجرین تسلیم کند.

ماده 6 – شرایط و آثار قرارداد

۶-۱ مورد اجاره برای استفاده به عنوان دفتر کار شرکت                                  به اجاره واگذار شده است. مستاجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منطور قرارداد استفاده کند.

۶-۲ مستأجر حق واگذاری و انتقال مورد اجاره مشاعاً , مفروزاً , یا جزاً یا کلاً را به غیرندارد/ دارد.

۶-۴ در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها بیش از یکماه تاخیر نماید یا در صورت عدم وصول چک های اجاره تا تاریخ یک ماه پس از سر رسید، موجر میتواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی صلاح بخواهد.

۶-۵ پرداخت هزینه های مصرفی آب , برق , گاز شهری و تلفن اختصاصی مربوط به مورد اجاره در طی مدت قرارداد به عهده مستأجر است .

۶-۶ پرداخت هزینه نگهداری ( شارژ ـ هزینه های مشترک ) به عهده مستأجر است در صورت تغییر و افزایش احتمالی آن از طرف هیأت مدیره ساختمان نیز مبلغ جدید مورد قبول و ملاک پرداخت برای مستأجر خواهد بود .

۶-۷ مستأجر متعهد است در زمان تخلیه مورد اجاره به همان وضعی که از هر حیث صحیح و سالم تحویل گرفته بطور صحیح و سالم تحویل موجر داده و رسید دریافت نماید . در غیر این صورت مسئول خسارات وارده می باشد .

۶-۸ تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات از قبیل تهویه , شوفاژ , کولر , آسانسور و سیستم شبکه های آب و برق و گاز باشد به عهده موجر می باشد و تعمیر و تنظیم و کسر لوازم و شکستن شیشه و در به عهده مستأجر می باشد .

۶-۱۲ در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع  مستاجر از ملک است،.اقدام نکند و به مستاجر اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد مستاجر می تواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند.

چنانچه قبل از انقضاء مدت اجاره مستأجر متمایل به فسخ قرارداد باشد علاوه بر انجام تعهدات قرارداد حاضر موظف به پرداخت یک ماه اجاره بها اضافی خواهد بود .

هرگاه موجر در طول مدت قرارداد اجاره ملک خود را به شخصی بفروشد باید قبلاً مالک جدید را از وجود مستأجر و قرارداد اجاره منعقده مطلع و منافع مستأجر را در نظر نگهدارد به نحوی که مستأجر متصرفی بتواند تا پایان مدت قرارداد از عین مستأجره استیفای منافع نماید.

۶-۱۳ موجر و مستأجر متعهد خواهند بود که دوماه قبل از انقضاء نسبت به تخلیه یا تمدید اجاره نامه یکدیگر را مطلع سازند و در صورت عدم توافق این اجاره نامه  در انقضاء مدت فسخ شده و کان لم یکن تلقی می گردد و موجر می تواند نسبت به سرویس دهی مستأجر جدید اقدام لازم را انجام دهد.

 ۶-۱۱  موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهی های زمان اجاره ،نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستاجر، با اخذ رسید اقدام نماید.

۶-۱۴ مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستاجره را بدون هیچ عذر و بهانه ای تخلیه  و به موجر تسلیم نماید ،چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء قرارداد تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ                       ریال به عنوان اجرت المثل ابام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشی از تخلیه (اجرت المثل) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است.

۶-۸ مالیات مستغلات و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بردرآمد و مشاغل بر عهده مستاجر میباشد.

تخلف مستأجر از هریک از مفاد و شروط این قرارداد اجاره حق فسخ و تخلیه را برای موجر ایجاد خواهد کرد.

ماده 7- اسقاط خیارات

کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.

ماده 8- مقررات ناظر

این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 خواهد بود.

ماده 9- نسخ و تصدیق قرارداد

این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل موجر و مستاجر نسبت به مفاد و شروط آن در ۹ ماده و دو نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

 

                        امضاء و اثر انگشت موجر                                                   نام و نام خانوادگی و امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

                        امضاء و اثر انگشت مستأجر                                                نام و نام خانوادگی و امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

دانستنیهای قانونی و ضروری در مورد تنظیم اجاره نامه واحد مسکونی

برای این که قرارداد اجاره نامه خانه، آپارتمان و یا ویلای مسکونی به صورت دقیق و با کمترین اشکال حقوقی نوشته شود طرفین  باید پیش و درهنگام تنظیم قرارداد نکاتی را در نظر بگیرند. مهمترین این نکات عبارتند از:

 

نخست: آگاهی دقیق از مشخصات دقیق ملک مورد نظر 

مستأجر می­ بایست پیش از انعقاد قرارداد اجاره، به منظور بازبینی و بررسی کلی عین مستأجره به همراه مؤجر در آن محل حاضر گردیده و به جزئی ­ترین موارد از قبیل عدم نشتی لوله ­های آب، گاز، عدم خرابی در بخشی از ساختمان، و .... توجه نماید و در مقابل مؤجر می­ بایست هر گونه نقصان در عین مستأجره وجود دارد را پیش از انعقاد قرارداد اجاره بیان داشته و صورتجلسه ­ای از آن تهیه و ذیل قرارداد اجاره قید نمایند.

 

دوم: مشخصات طرفین قرارداد و سمت ایشان 

طرفین قرارداد می ­بایست مشخصات خویش را به طور دقیق و کامل در متن اجاره نامه قید نمایند. (از قبیل محل سکونت، محل کار، شماره تماس ثابت و همراه، شماره تماس جایگزین در صورت عدم دسترسی به یکدیگر). این امر جدای از حسن صداقت طرفین در قرارداد اجاره امری ضروری است زیراکه هنگام بروز مناقشات و اختلافات حقوقی و مالی بر سر اجاره ­بها، و موارد مرتبط، طرفین از وجود احضاریه و سایر اوراق قضایی مطلع خواهند شد و در صورت عدم درج صحیح مشخصات ممکن است از این امور بی ­اطلاع باقی بمانند و موجب تضییع حقوق ایشان شود. در نتیجه مؤجر باید از درج نشانی آدرس محل مورد اجاره بعنوان اقامتگاه خویش پرهیز نمایند و آدرس واقعی محل سکونت خود را ذکر نماید.

در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد اجاره در زمان انعقاد عقد اجاره حاضر نشده ­اند و نماینده­ قانونی خویش از جمله وکیل خود را به منظور انعقاد قرارداد اجاره فرستاده ­اند، می ­بایست ابتدا وکالتنامه به رویت طرف دیگر برسد و در صورت صحت آن یک نسخه رونوشت آن به قرارداد اجاره پیوست شود. 

 

سوم: مندرجات ضروری در متن اجاره نامه

همه قراردادهای اجاره باید دارای بندهایی خاص باشند که در نبود آنها ممکن است قرارداد اجاره کامل نباشد، این بندها عمدتا عبارتند از:

  1. در خصوص طرفین قرارداد اجاره، که می­بایست به­ طور تمام اطلاعات مربوط به خود را تکمیل نمایند.
  2. در خصوص مشخصات مورد اجاره یا همان عین مستأجره، که شامل نوع ملک استیجاری، آدرس دقیق آن، پلاک ثبتی، مساحت دقیق آن مطابق با سند رسمی ملک، تعداد اتاق خواب، مشاعات و پارکینگ و ... می ­باشد. دقت نمایید که اطلاعات ذکر شده با واقعیت مطابقت داشته باشد چرا که در صورت امضاء از سوی طرفین، ایشان نسبت به مطالب آن متعهد می ­گردند.
  3. مدت اجاره، دقت نمایید که تعیین مدت اجاره یک امری توافقی می ­باشد اما سعی نمایید که مدت اجاره حداکثر یکسال باشد، و در صورت استمرار قرارداد آن را مجدداً تمدید نمایید. البته صریحاً شروع و پایان مدت اجاره را با قید تاریخ تعیین نمایید.
  4.  اجاره ­بها و نحوه پرداخت آن، در ابتدا صریح اجاره ­بها به تفکیک ماه و سپس جمعاً تعیین گردد. سپس در همین بخش، در صورت وجود مبلغ قرض ­الحسنه (پول پیش-رهن) اگر نقداً پرداخت شده قید و اگر بصورت چک پرداخت شده با قید شماره چک ، بانک و شعبه و تاریخ صدور مشخص گردد.
  5. تاریخ تسلیم مورد اجاره که می­ بایست دقیقاً قید گردد.
  6. شرحی از آثار قرارداد اجاره، به عنوان مثال تعداد استفاده کنندگان از مورد اجاره (عنایت داشته باشید به کذب تعداد کمتری مقرر نکنید تا در آینده مؤجر از قِبل همین امر ممکن است قرارداد اجاره را فسخ نماید) .
  7. در نهایت طرفین در صورت تاخیر در تخلیه از سوی مستأجر یا تأخیر در پرداخت مبلغ قرض­ الحسنه از سوی مؤجر به ازای هر روز غرامتی را بعنوان وجه التزام تعیین نمایند.

 

چهارم: پیشبینی درخواست تخلیه پیش از موعد از طرف مالک و مستاجر 

ممکن است شرطی بین مالک و مستأجر در اجاره ­نامه قید گردد که در صورت عمل نکردن به آن از سوی مالک تا تاریخ مقرر، مستأجر حق فسخ قرارداد را داشته باشد؛ برای مثال شرط شود که بین مستأجر و مالک تا تاریخی در عین مستأجره تعمیراتی اعمال گردد و اگر پس از گذشت مدت مزبور، مؤجر اقدام به تعمیرات لازم نکند، مستأجر مستحق فسخ قرارداد و تخلیه ملک پیش از پایان موعد اجاره باشد و متقابلاً شرط شود که در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره ­بها یا مواردی دیگر مؤجر حق فسخ قرارداد و تخلیه مستأجر را خواهد داشت.

البته در صورتی که شک و شبه ­ای در وجود یا عدم وجود حق فسخ به­ وجود آید، اصل بر آن است که حق فسخی وجود ندارد. در صورت تحقق حق فسخ، معمول است که پیش از اعمال حق فسخ در واقع یک یا دو ماه قبل طرف مقابل را نسبت به اعمال حق فسخ آگاه می­ کنند.

 

هزینه ­های تعمیرات و سایر هزینه­ ها

قانون مدنی در ماده­ 486 مقرر داشته که هزینه ­های اساسی عین مستأجره با مؤجر می ­باشد ولیکن هزینه­ هایی که عدم انجام یا وجود آن موجب سلب آسایش مستأجر نمی ­شود، با ایشان می ­باشد. برای مثال هزینه­ هایی از قبیل تعمیر درب پارکینگ، سرویس کولر، لوله­ کشی ساختمان و ... با مؤجر و هزینه­ هایی از قبیل تعویض پوشال کولر، شارژ ساختمان (البته توافقی می­باشد)، تعویض لامپ ­های مصرفی، سرویس آسانسور و ... بر عهده­ مستأجر می ­باشد.


نمونه قرارداد اجاره نامه آپارتمان/خانه مسکونی

ماده 1 –  طرفین قرارداد

1-1 موجر/ موجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... .      

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد ..............  به موجب ................

1-2 مستاجر/مستاجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... .      

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد .............  به موجب ...............

ماده 2 –  موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

موضوع قرارداد عبارت است از اجاره شش دانگ یک دستگاه آپارتمان / یک باب خانه مسکونی به  شماره پلاک ثبتی                      فرعی از                  اصلی بخش                 با مشخصات؛ تعداد اتاق خواب           به زیربنای             متر مربع واقع در طبقه          واحد ضلع              به نشانی                                                                   و دارای انباری / پارکینگ / یک رشته تلفن اختصاصی به شماره                      و منصوبه های در آن کنتور برق و آب و گاز شهری که تأسیسات گرمایی شوفاژ روشن , پکیج حرارتی , گاز شهری , فن کوئل , بخاری نفت سوز , شومینه و وسیله سرمایی آن کولر , چیلر , فن کوئل , تهیه مطبوع , سایر لوازم و ملحقات مربوطه با حق استفاده از مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که عیناً بطور کامل به رؤیت مستأجر رسید و از کمیت، کیفیت و وضعیت مورد اجاره کاملاً مطلع شده است.

ماده 3 –  مدت اجاره

مدت اجاره برابر است با :           ماه/سال که تاریخ شروع آن از                و خاتمه آن به تاریخ                     هجری شمسی است.

ماده 4 –  اجاره بها و نحوه پرداخت

۴-۱  میزان اجاره بها جمعاً                             ریال، از قرار ماهیانه مبلغ                                         ریال که در اول/آخر هر ماه به مو جب قبض رسید پرداخت می شود یا به شماره حساب/کارت                                             به نام                           نزد بانک                واریز خواهد شد. ( یا در صورت گرفتن چک) که طی تعداد      فقره چک به شماره های                                                                    عهده بانک              به موجر تحویل داده شده است. 

۴-۲  مبلغ                                    ریال از طرف مستاجر/مستاجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً/طی چک به شماره             بانک                شعبه                  پرداخت شد و یا نقداً/طی چک شماره                          بانک                     شعبه                       در تاریخ     /    /    13به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستاجره به مستاجر مسترد خواهد شد.

ماده 5 –  تسلیم مورد اجاره

موجر مکلف است در تاریخ      /      /    13 مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن جهت استیفاء به مستاجر/ مستاجرین تسلیم کند.

ماده 6 – شرایط و آثار قرارداد

۶-۱ مورد اجاره به منظور استفاده مسکونی شخص مستأجر و خانواده اش که مجموعاً .......... نفر هستند به اجاره واگذار شده است. مستاجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منطور قرارداد (تجاری، اداری) استفاده کند.

۶-۲ مستأجر حق واگذاری و انتقال مورد اجاره مشاعاً , مفروزاً , یا جزاً یا کلاً را به غیرندارد.

۶-۳  موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و در صورتیکه به عنوان  ولایت، وصایت،وکالت، قیومیت ،اجاره با حق انتقال و از این قبیل  اختیار اجاره دادن داشته باشد. بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند.

۶-۴ در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها بیش از یکماه تاخیر نماید یا در صورت عدم وصول چک های اجاره تا تاریخ یک ماه پس از سر رسید، موجر میتواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی صلاح بخواهد.

۶-۵ پرداخت هزینه های مصرفی آب , برق , گاز شهری و تلفن اختصاصی مربوط به مورد اجاره در طی مدت قرارداد به عهده مستأجر است .

۶-۶ پرداخت هزینه نگهداری ( شارژ ـ هزینه های مشترک ) به عهده مستأجر است در صورت تغییر و افزایش احتمالی آن از طرف هیأت مدیره ساختمان نیز مبلغ جدید مورد قبول و ملاک پرداخت برای مستأجر خواهد بود .

۶-۷ مستأجر متعهد است در زمان تخلیه مورد اجاره به همان وضعی که از هر حیث صحیح و سالم تحویل گرفته بطور صحیح و سالم تحویل موجر داده و رسید دریافت نماید . در غیر این صورت مسئول خسارات وارده می باشد .

۶-۸ تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات از قبیل تهویه , شوفاژ , کولر , آسانسور و سیستم شبکه های آب و برق و گاز باشد به عهده موجر می باشد و تعمیر و تنظیم و کسر لوازم و انکسار شیشه و درب به عهده مستأجر می باشد .

۶-۱۲ در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع  مستاجر از ملک میباشد. اقدام نکند و به مستاجر اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد مستاجر میتواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند .

چنانچه قبل از انقضاء مدت اجاره مستأجر متمایل به فسخ قرارداد باشد علاوه بر انجام تعهدات قرارداد حاضر موظف به پرداخت یک ماه اجاره بها اضافی خواهد بود .

۶-۱۳ موجر و مستأجر متعهد خواهند بود که دوماه قبل از انقضاء نسبت به تخلیه یا تمدید اجاره نامه یکدیگر را مطلع سازند و در صورت عدم توافق این اجاره نامه  در انقضاء مدت فسخ شده و کان لم یکن تلقی می گردد و موجر می تواند نسبت به سرویس دهی مستأجر جدید اقدام لازم را انجام دهد.

هرگاه موجر در طول مدت قرارداد اجاره ملک خود را به شخصی بفروشد باید قبلاً مالک جدید را از وجود مستأجر و قرارداد اجاره منعقده مطلع و منافع مستأجر را در نظر نگهدارد به نحوی که مستأجر متصرفی بتواند تا پایان مدت قرارداد از عین مستأجره استیفای منافع نماید .

 ۶-۱۱  موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهی های زمان اجاره ،نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستاجر، با اخذ رسید اقدام نماید.

۶-۱۴ مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستاجره را بدون هیچ عذر و بهانه ای تخلیه  و به موجر تسلیم نماید ،چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء قرارداد تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ                       ریال به عنوان اجرت المثل ابام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشی از تخلیه (اجرت المثل) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است.

مالیات مستغلات و مالیات براجاره به عهده موجر است .

تخلف مستأجر از هریک از مفاد و شروط این قرارداد اجاره حق فسخ و تخلیه را برای موجر ایجاد خواهد کرد.

ماده 7- اسقاط خیارات

کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.

ماده 8- مقررات ناظر

این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 خواهد بود.

ماده 9- نسخ و تصدیق قرارداد

این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل موجر و مستاجر نسبت به مفاد و شروط آن در ۹ ماده و دو نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

 

                     

                محل امضاء و اثر انگشت موجر                                                 نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

                محل امضاء و اثر انگشت مستأجر                                            نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

 

۱۴ تیر ۹۸ ، ۱۷:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه قرارداد صلح - صلح عمری یک باب آپارتمان با حق فسخ

۱- مصالح : آقای / خانم ................................. فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال .................. دارای کدملی ...............   ساکن ......................................................................................  کد پستی ............................. تلفن ...................................... اصالتاً از طرف خودیا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف .......................... به موجب ............................. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۲- متصالح : آقای / خانم ................................ فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال .................. دارای کدملی ...............   ساکن ......................................................................................  کد پستی ........................  تلفن ...................................... اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ........................ به موجب ............................. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

موردصلح  وحدودآن :کلیه حقوق  عینیه وفرضیه ..... دانگ پلاک .......با مشخصات فوق الذکر  با قدرالسهم  از عرصه   مشاعات  و مشترکات  طبق  قانون  تملک  آپارتمانها و آئین  نامه  اجرایی  آن که   متصالح  با اطلاع  کامل از کمیت  و کیفیت  ومحل  وقوع  موردصلح اقدام  به  قبول  مورد صلح  نمود.

مصالح متعهد گردید موردصلح  هرگونه بدهی  بابت  شارژ ساختمان  به ادارات آب  و برق  و گاز و غیره تا تاریخ تحریر  این  سند داشته باشدشخصا"پرداخت نماید. همچنین متصالح متعهد گردید تا چنانچه  مورد صلح  با شرایط این  سند به  تملیک  کامل  نامبرده  درآمد کلیه  دیون   مالیاتها  بدهی  وعوارض  مورد صلح  را به  هریک  از ادارات  دولتی  تحت  هر عنوان  پرداخت  نماید. درغیر این  صورت  پرداخت  کلیه  وجوه  فوق  برعهده   مصالح  می  باشد.

مال الصلح :یک  سیرنبات  با نضمام  مبلغ یک  هزار ریال  وجه رایج  که تمام آن  باقراره تسلیم مصالح شده است .

اسقاط کافه خیارات خصوصا"خیارغبن  و غبن  فاحش (باستثناخیارشرط) ازطرفین بعمل آمد و متصالح باوقوف  کامل ازموقعیت  موردصلح  قبول  مصالحه نمود و ضمن العقدبین  طرفین شروط ذیل  الذکر مقررگردید:

1- منافع  موردصلح  مادام الحیات  مصالح برای  وی  برقرارگردید و مصالح حق استیفاء مادام العمر خود از منافع  موردصلح را دارا خواهد بود. بدیهی است  که پس ازفوت  مصالح منافع  موصوف  درمالکیت متصالح مستقرمی گردد. بدیهی  است  در اجرای  این  شرط  ملک  در تصرف  مادام  الحیوه  مصالح  باقی  خواهدماند.

2- مصالح از حال التحریر این  سند الی .... سال  شمسی  حق  فسخ  این  مصالحه  را به  صورت  یک جانبه  و بدون  نیاز به صدور هیچگونه حکمی  از محاکم  قضائی  دارا خواهد بود.

متصالح  عدم  مغایرت  مفاد گواهیهای  مستند این  سند را با وضعیت  موجود در مورد صلح  اعلام  و با مسئولیت  خود اقدام  به قبول  مورد صلح نمود.

مفاد بند دوم  بخشنامه  130/ 10- 14/ 1/ 58 سازمان  ثبت  به  متصالح تفهیم  و متصالح از هر حیث و جهت با مسئولیت  خود اقدام  به  قبول  صلح   نمود.

 تذکر: حق الثبت  این  سند برطبق  گواهی  دارائی  ازماخذ  ..............ریال  محاسبه  گردید

۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۷:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

قرارداد اجاره مرغداری

ماده ۱ – طرفین قرارداد:

۱-۱ موجر:
۱-۲- مستاجر:

ماده ۲ – موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره :

عبارتست از تملیک منافع شش دانگ یک واحد پرورش جوجه گوشتی

ماده ۳ – مدت اجاره:

مدت اجاره ۱۲

ماده ۴ – اجاره بها و نحوه پرداخت:

۴-۱- میزان اجاره بها جمعا مبلغ
۴-۲-۱- چک شماره و پنج میلیون ریال
۴-۲-۲- چک شماره و پنج میلیون ریال
۴-۲-۳- چک شماره و پنج میلیون ریال
۴-۲-۴- چک شماره و پنج میلیون ریال

ماده ۵ – تسلیم مورد اجاره

۵-۱- موجر مکلف است
ماده ۶- فسخ قرارداد
۶-۱- در صورتی که مستاجر به هر
۶-۲- در صورت عدم انجام هریک از تعهدات
۶-۳-در صورتی که آب مرغداری قطع شود و یا
۶-۴- در صورتی که موجر ملک موضوع
۶-۵- مستاجر کلیه خیارات

ماده ۷– سایر شرایط قرارداد اجاره :

۷-۱- مستاجر نمی تواند از مورد
۷-۲- مستاجر حق استفاده
۷-۳- موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد.
۷-۴- پرداخت هزینه های مصرفی آب/ برق/سوخت/

۷-۵- مالیات مستغلات و
۷-۶- مستاجر مکلف است در زمان تخلیه ،
۷-۷- تمدید قرارداد اجاره فقط با
۷-۸- مستاجر موظف است در پایان مدت اجاره نسبت
۷-۹- مستاجر موظف است نسبت به ارائه مفاصا
۷-۱۰- مستاجرموظف است نسبت به اخذ پروانه بهره برداری از سازمان
۷-۱۱- به منظور تضمین انجام کامل تعهدات قراردادی، مستاجر یک فقره چک
این قرارداد در تاریخ در تهران و در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید .

۰۱ تیر ۹۸ ، ۲۱:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

قرارداد مشاوره حقوقی سازمانی

    هو نعم المولی و نعم الوکیل

قرارداد مشاوره حقوقی خرید خدمت

در اجرای ماده ...............  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرائی آن و عطف به دستورالعمل نحوه استفاده از خدمات مشاوره ای کارشناسان و متخصصان بشماره ...........مورخه ........... قرارداد خرید خدمت ذیل فیمابین سازمان ................. به نمایندگی آقای ............... به نشانی ............ که در این قرارداد اختصاراً سازمان نامیده می شود از یکطرف و آقای............ شماره شناسنامه............. صادره از............ دارای مدرک تحصیلی در رشته حقوق دارای پروانه پایه ...... وکالت  به نشانی............. که در این قرارداد اختصاراً طرف قرارداد نامیده می شود از طرف دیگر و بشرح مواد آتی منعقد می گردد.

ماده1- موضوع قرارداد:

موضوع این قرارداد عبارت است از استفاده از امکانت و قابلیتها و توانائیهای طرف قرارداد به شرح ذیل؛ انجام کلیه امور محوله از سوی سازمان به عنوان مشاور حقوقی و قضائی  جهت ارائه خدمات حقوقی اعم از تنظیم شکوائیه، تهیه لوایح حقوقی، ارشادهای معاضدتی و قضائی

ماده2- مدت قرارداد:

مدت این قرارداد از تاریخ ....... لغایت ....... به مدت دوازده ماه میباشد.

تبصره1- در صورت رضایت سازمان از خدمات ارائه شده توسط طرف قرارداد مدت قرارداد پس از تسویه حساب کامل و عقد قرارداد جداگانه قابل تمدید خواهد بود.

تبصره 2- حداکثر سقف کارکرد مجاز در طول هفته ....... ساعت در روزهای  ....... از ساعت  ....... لغایت ....... می باشد.

ماده 3- مبلغ قرارداد:

بهای خدمات مندرج در این قرارداد به ازای هر پرونده ارجاعی مبلغ ....... ریال می باشد که پس از گواهی انجام کار توسط مسئول مربوطه و تأئید معاونت ....... و پس از کسر کسورات قانونی از محل اعتبارات مربوطه طبق مقررات قابل پرداخت خواهد بود.

ماده4- شرایط و تعهدات:

1- طرف قرارداد حق واگذاری موضوع  قرارداد را به غیر حتی بنحو مشارکت و صلح حقوقی و... ندارد.

2- طرف قرارد مکلف و ملزم به رعایت ضوابط و مقررات اعلامی از سوی سازمان می باشد.

3- چنانچه طرف قرارداد (بنا به تشخیص مسئول مربوطه) نسبت به تعهدات خود تعلل ورزد سازمان میتواند نسبت به فسخ یکطرفه قرارداد اقدام نماید.

4- طرف قرارداد مکلف به جبران و تأ مین هر گونه خسارت وارده از سوی وی به سازمان ............ می باشد.

5- کلیه اطلاعات داده شده به طرف قرارداد در جریان کار و طول مدت قرارداد محرمانه تلقی شده و ملزم به رعایت و حفظ آن و عدم افشا می باشد.

6- طرف قرارداد نمی تواند در طول مدت قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی که با سازمان وارد قرارداد می شود اشتراک منافع یا مشارکت داشته و یا ذینفع باشد.

7- در صورت ارجاع کار اضافی در غیر ساعت تعیین شده و خارج از وظائف محوله در ماده 2این قرارداد( نظیر اضافه کاری و یا ماموریت) پس از تائید مسئول مربوطه و حق الزحمه طرف قرارداد با رعایت ماده 3 این قرارداد پرداخت خواهد شد.

8- این قرارداد مشمول احکام قرارداد کار معین است و به هیچ عنوان جنبه سابقه کار و استخدام نداشته و هیچگونه تعهد استخدامی یا تعهد دیگری را برای طرف قرارداد ایجاد نخواهد نمود.

9- سازمان در قبال این قرارداد تعهدی بابت بیمه، پاداش، عیدی و سایر مزایای رفاهی ندارد.

10- مسئولیت رعایت بیمه، مالیات، خصوصاً ماده 13 قانون کار و 38 تامین اجتماعی بعهده طرف قرارداد می باشد.

11- چنانچه طرف قرارداد بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی و کسب موافقت سازمان به مدت دو هفته بصورت مستمر در محل خدمت حاضر نشود، سازمان می تواند با اطلاع قبلی و بصورت یکجانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

12- چنانچه هر یک از طرفین قصد فسخ قرارداد را داشته باشد، بایستی یکماه قبل موضوع را کتباً به طرف د یگر اطلاع دهند.

13- طرف قرارداد متعهد گردید در کلیه جلسات و سمینارها( حسب اعلام سازمان) حضور مستمر داشته باشد.

14- در صورتیکه بنا به تشخیص سازمان، طرف قرارداد توانائی و کارائی لازم را جهت اجرای قرارداد نداشته باشد، سازمان می تواند یکجانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

15- صلاحیت همکاری طرف قرارداد نهایتاً می بایست از سوی مراجع ذیصلاح تائید گردد بدیهی است در صورت عدم تائید  در هر مرحله قرارداد منعقده بطور یکطرفه از سوی سازمان فسخ می گردد.

16- سازمان آ قای .... را بعنوان نماینده و ناظر خود معرفی نموده و طرف قرارداد موظف است با ایشان همکاری نماید.

17- اقامتگاه طرفین همانست که در مقدمه قرارداد ذکر شده است و هر گونه مکاتبه ای با نشانی مذکور ابلاغ قانونی محسوب می گردد.

18- در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر یا تعبیر این قرارداد، طرفین اداره حقوقی سازمان را بعنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نموده و نظرآن اداره برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود.

19- سایر شرایط و مواردیکه پیش بینی نگردیده است تابع احکام کلی و شرایط عمومی مربوط به قراردادها و قوانین جاری مملکت بوده و برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود.

20- طرف قرارداد اقرار نمود از کلیه مفاد مندرج در قرارداد اطلاع و آگاهی کامل داشته و با این وصف مبادرت به امضا آن نموده است.

این قرارداد در چهار ماده (ماده 4 مشمول بر بیست بند) و دو تبصره و سه نسخه تنظیم که هر یک حکم واحد را دارند.

                                  سازمان...................                   طرف قرارداد

۳۰ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه قرارداد اجرای سفت کاری

این قرارداد مابین آقای .......................... به نشانی .....................................................................................
و تلفن ........................... که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف وآقای ................................
فرزند .................... متولد ................... صادره از ....................... به شماره شناسنامه ....................... به نشانی ......................................................................................................... وشماره تلفن .................. که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده 1 –موضوع قرارداد :


موضوع قرارداد عبارتست از اجرای کلیه کرسی چینی ها ، دیوارهای بیرونی ، دیوارهای داخلی و پارتیشن ها ، نصب چهارچوب های فلزی ، ساخت و نصب نعل درگاهی ، نصب فریم های فلزی پنجره های ساختمان ........................ طبقه ...................... به آدرس ........................................................................... دارای پروانه ساختمانی شماره ......................................... .

ماده 2 –مشخصات فنی :


به طور کلی مشخصات فنی بر اساس نقشه ها و دستورالعمل های صادره از جانب کارفرما و مهندس ناظر می باشد و همچنین کنترل و تایید کیفیت مصالح و کار اجرا شده مطابق با نقشه ها ، به عهده مهندس ناظر و کارفرما می باشد .

ماده 3 – اسناد و مدارک قرارداد


مدت اجرای این قرارداد به مدت ........................... ماه شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.

ماده 4 –تعهدات پیمانکار :


4-1- پیمانکار موظف است بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد ، نسبت به تجهیزکارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید .
4-2- پیمانکار موظف است کارهای موضوع قرارداد را شخصا انجام دهد و حق واگذاری تمام و یا قسمتی از موضوع پیمان را به دیگری ندارد.
4-3- پیمانکار مجاز به تعطیلی کار بدون اجازه کار فرما نمی باشد .
4-4- پیمانکار می بایستی کرسی چینی های زیرزمین را بر اساس ارتفاع و عرض اعلام شده از سوی کارفرما اجرا نماید .
4-5- سیمانکاری روی کرسی چینی و دیوارهای بیرونی در زیرزمین به عهده پیمانکار است .
4-6- جنس آجر دیوارهای زیرزمین از نوع آجر گری و در طبقات از آجرهای سفالی 7 ، 10 ، 15 و 20 سانتی متری می باشد .
4-7- پیمانکار موظف است که دیوارچینی را به شکلی اجرا نماید که حداکثر چفت و بست آنها رعایت گردد.
4-8- پیمانکار در کلیه دیوارچینی ها بایستی از ملات ماسه و سیمان با عیار استاندارد استفاده نماید .
4-9- کلیه دیوارچینی ها بایستی شاقول و امتداد آنها نیز مطابق نقشه ها باشد و گوشه های آن نیز بر اساس نقشه گونیا باشد .
4-10- پیمانکار بایستی قبل از اجرای دیوارچینی ابتدا کلیه دیوارهای یک طبقه را یک رگی نموده و پس از تایید کارفرما نسبت به اجرای کامل آنها اقدام نماید .
4-11- ساخت و نصب نعل درگاهی های فلزی مطابق دستور کار کارفرما به عهده پیمانکار است .
4-12-نصب چهارچوب های فلزی به عهده پیمانکار است و پیمانکار ملزم است که پشت کلیه چهارچوب ها را با ملات ماسه و سیمان پر نماید .
4-13-نصب فریم های فلزی پنجره ها بر اساس دیتیل تایید شده کارفرما به عهده پیمانکار است .
4-14- نصب میلگرد های اسکوپ به عهده پیمانکار است .
4-15- در هنگام کارگذاری چهارچوبهای فلزی پیمانکار بایستی چهار تراشی را در کمرکش چهارچوب فلز نصب نماید تا هنگام پر نمودن پشت آن چهارچوب ها قوس برندارد .
4-16- پیمانکار موظف است یک دستگاه بالابر برقی تک فاز و کلیه وسایل و ابزار کار جهت اجرای قرارداد از جمله شمشه ، تراز ، شاقول ، ریسمان ، دستکش لاستیکی ، ماله و .... را تهیه نموده و مسئولیت حفظ و نگهداری و تعمیرات وسایل مزبور نیز به عهده پیمانکار می باشد
4-17- پیمانکار ملزم است باقیمانده مصالح را به صورت مرتب دسته بندی نموده و تحویل کارفرما نماید .
4-18- پیمانکار موظف است به طریقی عمل نماید تا پرت مصالح در حد متناسب و معقول بوده و در غیر این صورت هزینه پرت بیش از حد متعارف مصالح ، به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.
4-19- حمل مصالح از جمله ماسه ، سیمان ، آجر ، سفال ، چهارچوب ، فریم فلزی ، نعل درگاه و .... از پای کار به طبقات به عهده پیمانکار است .
4-20- پیمانکار موظف است پس از اتمام کار محل را کاملا تمیز نموده و با نظارت کارفرما و مهندس ناظر اقدام به عمل نخاله از طبقات به محوطه تعیین شده در کارگاه نماید .
4-21- پیمانکار تایید می نماید که کلیه اسناد ، مدارک و نقشه های موضوع مندرج در ماده یک این قرارداد را کاملا مطالعه نموده و تایید می نماید که هنگام امضاء قرارداد ، هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعدا بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نماید .
4-22- پیمانکار تایید می نماید که محل کارگاه و محل اجرای پروژه مورد قرارداد را کاملا رویت نموده است .
4-23- پیمانکار بایستی کلیه آجرچینی ها را به سقف مهر نماید .
4-24- پیمانکار موظف کلیه صفحات فلزی ، وال پست ها و یا آهن آلات خاص دیگری را بر اساس دستور کار کارفرما کار بگذارد .
4-25- پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملی ساختمانی ایران در کارگاه می باشد و استفاده از وسایل ایمنی در کارگاه اجباری است ، چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی ، خود یا افراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند ، جبران کلیه عواقب مالی ، حقوقی و جزایی به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت . وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه دار ، کفش ایمنی ، کمربند ایمنی ، لباس ضخیم کار ، دستکش مناسب ، ماسک و عینک و ..... می باشد .
4-26- پیمانکار موظف است افراد دارای صلاحیت فنی را به کار گمارد در غیر این صورت کارفرمل و ناظر حق خواهند داشت طی نامه ای به پیمانکار اعلام و پیمانکار نیز بایستی نسبت به تعویض افراد فاقد صلاحیت اقدام نماید .
4-27- در صورتی که افراد پیمانکار به تشخیص کارفرما و مهندس ناظر و سرپرست کارگاه در داخل کارگاه به هر شکلی باعث بروز هر نوع خسارتی گردند ، پیمانکار موظف به جبران آن به هزینه خود بوده و در صورت استنکاف ، کارفرما مخیر خواهد بود راسا خسارت وارده را مرتفع و هزینه آن را به هر طریقی که صلاح بداند از پیمانکار وصول نماید .
4-28- مسئولیت کشف هرگونه فساد ، فحشا ، کلاهبرداری ، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد .
4-29- پرداخت هایی مانند عیدی ، انعام ، پاداش و .... به کارگران خود به عهده پیمانکار می باشد .
4-30- پیمانکار موظف است ایام و ساعات کاری کارگاه را رعایت نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا سر و صدای اجرای عملیات باعث مزاحمت همسایگان نگردد . در صورت نیاز به اضافه کاری با کسب مجوز از کارفرما ، مجاز خواهد بود .
4-31- کارفرما در هیچیک از موارد احتمالی مورد اختلاف پیمانکار و کارکنان او دخالتی نداشته و مسئولیت هر گونه عوارض ناشی از درخواستهای حقوق و موضوعات رفاهی کارکنان پیمانکار به عهده خود پیمانکار است .
4-32- پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید و تاکید می گردد حق بکارگیری اتباع خارجی و مخصوصا نیروهای افغانی را ندارد .
4-33- پیمانکار موظف است جهت تهیه صورت وضعیت با نماینده قانونی کارفرما نسبت به متراژ و احجام عملیات اجرایی اقدام نماید .
4-34- پیمانکار بایستی پس از اجرای کامل هر طبقه نسبت به تحویل آن به نماینده کارفرما اقدام نماید .
4-35- اشکالات فنی کار ناشی از قصور پیمانکار که منجر به دستور تخریب یا اصلاح گردد متوجه پیمانکار بوده و موظف است مورد اشکال را به هزینه خود رفع نماید .
4-36- پیمانکار موظف است کلیه لغازهای آجری ساختمان را با میلگرد های داخل ملات آن اجرا نماید .
4-37- دیوار چینی باید کاملا قائم و شاقولی بوده ، امتداد رجها کاملا افقی باشد و بندهای قائم یک رج در میان دقیقا در مقابل هم قرار گرفته و شاقولی باشند ضخامت بند آجرها باید طبق نقشه های اجرایی باشد . ضخامت این بندها ، نباید کمتر از 10 میلی متر و بیشتر از 12 میلی متر باشد .آجر چینی باید با رعایت اصول صورت پذیرد ، به نحوی که قفل و بست کامل بین آجرها ایجاد شود .
4-38- قبل از اجرای آجر چینی با آجرگری و با توجه به شرایط آب و هوایی و دستورات دستگاه نظارت آجرها بایستی به مدت 60 دقیقه در آب خیسانده و بلافاصله به کار برده شوند . ریختن آب بر روی آجر مجاز نمی باشد .
4-39- عرض کرسی چینی باید حداقل نیم آجر از دیوار بالای آن بیشتر اختیار شود و محور کرسی چینی حتی الامکان بر محور دیوار منطبق باشد . نقش عمده کرسی چینی ، تامین سطح اتکای بیشنر برای دیوار و تامین ارتفاع تا رقوم کف سازی می باشد . به دلیل تماس مستقیم و دائم کرسی چینی با رطویت ، آجرهای به کار رفته در کرسی چینی ، باید از میان آجرهای مقاوم با میزان کم جذب آب انتخاب شوند .
4-40- به منظور تامین حداکثر مقاومت و قفل و بست کامل ، نحوه چیدن آجر ، باید طبق نقشه های اجرایی و دستورالعمل های دستگاه نظارت باشد .
4-41- سوراخ ها و محل های باز برای کارگذاری چهارچوب ها ، درها ، پنجره ها ، مجراهای تهویه ، عبور لوله ها و کابل های توکار و نظایر آن ، باید قبلا بر اساس نقشه های اجرایی کاملا مشخص و هنگام آجر چینی تعبیه گردند تا نیازی به کندن و تخریب دیوارها به منظور تامین فضاهای باز وجود نداشته باشد .
4-42- آجر چینی در درجه حرارت کمتر از 5 درجه سانتی گراد مجاز نیست ، در شرایط آب و هوایی سرد دیوارهای تازه چیده شده ، باید با پوشاندن و گرم کردن محافظت شوند ، در شرایط متعارف آجرکاری با ملات ماسه سیمان باید حداقل 3 روز مرطوب نگه داشته شود و از خشک شدن آن جلوگیری به عمل آید .
4-43- اجرای رنگ سرنج به عهده پیمانکار است .
4-44- جوش کاری کلیه میلگردهایی که بر طبق نقشه در داخل آجر چینی ها کار گذاشته می شود به عهده پیمانکار است .
4-45- تهیه و پرداخت هزینه های بیمه ، ایاب و ذهاب ، مسکن و غذای افراد پیمانکار ، به عهده ی وی می باشد .ماده 5 – تعهدات کارفرما :


5-1-آب و برق مورد نیاز پیمانکار ، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا با کارفرما می باشد.
5-2- ابزار و وسایل زیرتوسط کارفرما تهیه و در اختیار پیمانکار قرار داده می شود :
استانبولی ، نردبان ، طناب ، سطل ، شیلنگ آب ، بشکه ، تخته زیرپایی ، کابل برای روشنایی ، آهن آلات نعل درگاهی و وال پست ها ، چهارچوب و فریم های فلزی ، آجرهای گری و سفالی ، ماسه و سیمان .
5-3- کلیه چهارچوب ها و فریم های فلزی توسط عوامل کارفرما ساخته می شوند و پس از آن تحویل پیمانکار داده می شود .
5-4- کلیه رقوم های ارتفاعی در هر طبقه توسط نماینده کارفرما به پیمانکار تحویل داده می شود.
5-5- عایق کاری روی دیوار های بیرونی و کرسی چینی ها به عهده عوامل کارفرما است .
5-6- کارفرما از بابت مواردی که بایستی در اختیار پیمانکار بگذارد ، حق دریافت هیچگونه وجهی را ندارد.
5-7- کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذا خوری برای کارگران مهیا نماید .
5-8- کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی برای کارگران احداث نماید .
5-9- کارفرما بایستی کارگاه را در مقابل حوادث کارگاهی بیمه نماید این بیمه شامل بیمه ساختمان در حال احداث ، ساختمان های اطراف ، و اشخاصی است در آن مشغول بکار می شوند .
5-10- کارفرما مخیر می باشد که حجم قرارداد را تا میزان 25 درصد افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار از این بابت هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و مبالغ واحد قرارداد هیچ تغییری نخواهد کرد.
تبصره ( 1 ) پیمانکار می تواند در حد بیمه مسئولیت کارگاه در صورت حادثه از محل بیمه استفاده نماید .

ماده 6 –مبلغ قرارداد :


مبلغ موضوع ماده یک بر اساس ................... متر مربع زیر بنای ساختمان از قرار هر متر مربع .................. ریال معادل ........................... ریال است .
تبصره ( 2 ) به قیمتهای مندرج در ماده شش این قرارداد هیچگونه تعدیل یا به عبارت دیگر افزایش نرخی تعلق نخواهد گرفت .
تبصره ( 3 ) هیچگونه اضافه بها مانند سختی کار ، ارتفاع زیاد ، انحنا ، دوجداره بودن ، زاویه داشتن و سایر صعوبت هایی که اجرای کار را مشکل تر می کند ، قابل پرداخت نیست .
تبصره ( 4 ) قیمت واحد در ماده شش تعیین کننده مشخصات نیست بلکه این قیمت در صورتی قابل اعمال می باشد که کارهای انجام شده بر طبق نقشه و مشخصات فنی باشد .
تبصره ( 5 ) پیمانکار نمی تواند به استناد و شرح قیمت ماده شش و مقایسه آن با قیمت های روز وجوه دیگری را مطالبه نماید .
تبصره ( 6 ) از هر پرداخت .................. بابت حسن انجام کار کسر خواهد شد.

ماده 7 –کسورات قانونی :


کسورات این قرارداد شامل .............. بیمه و ................... مالیات می باشد .

ماده 8- نحوه پرداخت :


پرداخت های موقت بر اساس سطح طبقات در پایان هر طبقه به پیمانکار پس از کسر کسورات و .................. حسن انجام کار پرداخت می گردد ، .................... حسن انجام کار پس از اتمام دوره تضمین و تایید کارفرما و مهندس ناظر آزاد خواهد شد.

ماده 9- تغییر مدت قرارداد


تغییر مدت قرارداد در شرایط زیر می باشد .
9-1- با توافق طرفین
9-2- در صورتی که تمام یا بخشی از نقشه های تهیه شده توسط کارفرما تغییر نماید .
9-3- در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی از طرف مراجع قانونی مرتبط وضع شود که در مدت اجرای قرارداد موثر باشد.
9-4- موارد فورس ماژور مانند زلزله ، سیل ، آتش سوزی ، آتشفشان ، انقلاب ، جنگ و غیره

ماده 10- حل اختلاف :


هرگاه در اجرای مفاد قرارداد بین طرفین اختلافی رخ دهد و این اختلاف را نتوان از طریق مذاکره حل و فصل نمود ، اختلاف حاصله از طریق ارجاع به داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد . آقای ......................... به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردیدند و داوری ایشان برای طرفین لازم الاجرا است .

ماده 11- فسخ :


11-1- در صورتی که پیمانکار بیش از ..................... برنامه زمان بندی تاخیر داشته باشد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ

نماید .
11-2- در صورت عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید .
11-3- در صورت بروز هرگونه حوادث فورس ماژور و قهریه قرارداد می تواند فسخ گردد .

ماده 12-جریمه


در صورت تاخیر در اجرای عملیات به شرطی که میزان تاخیر موجبات فسخ را فراهم نیاورد پیمانکار به ازاء هر روز تاخیر غیر مجاز معادل ....................... ریال جریمه خواهد شد . تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن تاخیر با مهندس ناظر و کارفرما است .

ماده 13- دوره تضمین کارها :


حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل به مدت ................. ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می گردد و این مدت دوره تضمین نامیده می شود و چنانچه در دوره تضمین معایب و نقایصی در کارها دیده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و عملکرد پیمانکار باشد ، کارفرما موارد را با ذکر معایب و نقایص و محل آن کتبا به پیمانکار ابلاغ و پیمانکار مکلف است به هزینه خود حداکثر 5 روز بعد از ابلاغ مراتب ، شروع به رفع معایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین شود رفع نماید .
تبصره ( 7 ) هرگاه پیمانکار در انجام تعهد خود قصور ورزد کارفرما حق دارد وکالتا آن معایب و نقایص را راسا و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع و هزینه آن را به اضافه 15 درصد بالاسری از محل مطالبات پیمانکار برداشت نماید .

این قرارداد در 13 ماده و 7 تبصره در دو نسخه متحدالمتن که هر یک حکم واحد را دارند در تاریخ تنظیم گردیده است .

کارفرما/ پیمانکار

 

 

۲۹ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمون قرارداد بازاریابی فروش بیمه

این قرارداد بین شرکت / خانم / آقای ......................... دارای کد نمایندگی ......................... از شرکت بیمه ................ به نشانی : .............................................................................. که منبعد نماینده بیمه نامیده می شود از یک طرف و خانم / آقای ......................... فرزند ......................... دارنده شناسنامه شماره ......................... صادره از ......................... ساکن ............................................................................. شماره تلفن ......................... شغل ......................... محل کار ......................... به نشانی ............................................................................. تلفن محل کار ......................... که بعد از این بازاریاب نامیده می شود از طرف دیگر به شرح و شرایط زیر منعقد می گردد.

ماده 1 ـ موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارتست از بازاریابی برای فروش بیمه نامه هائی که نماینده به نمایندگی از طرف شرکت بیمه .................. حق فروش آن را دارد.

تبصره : موضوع قرارداد صرفا" انجام اقدامات بازاریابی و تهیه مقدمات فروش بیمه نامه می باشد و فروش بیمه نامه (صدور و امضاء بیمه نامه) در اختیار بازاریاب نبوده و از وظایف و اختیارات « نماینده بیمه » می باشد.

ماده2 ـ وظایف و تعهدات بازاریاب :

1-2- مراجعه به مشتریان بالقوه برای فروش بیمه نامه و ارائه توضیحات مشروح و کافی درخصوص هر کدام از بیمه نامه های مورد نظر مشتری و بیان فوائد و نکات مثبت بیمه نامه مورد نظر و پاسخ به سوالات احتمالی مشتری و راهنمائی مشتری به انتخاب مناسبترین نوع از انواع بیمه نامه مورد نظر
2-2- ارائه فرم درخواست صدور یا تمدید بیمه نامه به مشتری
3-2- همــکاری در تکمیل فرم های پیشنهاد بیمه با بیمـه گذاران و ارائه راهنمائیهای لازم و جمــع آوری فرم های مذکور و تسلیم آن به نماینده در همان روز یا ارسال آنها توسط نمابر برای نماینده
تبصره : بازاریاب مسئول صحت امضاء متقاضی بیمه که ذیل پیشنهاد بیمه را امضاء می نماید، می باشد.
4-2- بازاریاب در ارائه توضیحات و بیان فوائد بیمه نامه ها بایستی از اغراق و افراط خودداری نماید و بازاریابی او باید به نحوی باشد که متقاضی را به واقعیات بیمه نامه براساس مقررات مربوطه آشنا ساخته و از ایجاد توهم و توقع غیرواقعی در رابطه مزایای بیمه نامه و تکالیف بیمه گر پرهیز کند.
5-2- بازاریاب حق وصول حق بیمه یا وجهی به نام خود را ندارد و مکلف است ضمن راهنمائی بیمه گذاران جهت واریز وجوه حق بیمه براساس جداول و تعرفه و ضوابطی که از سوی نماینده ارائه می شود به حساب بانکی مربوطه، نسبت به دریافت فیش بانکی واریز وجوه مربوطه و تحویل آن به نماینده اقدام نماید.
تبصره : دریافت وجوه نقد توسط بازاریاب از متقاضی بیمه موکول به اجازه مخصوصی است که نماینده بیمه پس از گذشت سه ماه از فعالیت بازاریاب درصورت صلاحدید، بنام بازاریاب صادر خواهد نمود. این اجازه نامه درصورت صدور جزء لاینفک این قرارداد تلقی می شود.
6-2- بازاریاب تعهد می نماید هرگونه مدارک دریافتی و فیش بانکی یا وجه نقد و یا چکهای دریافتی در رابطه با موضوع قرارداد را سریعا" و طی همان روز به نماینده بیمه تسلیم نماید.
7-2- بازاریاب تحت هیچ شرایطی حق دریافت وجه یا وجوهی اضافه بر حق بیمه متعلقه تحت هر عنوان اعم از حق مشاوره، ‌هزینه های سربار و غیره را ندارد.
عدول از این شرط موجب فسخ قرارداد حاضر گردیده و بازاریاب مکلف است از عهده خسارات مربوطه که حسب مورد ممکن است به بیمه گذار، نماینده بیمه و یا شرکت بیمه وارد شود، برآید.
8-2- بازاریاب تعهد می نماید شئونات اسلامی، اخلاقی و عرفی را از هر حیث و جهت در رابطه با موضوع قرارداد رعایت نماید.
9-2- بازاریاب تعهد می نماید که خارج از حدود این قرارداد عمل نکند و مسئولیت جبران خسارت هر تعهدی که خارج از حدود این قرارداد به نماینده بیمه و شرکت بیمه پارسیان وارد شود به عهده اوست و نیز بازاریاب مسئول جبران کلیه خساراتی که در اثر عدم مراعات شرایط این قرارداد و مقررات مربوط و یا تقصیر، غفلت و یا قصور خود به بیمه گذاران یا صاحبان حقوق آنها و یا افراد ذینفع در بیمه نامه ها و یا اشخاص ثالث و یا بیمه گر به تشخیص نماینده وارد آید خواهد بود. لذا بازاریاب ضمن عقد خارج لازم حق هرگونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و اسقاط می نماید.
10-2- بازاریاب تعهد می نماید کلیه اطلاعات مربوط به بیمه گذاران و بیمه شدگان و نیز نماینده بیمه را که در رابطه با انجام موضوع قرارداد و یا در اثر حضور در جلسات و مذاکرات کسب می نماید محرمانه تلقی نموده و از افشای آن خودداری نماید.
11-2- محل کار و دفتر بازاریاب همان دفتر کار نماینده بیمه است و بازاریاب بطور مستقل و جداگانه دارای دفتر کار شناخته نمی شود و چنانچه از باب تسهیل در انجام وظایف و تمرکز امور بازاریابی خود محل دیگری را نیز داشته باشد حق نصب تابلو و انجام تبلیغات در این رابطه را ندارد.
12-2- بازاریاب حق ندارد در زمان اعتبار این قرارداد با سایر نمایندگی ها و شرکت های بیمه قرارداد بازاریابی یا با هر عنوان دیگری را منعقد و فعالیت نماید.
13-2- بازاریاب به هیچ وجه و تحت هیچ عنوانی حق ندارد این قرارداد و یا اجرای آن را جزئا" و یا کلا" به دیگری واگذار نماید و یا خود دارای بازاریاب و عواملی از این قبیل باشد.
14-2- بازاریاب حق مذاکره با بیمه گذاران فعلی نماینده و شرکت بیمه پارسیان اعم از دولتی یا غیر دولتی را نخواهد داشت.
15-2- بازاریاب متعهد است قبل از قبول بیمه , بیمه گذاران را به حدود حقوق و تکالیفی که به مناسبت قرارداد بیمه در قبال بیمه گر خواهند داشت کاملاً واقف سازد.
16-2- بازاریاب ملزم به رعایت کلیه الزامات، تعهدات, مقررات ، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده از طرف نماینده بیمه می باشد.
17-2- بازاریاب تعهد می نماید از کارت شناسائی که نماینده بیمه در اختیار او قرار می دهد صرفا" در جهت تسهیل اجرای وظایف بازاریابی استفاده نماید و از هرگونه استفاده دیگر و نیز چاپ و تکثیر آن خودداری نماید.

ماده 3- حق الزحمه :


میزان حق الزحمه بازاریاب در پیوست قرارداد که جزء لاینفک آن محسوب می شود مندرج است و در هر زمان با تراضی طرفین جزاً یا کلاً قابل تعدیل (کاهش یا افزایش) خواهد بود.
تبصره : حق الزحمه بازاریاب پس از وصول حق بیمه بیمه نامه های مربوطه و دریافت کارمزد نماینده بیمه از بیمه ................ قابل پرداخت خواهد بود.

ماده4 ـ مدت قرارداد :


مدت قرارداد یک سال است که از تاریخ امضاء آن توسط طرفین اعتبار می یابد و در صورتیکه یک ماه قبل از انقضاء مدت قرارداد هیچ یک از طرفین کتبا" خواستار عدم ادامه آن نشود، قرارداد برای سال دیگر و به همین ترتیب برای سال های بعد تمدید خواهد شد.

ماده 5- سایر موارد :


1-5- نماینده بیمه حق دارد در صورتی که تشخیص دهد بازاریاب تعهدات مندرج در قرارداد را جزئاً یا کلاً انجام نمی دهد قرارداد را در هر موقع که صلاح بداند با ابلاغ اخطاریه 15 روزه نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.
2-5- نظر به اینکه این قرارداد به هیچ وجه تعهد استخدام برای نمایندگی ایجاد نخواهد نمود , لذا بازاریاب تعهد می نماید در صورت فسخ یا خاتمه مدت قرارداد بلافاصله بدون هر گونه عذر و بهانه ای نسبت به تحویل و تسلیم اسناد و مدارک مربوط به نمایندگی و بیمه گذاران که نزد وی می باشد , به نمایندگی اقدام و ضمن تسویه حساب رسید دریافت دارد.
3-5- بازاریاب وجه الضمانی به مبلغ ................................. به صورت ................................. که فتوکپی آن به پیوست است, به نماینده سپرده است و تعهد می نماید در هر زمان که نماینده تقاضای تغییر و تعویض آن را بنماید , حداکثر ظرف مدت 15 روز اقدام لازم معمول دارد در غیر اینصورت قرارداد حاضر فسخ شده تلقی میگردد.
تبصره1 : درصـورت تخلف بازاریاب از مفاد قرارداد و نهایتا" بدهکار شدن به نمـاینـده و یا ایجاد خسارت به بیمه گزاران و بیمه شدگان نماینده وفق مقررات موضوعه حق استفاده از تضمین را دارد و درصورت تسویه حساب کامل، با رعایت مفاد تبصره 4 تضمین آزاد خواهد شد.
تبصره 2 : تضمین دریافتی نافی جبران کل خسارتی که از عملکرد بازاریاب به نماینده , شرکت بیمه پارسیان و یا بیمه گذاران و یا زیاندیدگان وارد آید نبوده و نامبرده مکلف به جبران هر گونه خسارت مذکور خواهد بود.
تبصره 3 : آقای ............................... فرزند ......................... دارنده شناسنامه شماره ......................... صادره از ......................... به عنوان ضامن حاضر و اعلام می دارد در صورتیکه بازاریاب از انجام شرایط و تعهدات مندرج در قرارداد استنکاف ورزد و یا در اجرای آن اهمال نماید ضامن ملزم و متعهد می شود که به مجرد وصول اولین اخطار از طرف نماینده بدون هیچ گونه حق ایراد و اعتراض نسبت به پرداخت وجه الضمان مذکور اقدام نمایند و در صورت استنکاف، نماینده حق دارد با صدور اجرائیه علیه بازاریاب و ضامن منفردا" یا مجتمعا" یا تضامنا" مطالبات خود را از اموال مشارالیهم تامین نماید.
تبصره 4 : وجه الضمان مذکور پس از پایان و یا فسخ قرارداد و تسویه حساب فیمابین با بازاریاب برای مدت دو سال از تاریخ انقضاء آخرین بیمه نامه پیشنهاد و صادر شده توسط بازاریاب نزد نمایندگی باقی خواهد ماند و پس از خاتمه دو سال قابل استرداد خواهد بود.
تبصره 5 : هر تغییر احتمالی در این قرارداد صرفا" بصورت کتبی (متمم قرارداد) معتبر خواهد بود.
4-5- حقوق بازاریاب نسبت به پرتفوی ایجاد شده توسط او محفوظ است و نماینده حق ندارد بیمه ای را که بوسیله بازاریاب پیشنهاد یا تقاضا شده بدون در نظر گرفتن حقوق بازاریاب بنام خود ثبت و یا در لیست کارکرد بازاریاب دیگری قرار دهد.
5-5- بازاریاب و نماینده مکلف هستند یکدیگر را از تغییر اقامتگاه خود با قید نشانی کامل کتبا" مطلع سازند.
6-5- هر نوع اختلافی که در تفسیر و یا اجرای قرارداد روی دهد و بصورت مذاکرات دو جانبه حل و فصل نگردد از طریق حکمیت و طبق مقررات عمومی دادرسی حل و فصل خواهد شد.
این قرارداد در دو نسخه تنظیم و به امضاء رسیده و هر دو نسخه دارای اعتبار واحد و یکسان می باشد.
بتاریخ : ..............................

 

مهر و امضاء نماینده/ تاریخ /نام و نام خانوادگی بازاریاب/ امضاء بازاریاب

 

نام و نام خانوادگی ضامن /امضاء ضامن

۲۹ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه قرارداد طراحی ونصب سوله

این قرارداد در تاریخ .................. فیمابین شرکت ......................... به نمایندگی ........................... به نشانی .............................................................................................................. تلفن ............................... که در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یکطرف و آقای ....................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ............................ صادره از ......................... و به نشانی ...................................................... تلفن ..................... که از طرف دیگر فروشنده نامیده می شود . مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجرا می باشد .


ماده یک – موضوع قرارداد


موضوع قرارداد عبارتست از طراحی سازه ، ساخت ، حمل و نصب یک باب سوله مطابق نقشه های معماری ارائه شده به فروشنده .


ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد


2-1- قرارداد حاضر
2-2- کلیه دستور کارهائیکه در حین اجراء توسط خریدار یا دستگاه نظارت ابلاغ میگردد .


ماده سه – مبلغ قرارداد


بهای فروش کالاهای موضوع قرارداد بشرح ذیل میباشد .
بهای فروش هر کیلوگرم اسکلت ............. ریال با احتساب وزن تقریبی ................ کیلوگرم اسکلت معادل .................... ریال می باشد . وزن نهایی اسکلت بر اساس قبوض باسکول تعیین و ملاک عمل برای تسویه حساب میباشد .

ماده چهار – نحوه پرداخت


40 درصد بهای این قرارداد پس از امضاء و مبادله قرارداد به مبلغ .................... ریال بعنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه تضمین مورد قبول کارفرما معادل دو برابر مبلغ پیش پرداخت از جانب فروشنده در وجه وی ، پرداخت می شود .
20 درصد بهاء اسکلت پس از ساخت کلیه قطعات و تایید نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می‌باشد .
20 درصد بهاء اسکلت پس از حمل کامل قطعات به محل اجرای پروژه و با ارائه مدارک حمل و خروجی کارخانه ، بارنامه و قبوض باسکول و تایید نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می باشد .
10 درصد بهاء اسکلت پس از نصب کامل اسکلت و تایید نماینده فروشنده .
10 درصد بهاء اسکلت بعنوان حسن انجام کار نگهداری می شود .
تبصره – به این قرارداد هیچگونه تعدیل یا افزایش قیمت تعلق نخواهد گرفت .


ماده پنج – مدت قرارداد


مدت این قرارداد برای انجام طراحی نقشه های سازه و اجرایی و تاسیسات مکانیکی و برقی جمعا روز و برای تولید اسکلت جمعاً ........................ روز کاری تعیین می گردد.


ماده شش- تعهدات فروشنده


6-1- فروشنده موظف است کالای مورد فروش شامل بولت و صفحه ستونها ، ستونها ، تیرها و لاپه و میل مهار و بادبندها مطابق با نقشه های سازه باشد .
6-2- نوع ورق مصرفی اسکلت و لاپه ها st-37 فولاد مبارکه باشد
6-3-پیچ و مهره های مصرفی اسکلت A-325 یا خشکه 8.8 باشد .
6-4- کلیه اتصالات ورقهای بال به بال و یا جان به جان بصورت نفوذی انجام گیرد و در صورت کم بودن ضخامت جان به جان با ورق اتصال تقویت لازم انجام گیرد .
6-5- اتصال E.P به تیر و ستون در بال و جان بصورت نفوذی انجام گیرد
6-6- جوشهای پای ستون و انتهای مقاطع حداقل 80 سانتی متر و در کلیه گوشه ها انجام گیرد .
6-7- جهت جوشکاری پاس ریشه از الکترود 3.25 نفوذی 6010 و برای بقیه موارد از الکترود نمره 4 نوع 6013 استفاده گردد.
6-8- جوشها در مقاطع تیرها و ستونها همپوشانی داشته باشد .
6-9- ورقها قبل از رنگ آمیزی از مواد زائد و یا چربیها و ..................... پاک شود .
6-10- رنگ مصرفی از نوع زینکرومات و به ضخامت 50 میکرون انجام گیرد .
6-11- رعایت جوشکاری جوشهای گوشه با ساقهای مساوی
6-12- حداقل بعد جوش را کمترین ضخامت ورق تعیین می کند ( چنانچه محاسبات ، جوش بیشتری را مشخص نماید بعد بیشتر جوش ملاک عمل خواهد بود .)
6-13- رعایت اصول صحیح جوشکاری ( عدم بریدگی حاشیه جوش )
6-14- رعایت شاغولی بودن قطعات و جلوگیری از هرگونه اعوجاج در ساخت قطعات
6-15- از قطعات تولیدی آزمایش پرتونگاری و آزمایش مغناطیسی جوش بعمل خواهد آمد و در صورت عدم نفوذ و یا هر گونه معایب دیگر از قبیل بریدگی حاشیه و عدم تساوی ساقها و .... فروشنده موظف به رفع معایب مورد نظر با هزینه خود بوده و در این صورت هزینه های آزمایشات بعهده فروشنده خواهد بود ، در صورت تایید آزمایشات انجام شده هزینه مرتبط توسط خریدار پرداخت می گردد .
6-16- فروشنده مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید . ( کلاه ایمنی ، دستکش ، کمربند ، کفش ایمنی ، .... ) تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند ، ضمنا رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ) نیز اجباری می باشد .
6-17- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل فروشنده ، فروشنده مسئولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت .
6-18- فروشنده متعهد به رعایت دقیق برنامه زمانبندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تاخیر که ناشی از کار فروشنده باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .


ماده هفت – موارد فسخ قرارداد


7-1-عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده از طرف فروشنده
7-2- تاخیر در شروع بکار بیش از 15 روز از تاریخ ابلاغ قرارداد از طرف فروشنده


ماده هشت – نظارت فنی


کلیه مراحل طراحی و ساخت تحت نظارت نماینده فنی خریدار انجام و پرداخت حق الزحمه مراحل فوق پس از تایید نامبرده قابل پرداخت میباشد .
5 درصد از 10 درصد حسن انجام کار پس از نصب کامل و تایید نماینده فنی خریدار در وجه فروشنده پرداخت و 5 درصد مابقی پس از دوره تضمین به مدت 6 ماه قابل پرداخت می باشد .
تبصره یک – در طول مدت تضمین هرگاه عیب و عدم مرغوبیت قطعه ای مشاهده شود ، خریدار مورد را کتبا به فروشنده اطلاع داده و فروشنده نسبت به تعویض یا تعمیر آن با هزینه خود اقدام می نماید .
تبصره دو- حجم عملیات مورد پیمان مشمول 25 درصد کاهش یا افزایش میباشد .

ماده نه – حل اختلاف


چنانچه اختلاف نظری در اجرای مفاد این قرارداد بین طرفین باشد ، ابتدا از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مراجع قانونی ذیصلاح اقدام خواهد شد .


ماده ده


این قرارداد در ده ماده و چهار تبصره و چهار نسخه تهیه شده که هریک از نسخه ها جداگانه حکم واحد را دارند ، تنظیم و مبادله گردیده است .

فروشنده /خریدار

۲۹ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

قرارداد هبه

واهب : خانم / آقای :………………. نام پدر …………………… نام مادر ……………….دارای شماره شناسنامه ………………. صادره از …………………. متولد ……………………..ساکن:………

متهب : خانم / آقای:………………. نام پدر …………………… نام مادر ……………….دارای شماره شناسنامه ………………. صادره از …………………. متولد …………………….. ساکن :…………

عین موهوبه : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه           سمت            به مساحت          متر مربع قطعه              تفکیکی دارای پلاک                فرعی از               اصلی مفروز و انتزاعی از
پلاک                 فرعی از اصلی نامبرده واقع در اراضی                   بخش             ثبتی تهران و محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره            مورخ              صفحه           جلد              به شماره
چاپی       صادره به نام واهب با برق اختصاصی شماره پرونده                تماماً و بقدر الحصه از برق مشترک شماره پرونده               و از آب مشترک شماره اشتراک               و از گاز شهری شماره شناسایی       منصوبه های در آن .

مال العوض : مبلغ ده هزار ریال رایج که تماماً و نقداً به واهب تسلیم گردیده با قراره .

کلیه شرایط صحت هبه قطعی اعم از قبض و اقباض و صیغه به اظهار و غیره اجرا شده و طرفین ضمن العقد خارج لازم که به قرار عقد خارج لازم به طور شفاهی بین آنان منعقد گردیده ، هرگونه ادعا و اعتراض بعدی احتمالی ولو به عنوان تضرر و غیره را از خود سلب و ساقط نمودند .

منافع عین موهوبه قبلاً به کسی واگذار نشده و متهب پس از رویت آن با وقوف کامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات اقرار به تصرف و قبض عین موهوبه نمود .

بخش نامه شماره 130/10-14/1/58 ثبت کل به متهب تذکر داده شده و مع الوصف مسئول شناسایی واهب گردیده و هم چنین متهب متعهد بپرداخت بدهی های احتمالی برق اختصاصی مزبور تماماً و بقدر الحصه از برق و آب و گاز مشترک منصوبه های مرقوم از مال خود گردیده است .

سایر مستندات :

-پاسخ استعلامیه شماره                      ثبت منطقه                   تهران

– گواهی مالیاتی شماره                    سرممیزی                       تهران

-پایان کار شماره                 شهرداری منطقه                        تهران

معاونت حقوقی و امور مجلس

تاریخ و امضاء

۲۸ خرداد ۹۸ ، ۲۰:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه امانت نامه | نمونه قرارداد ودیعه

قراداد ودیعه (امانت) 800عدد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید

مودع (امانت گذار ) : خانم ……………. نام پدر .... به شماره ملی …………………….. نام پدر …….. شماره شناسنامه ………….. به نشانی ……………………………………………………………………………. مستودع ( امین ) : آقای :  آقای …………………. نام پدر اسمعلی شماره ملی ………………….  شماره شناسنامه ..... به نشانی فوق مورد ودیعه ( مورد امانت ) : 800 سکه تمام بهار آزادی طرح جدید انتقالی با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء که امین با رؤیت مورد ودیعه ، وقوف کامل از تعداد و مشخصات و محل وقوع ، اقرار بتصرف و قبض مورد ودیعه نمود.نمونه امانت نامه شهود عبارتند از: 1- آقای / خانم ............................ فرزند.............. بشناسنامه ........................... صادره از ...................... متولد .................به شماره ملی ............................... ساکن ................................................................................ شغل ................................................................................................................................................... 2- آقای / خانم .................................... فرزند ...................... بشناسنامه ............................ صادره از .....................متولد .................... به شماره ملی ............................. ساکن ......................................................................................................................... شغل ..................................................................................................................................

که فی المجلس حضور داشتند و مورد امانت و تعداد و کم و کیف آن به رویت ایشان رسیده است. مدت : مادام العمر مودع از تاریخ زیر و امانت گذار در هر حال حق رجوع دارد و امین قبول ودیعه نمود و نیز متعهد گردید هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود نسبت به تحویل آن اقدام نماید . اجرت : رایگان است که مستودع متقبل به حفظ و نگهداری مورد ودیعه بطور مجانی گردید .

 

شروط : 1- ترتیب حفظ مال مورد ودیعه طبق متعارف و معمول محل با مستودع بوده و در عین حال امین هر تغییری را که برای حفظ مال مورد ودیعه لازم بداند می تواند اعمال نماید . 2- چنانچه امین موجب تعدی و تفریط مال مورد ودیعه گردد ضامن تلف یا نقصان مال مورد ودیعه می باشد . 3- مودع متعهد به تأدیه مخارجی که امین برای حفظ مال مورد ودیعه کرده می باشد هم چنین جنانچه رد مال ودیعه مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت گذار است . 4- با فوت امانت گذار این ودیعه باطل بوده و امین متعهد به رد مال مورد ودیعه به ورثه قانونی مودع می باشد. 5- هرگاه به هنگام لزوم رد مال مورد امانت طبق مفاد این سند ، امین از رد آن امتناع ورزد از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد و همچنین این عمل خیانت درامانت بوده و امانت گذار حق طرح دعوی حقوقی و کیفری خواهد داشت. 6- مودع در صورت رجوع ( هم چنین ورثه قانونی امانت گذار پس از درگذشت مودع ) محق باسترداد مال مورد ودیعه و تحویل گرفتن آن از مستودع می باشند و حق دارند علیه امین (مستودع) یا علیه ورثه قانونی امین اجرائیه صادر کنند .نمونه امانت نامه 7- امین در همه حال می تواند بنا بواسطه ضرورت های مورد تشخیص خود مال مورد ودیعه را رد کند و اگر به مودع دسترسی نداشته باشد و یا اگر مودع از قبول رد خودداری ورزد امین حق دارد مال مورد ودیعه را از طریق دادگاه صالحه رد نماید . 

امضاء مودع:                                                                                   امضاء مستودع:    

شاهد اول:                                                                                           شاهد دوم:

۲۰ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

قرارداد بیع قطعی ملک

خریدار:

خانم/آقای: ............................. فرزند: ......................... به شماره شناسنامه: .................. صادره از: ................... کد ملی: ............................... ساکن: .............................................................................................................................................. به شماره تلفن ثابت: .................................. همراه: .................................

که از این پس به اختصار طرفین، فروشنده/خریدار نامیده می‌شوند.

 

ماده2) موضوع قرارداد:

تمامی ............ دانگ یک باب خانه/یک دستگاه آپارتمان به مشخصات ثبتی ذیل که محل وقوع آن: ............................................................... است:

پلاک فرعی: .................... از اصلی: ......................... اراضی: ........................... بخش: .........................

به مساحت: .......................... مترمربع (فتوکپی سند مالکیت شماره: ............................ که کلیه اوراق آن ممضی به امضای فروشنده است اخذ و تسلیم خریدار شد مشخصات تفصیلی مورد معامله در فتوکپی مذکور مضبوط و مورد قبول طرفین است).

مورد معامله دارای:

آب، (با شماره پرونده: ......................) برق، (با شماره اشتراک: ....................) تلفن، به شماره/ شماره های: .............................................، گاز شهری به شماره: ................................ می‌باشد. اعیان منصوبه در مورد معامله که جزء مبیع است به قرار ذیل است:

کولر: ................... دستگاه – لوستر سقفی: ................. عدد – دستگاه تصفیه آب استخر- دستگاه برق اضطراری: .....................

 

ماده3) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن:

ثمن معامله کلاً مبلغ: .............................. ریال معادل: .......................... تومان می‌باشد که مبلغ: ............................ ریال معادل: ....................... تومان آن طی چک شماره: .................... مورخ: ............................ از حساب جاری: ........................... بانک: ..................................... به فروشنده پرداخت شد و مابقی که مبلغ: .................................. ریال معادل: ...................... تومان است به ترتیب و در موعد/ موعدی که در این سند آمده است به فروشنده تأدیه خواهد شد.

 

 ماده4) تعهدات طرفین:

1-4- طرفین به منظور انجام تشریفات ثبتی بیع انجام شده، متعهد شدند که رأس ساعت: ................. روز: ...................... مورخه: ..................... در دفترخانه شماره: ................. به آدرس: ............................................................... حاضر شوند.

2-4- فروشنده مکلف است نسبت به اخذ و تهیه مفاصاها و مدارک و اسناد لازم برای ثبت معامله اقدام کند و در روز موعود با در دست داشتن کلیه مدارک و اسناد و با تهیه کلیه مقدماتی که به او مربوط است در دفترخانه حاضر شود. حضور بدون همراه داشتن مدارک از نظر ترتیب آثار موضوع این سند، در حکم عدم حضور خواهد بود.

3-4- خریدار مکلف است در روز و ساعت معهود با همراه داشتن تتمه سند در دفترخانه حاضر شود.

4-4- فروشنده مکلف است آخرین قبوض آب، برق، گاز و تلفن را در دفترخانه به خریدار تحویل دهد. پرداخت این وجوه تا تاریخ ثبت معامله بر عهده فروشنده خواهد بود.

 

ماده 5) فسخ قرارداد:

1-5- صیغه شرعی بیع بین طرفین جاری شد و اسقاط کافه خیارات من جمله غبن ولو به اعلی درجه از طرفین به عمل آمد.

2-5- در صورتی که خریدار برای ثبت معامله در دفترخانه حاضر نشود فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت و با اعلام مراتب عدم حضور خریدار به دفترخانه می‌تواند معامله را فسخ و مبیع را به هر کس دیگر که بخواهد منتقل کند. در این حالت وجه پرداختی با کسر مبلغ موضوع بند 1 ماده 8 به وی مسترد خواهد شد. این فسخ صرفاً با اعلام مراتب به خریدار، از طرق مقتضی محقق می‌شود و نیازی به مراجعه به مراجع قضایی نخواهد بود.

 

ماده 6) وثایق و تضامین:

خریدار مکلف است به منظور تضمین اجرای مفاد این قرارداد ضمانت نامه معتبر بانکی یا سفته محضری به مبلغ: ....................... ریال معادل: .................... تومان را در اختیار فروشنده قرار دهد. بدیهی است این تضمین پس از اتمام مدت قرارداد و تأیید به خریدار مسترد می‌گردد.

تبصره: تضمین مزبور در صورت احراز هرگونه تخلف و تخطی از مفاد قرارداد توسط خریدار ضبط خواهد گردید.

 

ماده 7) شرایط قرارداد(1):

1-7- تسلیم و تحویل مبیع حین ثبت معامله انجام خواهد شد.

2-7- هر یک از طرفین پس از حضور در دفترخانه در صورتی که طرف مقابل حاضر نباشد باید مراتب را کتباً به سردفتر اعلام و نامه خود را در دفتر ثبت مراسلات دفترخانه ثبت کند، فروشنده کپی کلیه اسناد و اوراقی را که آماده کرده ضمیمه نامه مذکور خواهد کرد و خریدار در صورتی که ثمن به صورت چک بانکی باشد کپی چک یا چک ها را ضمیمه خواهد نمود. اگر ثمن وجه نقد باشد باید به رؤیت سردفتر برسد و در حضور او شمرده و مراتب در نامه مورد اشاره درج شود.

تبصره: انجام موارد فوق از طریق تأمین دلیل نیز بلامانع است.

 

ماده 8) نحوه جبران خسارات:

1-8- هر یک از طرفین که در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشود و یا آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را که مربوط به اوست فراهم نکند مکلف است مبلغ: ............................... ریال معادل: .................... تومان بابت جریمه عدم حضور به موقع به طرف دیگر بپردازد. این جریمه بدل اصل تعهد نیست و پرداخت آن لطمه‌ای به اصل معامله انجام شده نمی زند و طرف پرداخت کننده را نیز از انجام تعهداتش بری نمی‌سازد.

2-8- در صورتی که یکی از طرفین به علت تخلف طرف دیگر به منظور الزام طرف مقابل به ثبت معامله از طریق طرح دعوا در دادگستری اقدام کند پرداخت کلیه هزینه‌های قانونی دعوا اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و غیره بر عهده طرف مستنکف خواهد بود.

3-8- در صورت استنکاف فروشنده از حضور در دفترخانه، در تاریخ تعیین شده برای حضور تا زمانی که سند رسمی انتقال تنظیم و مورد معامله به خریدار تحویل داده شود (هرکدام که دیرتر تحقق یابد) فروشنده باید بابت هر روز تأخیر مبلغ: ................................ ریال معادل: ...................... تومان به خریدار بپردازد. تعلق این وجوه تا انجام دو مورد فوق‌الذکر ادامه خواهد یافت ولو اینکه مبلغ آن از کل ثمن فراتر رود. این مبلغ غیر از مبلغی است که در بند 1 ماده 8 مقرر شده است.

 

ماده 9) قوه قهریه:

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه و عدم ایفای تعهدات از سوی فروشنده یا خریدار، انجام تعهدات پس از رفع نواقص لازم می‌باشد و در مدت بروز حادثه تکلیفی بر ذمه طرفین معامله نخواهد بود.

 

ماده 10)مرجع حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف بین طرفین آقا/خانم: ........................... به نشانی: .................................................................... به عنوان داور مرضی‌الطرفین به حل و فصل اختلافات طرفین می‌پردازد.

تبصره 1: چنانچه داور مذکور نخواهد یا نتواند در خصوص اختلاف به وجود آمده داوری و حکمیت نماید، آقا/خانم: ................................ به نشانی: .............................................................................................................................. به عنوان جانشین وی به عنوان داور تعیین می‌گردد.

تبصره 2: داور مذکور با توجه به درخواست کتبی هر یک از طرفین، مجاز به رسیدگی و صدور رأی خواهد بود و رأی ایشان برای طرفین قطعی و لازم‌الاجرا و غیرقابل اعتراض است.

 

ماده11) اقامتگاه طرفین:

نشانی مندرج در قرارداد به عنوان اقامتگاه قانونی طرفین تلقی می‌گردد و در صورت تغییر نشانی طرفین متعهد هستند مراتب را به نحو مقتضی حداکثر ظرف: .................. روز به اطلاع یکدیگر برسانند، در غیر این صورت ارسال کلیه مراسلات، آگهی ها و اخطارهای قانونی به آدرس سابق معتبر خواهد بود.

 

ماده 12) نُسخ قرارداد:

این قرارداد مشتمل بر دوازده ماده و سه تبصره در تاریخ ...../ ...../ .....13 به تعداد ...... نسخه با اعتبار واحد تنظیم و تمام مفاد و مندرجات آن مورد قبول طرفین واقع گردید.

 

          امضاء فروشنده                                                           امضاء خریدار

        

         امضاء شاهد                                                               امضاء شاهد توجه شود که می‌توان به شروط اشاره شده در این نمونه قرارداد و سایر قراردادهای مشابه در این سایت شروطی دیگر اضافه و یا برحسب توافق تعدادی از آنان را حذف نمود.

۱۹ خرداد ۹۸ ، ۱۷:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

قرارداد وقف

 ماده 1) طرفین قرارداد:

واقف:

خانم/آقای .................................. فرزند ............................. دارای شماره شناسنامه ............................. کدملی ............................. صادره از ........................ متولد ........................ ساکن .................................................................................................................. شماره تلفن ثابت ............................. همراه ..............................

 موقوف علیهم:

اولاد واقف و بعد از فوت هر یک از آنان اولاد متوفی الی غیر النهایه.

 

ماده 2) عین موقوفه:

تمامیت ............. دانگ یک قطعه زمین به مساحت ........... مترمربع دارای پلاک شماره ................. فرعی از ................... اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ..................... فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی .................. بخش ................. ثبتی تهران به نام واقف و با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن اعم از عرصه بدون استثناء و با تمامی متعلقات و منضمات و تاًسیسات مربوطه و با برق شماره پرونده ........................ و تلفن شماره ................................. منصوبه در آن.

 

ماده 3) اداره و نظارت عین موقوفه:

متولی:

شخص واقف مادام العمر می باشد و پس از درگذشت وی ارشد اولاد وی اعم از ذکور یا اناث نسلاً بعد نسل خواهد بود.

ناظر:

مادامی که واقف در قید حیات است ناظر ندارد و بعد از فوتش حق نظارت با اولاد وی اعم از ذکور یا اناث نسلاً بعد از نسل خواهد بود.

تبصره 1: اداره امور وقف با متولی و با نظارت ناظر خواهد بود که بابت حق التولیه و حق النظاره مبلغی معادل ......... درصد از بهای تقویمی ثمرات حاصله هر سال تعیین و بالمناصفه به متولی و ناظر باید تأدیه گردد.

تبصره 2: چنانچه به هر دلیل متولی بعد از فوت واقف یا هر یک از متولیان بعدی فاقد شرط و صفت امانتداری گردد بنا به حکم دادگاه صالحه منعزل گردیده و ارشد برادر یا خواهر متولی منعزل شده جایگزین آن خواهد شد همچنین است در ارتباط با ناظر.

 

ماده 4) قبض عین موقوفه:

حسب الاقرار واقف عین موقوفه به تصرف وقف داده شده و شخص واقف به عنوان متولی ضمن قبول تولیت وقف اقرار به قبض نموده و به اظهار صیغه صحیحه شرعیه وقف در تاریخ ..................... جاری گردید.

 

ماده 5) شرایط قرارداد:

1-5- عین موقوفه همیشه باید به صورتی باشد که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد و حق افراز و تفکیک عین موقوفه ساقط است.

2-5- موقوف علیهم با تولیت متولی و با نظارت ناظر باید در نگهداری عین موقوفه و استفاده بهتر از آن کمال مراقبت و معاضدت را نموده به نحوی که همیشه در عین موقوفه اشجار مثمره بارور گردد.

3-5- منتفع حاصل از عین موقوفه برحسب فرض (سهم هر پسر دو برابر سهم هر دختر) باید تقسیم گردد.

4-5- مادامی که همسر واقف در قید حیات است معادل یک هشتم از ثمرات باغ را باید به او تأدیه نمایند.

5-5- مخارج عامه عین موقوفه به ترتیب فرض مذکور در قسمت سوم مزبور به عهده موقوف علیهم می باشد.

6-5- بیع وقف جایز نیست مگر اینکه انتفاع از آن ممکن نباشد یا عمران آن متعذر باشد که در این صورت باید تبدیل به احسن به غرض واقف شود.

 

ماده 6) نُسخ قرارداد:

این قرارداد مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در تاریخ ........................ به تعداد ......... با اعتبار واحد تنظیم، امضاء و مبادله گردید.

 

امضاء واقف                             امضاء موقوف علیهم                          امضاء نماینده اداره حج و اوقاف

 

۱۹ خرداد ۹۸ ، ۱۷:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه ای از قرارداد وکالت و حق الوکاله میان وکیل وموکل

این قرارداد پیرو وکالتنامه تنظیمی شماره  ........................... درتاریخ .............. تنظیم شده بین آقای ...... که از این پس وکیل خوانده می شود و آقای / خانم ......................... شرکت ..................................... به نشانی .............................................................تلفن:........... به عنوان موکل در ساعت .......... روز .......... مورخ ................ منعقد گردیده ولازم الاجرا می باشد. قرارداد حاضر در اجرای ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلا و ماده 10 قانون مدنی منعقد گردید و وکیل و موکل ، در مورد ضوابط کار و میزان حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن به شرح زیر موافقت نمودند:......

ماده 1- موضوع قرارداد: موضوع قرارداد عبارت است از..................................

ماده 2- آدرس طرف دعوی: موکل آدرس طرف دعوی را به شرح زیر اعلام نمود و تاکید کرد که مسئولیت عواقب ناشی از عدم شناسائی طرف شکایت را وکیل به اطلاع وی رسانده و با علم به توضیحات مذکور مبادرت به امضای این قرارداد کرده است و در این مورد وکیل مسئولیتی ندارد . آدرس :..................................................................

ماده 3- میزان حق الوکاله:
حق الوکاله به مبلغ ......................... ریال تعیین گردید که به شرح زیر از طرف موکل پرداخت خواهد شد :
الف – مبلغ ....................... ریال معادل ...................... تومان با امضای این قرارداد .
ب- مبلغ ........................ ریال معادل ......................... تومان .
ج – مبلغ ......................... ریال معادل ......................... تومان .
تبصره 1- : حق الوکاله مذکور منحصراً مربوط به دفاع از حقوق موکل به شرح ماده 1 قرارداد ، زیر عنوان موضوع قرارداد است و چنانچه در جریان رسیدگی دعوای دیگری علیه موکل طرح شده یا ورود ثالث و جلب ثالث یا دعوای تقابلی طرح شود  ( چه از طرف وکیل یا طرف دعوی یا شخص ثالث ) ، دفاع از دعاوی مزبور یا طرح دعاوی مورد بحث ، نیاز به انعقاد قرارداد جدید خواهد داشت ، چنانچه وکیل طرح دعوای جدیدی را ضروری بداند نیز موضوع مذکور ، مشمول حکم این تبصره خواهد بود ، حتی اگر وکالتنامه به صورت کلی تنظیم شده باشد .
تبصره 2- شروع اقدام وکیل موکول به اخذ حق الوکاله ای خواهد بود که نقداً باید پرداخت شود به انضمام هزینه های دادرسی و تحویل کلیه مستنداتی که از نظر وکیل ارائه آن به محکمه ضروری تشخیص شده باشد .

ماده 4- موکل اقرار دارد که کلیه اطلاعات  لازم در مورد دعوی مربوطه از قبیل نوع دعوائی که باید  طرح شود ، عواقب عدم پیشرفت کار مخصوصاً عواقب جزائی ، احتمالات و غیره به آگاهی او رسیده و با امضای این قرارداد یا دادخواست یا شکوائیه صحت اطلاعات داده شده به وکیل را تائید نموده و اعلام می دارد که مدارکی که اصل آن به رویت وکیل رسیده و به وی مسترد شده کاملاً معتبر است و مسئولیت عدم صحت اسناد مزبور یا عدم صحت اطلاعات داده شده به وکیل را شخصاً به عهده می گیرد .

ماده 5- به موکل اعلام شد که در هر زمان که وکیل یا دادگاه لازم بداند باید اصول اسناد را در قبال اخذ رسید در اختیار وکیل قرار دهد و ادعای تسلیم اسناد  به وکیل و عدم ارائه رسید ، هرگز علیه وکیل قابلیت استناد ندارد .

ماده 6- پرداخت کلیه هزینه های دادگستری از قبیل هزینه دادخواست ، هزینه اوراق ، حق الزحمه کارشناس ، هزینه های سفر و ایاب و ذهاب در خارج از حوزه قضائی تهران به شرط موافقت وکیل با انجام سفر مذکور بر عهده موکل بوده و موکل متعهد است قبل از انجام هزینه های موصوف توسط وکیل این هزینه ها را به وی پرداخت کند و وکیل تکلیفی به پرداخت آنها ندارد . بدیهی است چنانچه در اثر عدم ÷رداخت به موقع این وجوه خسارتی متوجه موکل گردد ، شخصاً مسئول خسارات مذکور است .

ماده 7- موکل موافقت نمود که حق الوکاله توافق شده به شرح این قرارداد با اولین اقدام وکالتی وکیل غیر قابل استرداد است  .منظور از اقدام وکالتی وکیل عبارت است از طرح دعوای حقوقی یا کیفری و دفاع از حقوق موکل در پرونده ای که علیه او در جریان بوده و موکل برای دفاع از حقوق خود در آن مورد به وکیل تفویض اختیار کرده است یا پیگیری مواردی که پیگیری آنها را از وکیل طلب نموده است .
تبصره : صرف تنظیم وکالتنامه یا ابطال تمبر وکالتنامه یا حتی ثبت آن در مرجع ذیربط وکیل را مستحق دریافت حق الوکاله نمی کند اگرچه وکیل می تواند حق الزحمه ساعاتی را که صرف موکل کرده و نیز هزینه هائی را که پرداخت کرده است مثل هزینه مالیات و حقوق کانون و تصدیق اوراق دریافت دارد .

تبصره دو : عزل وکیل در جریان رسیدگی به دعوی چنانچه به نظر داور، بدون تخلفی از طرف وکیل باشد ، تاثیری در حق الوکاله وکیل ، در مرحله ای که وکیل عزل شده ندارد ، وکیل می تواند کلیه حق الوکاله مرحله ای را که در آن مرحله عزل شده مطالبه و دریافت کند .
تبصره سه : استعفای وکیل چنانچه به نظر داور ، ناشی از گفتار و یا اعمال و یا رفتار موکل یا عدم ایفای اعهدات وی باشد ، تاثیری در حق الوکاله وکیل ندارد و وکیل مستحق دریافت حق الوکاله مرحله ای که در آـن استعفا کرده است می باشد . اما چنانچه استعفا فقط بر اساس تمایل وکیل باشد ، وکیل تنها حق الزحمه اقداماتی را که انجام داده است با تعیین داور دریافت خواهد کرد .

تبصره چهار : چنانچه حق الوکاله به اقساط پیش بینی  شده باشد و موکل بابت اقساط مذکور اسنادی مانند چک یا سفته و غیره تسلیم وکیل کرده و اقساط مقرر یا اسناد مذکور در سر رسیدهای مربوطه به هر جهتی ÷رداخت نگردد وکیل حق دارد از انجام وکالت نیز  به طریق کانون امتناع نماید .

ماده 8 – موکل اعلام می دارد از متن آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 27/4/85 قوه قضائیه آگاه است .

ماده 9- صرفنظر از قوت و ضعف ادله ابرازی موکل ، چون تعهد وکیل به نتیجه نیست ، بنابراین چنانچه موضوع وکالت ، جزئاً یا کلاً ، به نفع موکل خاتمه نیابد ،  در حق الوکاله وکیل تاثیری ندارد .

ماده 10 – به موکل اعلام شد که در صورت صدور حکم به نفع او ، حق الوکاله مورد نظر دادگاه ، طبق تعرفه است و مازاد آن ، در صورت پرداخت به وکیل قابل مطالبه نیست ، ضمناً دادگاه های تجدیدنظر به حق الوکاله حکم نداده و دوایر اجرای احکام نیز ، برای مرحله اجرا ، بدون حکم دادگاه ، حق الوکاله را از محکوم علیه مطالبه  نمی نمایند و مطالبه این نوع حق الوکاله نیاز به انعقاد قرارداد جدید با وکیل و طرح دعوای جدید دارد .

ماده 11- صدور قرار تامین خواسته و یا دستور موقت ، منوط به تودیع خساراتی است که توسط مقام رسیدگی کننده  تعیین می شود و وکیل در میزان و نوع خسارات مذکور دخالتی ندارد .

ماده 12- به موکل اعلام شد که وکیل واجد قدرت و اختیارات و امکانات فرا قانونی مثل آشنائی با مقامات و کادر قضائی یا اداری و غیره نیست و تنها می تواند در حدود تجربه و تخصص خویش به طریق قانونی از موکل دفاع کند .

ماده 13- معرفی شهود و مطلعین و حاضر نمودن آنها در دادگاه یا دادسرا و تهیه وسیله اجرای قرارها و جلب متهم و ابلاغ اوراق و معرفی کفیل یا وثیقه گذار و وثیقه  و معرفی ضامن و تامین لازم برای اجرای حکم غیابی و معرفی اموال قابل توقیف طرف  بر عهده موکل است .
ضمناً چنانچه حضور موکل در محاکم و سایر مراجع به تشخیص مراجع موصوف یا وکیل ضروری دانسته شود ، موکل مکلف به حضور است .

ماده 14- موکل متعهد است که کارهای اداری مربوط به پرونده در خارج از دادگستری را شخصاً انجام دهد .

ماده 15- موکل اقرار دارد که اسناد خود را به رویت وکیل رسانده و صحت آنها را تائید می کند – وکیل از اسناد مذکور رونوشت / فتوکپی تهیه نمود   و کلیه اسناد موکل را به وی مسترد نمود .

ماده 16- موکل به وکیل تفویض اختیار می نماید که در صورت لزوم در انجام مورد وکالت به غیر تفویض وکالت نموده یا اینکه مورد وکالت را به همراه وکیل دیگری منفرداً یا مجتمعاً انجام دهد .


ماده 17- علیرغم وجود اختیار تجدیدنظر خواهی در وکالتنامه ، انجام تجدیدنظر خواهی توسط وکیل ، موکول به پرداخت هزینه ها و حق الوکاله مرحله تجدیدنظر و تسلیم مدارک لازم به وکیل است . در صورت عدم دسترسی وکیل به موکل ، وکیل می تواند مبادرت به تسلیم درخواست تجدیدنظر بدون ابطال تمبر و بدون ارائه اسناد مدارک نماید و ضمناً از وکالت وی در همان دادخواست اعلام استعفا نماید – در این صورت عواقب مربوطه بر عهده موکل خواهد بود .

ماده 18- موکل اقرار دارد که نسخه دوم وکالتنامه و رسید اوراق و وجوه پرداختی را از وکیل دریافت داشته است .

ماده 19- طرفین توافق کردند که در مواردی که در این قرارداد صراحتاً به اظهار نظر داور ارجاع شده و نیز در صورت بروز هرگونه اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد این قرارداد و بالاخره در مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده و طرفین با هم اختلاف داشته باشند موضوع به داوری ارجاع شود – کمیته داوری کانون وکلای دادگستری به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین شد که صلحاً و حکماً در مانحن فیه اعلام نظر نماید . رای داور برای طرفین لازم الاجرا است . مهلت داوری از تاریخ اعلام کتبی اختلاف یک ماه است و داور حق دارد مهلت مذکوررا در صورت نیاز به دفعات تمدید نماید – ابلاغ اوراق و تصمیم داور بر اساس نظر داور به عمل خواهد آمد – تعیین حق الترجمه داور و طرفی که باید آن را پرداخت نماید به عهده داور خواهد بود شرط داوری ، شرط مستقلی از قرارداد بوده انفساخ و ابطلا و اتقضای قرارداد تاثیری در آن ندارد .

ماده 20- موکل متعهد است در صورت تغییر نشانی ، حداکثر ظرف 48 ساعت نشانی جدید را کتباً به وکیل و با حضور در دفتر وکالت اعلام کند -  در غیر اینصورت مکاتبات به همان آدرس قبلی از طریق پست ارسال می شود و ظرف  48 ساعت از تاریخ تحویل به پست ، ابلاغ شده تلقی می شود .

ماده 21- قرارداد حاضر مشتمل بر 21 ماده 8 تبصره در دو نسخه با اعتبار واحد تنظیم شد و یک نسخه آن به موکل تسلیم گردید . موکل اقرار نمود که قرارداد حاضر را کاملاً مطالعه کرده و سپس مبادرت به امضای آن نموده است . امضای موکل ذیل این قرارداد موید دریافت نسخه ای از آن می باشد .

امضا

۱۱ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

مدیریت تنظیم قرارداد

   انسان موجودی مدنی الطبع است به طوری که زندگی به صورت انفرادی برای وی بسیار مشکل و تقریبا غیر ممکن خواهد بود، افراد جامعه به دنبال تامین نیازهای یکدیگر و دستیابی به کالا و خدمات مورد نیاز خود دست به معاملات مختلفی می زنند و قراردادهای متنوعی تنظیم می کنند. در این مسیر، گاه  اختلافاتی رخ می دهد که ضرورت وجود ابزار و دانش حقوقی به منظور تنظیم هر چه بهتر قرارداد احساس می شود چرا که ریشه بخش عمده ای از اختلافات و دعاوی را می توان در توافقاتی جستجو کرد که پیش از آن، رابطه مالی و اجتماعی ساده و معمولی به نظر می رسیدند که در فضای اعتماد شکل گرفته است این در حالی است که ماهیت حقوقی چنین روابطی توجه به نکات کلیدی تنظیم قرارداد را می طلبد تا در آینده از بروز اختلافات بعدی جلوگیری شود. از این حیث همگان را باید دانشجوی مدیریت تنظیم قرارداد دانست. البته در این نوشتار تنها مجال پرداختن به گوشه ای از مطالب این حوزه به صورتی که برای همگان ملموس باشد میسر است.

 

  

   طرفین قرارداد قبل از آنکه بخواهند معامله خود را روی کاغذ پیاده کنند باید اراده واقعی و رضایت سالم برای انجام آن قرارداد داشته باشند این نکته مهمی است که قانون مدنی در بند 1 ماده 190 آنرا از شرایط اساسی صحت معامله دانسته است. در این مرحله طرفین باید به دو سوال اساسی پاسخ بگویند. اینکه هدف نهایی از تنظیم قرارداد انجام چه معامله ای است؟ ثانیا، آیا نسبت به مورد معامله، قیمت معامله، طرف معامله و سایر شروط مجموعا قصد و رضای طرفین محقق شده است؟

   در گام دوم لازم است بررسی هایی را نسبت به طرف معامله داشته باشید و اطمینان کسب کنید که شایستگی و توانایی برای انجام معامله مورد نظر در وی وجود دارد. سه ویِِِژگی بالغ، عاقل و رشید بودن اوصاف اولیه ای است که لازم است طرفین به آن متصف باشند. و نیز لازم است احتیاط لازم در اینکه طرف قرارداد ممنوع المعامله نباشد به ویژه هنگامی که رقم معامله سنگین است. در شرایطی که طرف قرارداد شخصیت حقوقی  از قبیل شرکت باشد،کسب اطمینام از قانونی بودن شرکت و بررسی صلاحیت امضاء کنندگان.  برای این منظور لازم است از طریق مراجعه به دفتر ثبت شرکتها و یا مطالبه آخرین روزنامه رسمی حاوی تغییرات یا گواهی مصدق متن آگهی آخرین تغییرات، به اطمینان دست یابیم و صرفا به وجود شواهدی از قبیل تابلو و مهر و امثالهم اکتفا نکنیم.  گاه لازم است مو شکافانه اساسنامه شرکت نیز بررسی شود چرا که به این ترتیب حدود اختیارات مدیران و محدودیتهای این اختیارات و احیاناً تشریفات خاصی که ممکن است اساسنامه برای معاملات خاص پیش بینی کرده باشد ، روشن می شود ، به عنوان مثال ممکن است به موجب اساسنامه شرکت، اقدام به انواع خاصی از معاملات مستلزم تصویب مجمع عمومی باشد و یا اختیارات مدیران در موارد خاصی به نوعی محدود یا مشروط شده باشد. بنابر این توجه به برگه نمایندگی و مجوز تنظیم قرارداد و یا اساسنامه یا حسب مورد مصوبه مجمع عمومی یا هیئت مدیره در معاملات با شرکت ها ضروری به نظر می رسد.        

   گام سوم در مدیریت تنظیم قرارداد موضوع معین مورد معامله است.فقه و قانون مدنی رفع ابهام و دوری از جهل در موضوع معامله را مورد تاکید قرار داده است، علم و یقین نسبت به اینکه دقیقا چه چیزی را معامله می کنید تا آنجا اهمیت دارد که حتی شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود موجب بطلان قرارداد می باشد. طرفین در این مرحله لازم است به این سوال پاسخ بگویند که مورد معامله چیست و چه اوصافی دارد؟ علم و یقین در این زمینه با رویت یا وصف محقق می شود.

    در گام چهارم لازم است انگیزه مکتوب در قرارداد مورد توجه قرار گیرد. بند 4 ماده 190 قانون مدنی این موضوع را مشروعیت جهت معامله عنوان می کند و طبق ماده 217 همان قانون درج انگیزه نامشروع در قرارداد را سبب باطل شدن معامله برشمرده است. بنابر این انگیزه نامشروع طرف معامله در قرارداد از قبیل قاچاق، ایجاد خانه فساد و امثالهم  امری نیست که به طرف دیگر ربطی نداشته باشد. حتی به نظر برخی حقوقدانان در صورت عدم تصریح در اگر اوضاع و احوال دلالت بر آن داشته باشد که معامله به جهت نامشروع تنظیم شده مشمول همان حکم خواهد بود.

   توجه به شروط ضمن عقد به ویژه هنگامی که قرارداد به اصطلاح به صورت تیپ (پیش نویس) است ضرورت دارد. گرچه در چنین مواردی به دلیل وجود قرارداد تیپ فضای اعتماد حفظ می شود اما در عین حال نباید از نظر دور داشت که لازم است طرفین با رضایت و اراده کامل مفاد آنرا بپذیرند و توجه داشته باشند که همانطور که بر روی قیمت و مورد معامله به توافق رسیدند در شروط و تعهدات دیگر نیز لازم است چنین باشد و الزامی نیست که قرارداد تیپ را همانطور که از قبل طراحی شده بپذیرند.

    نکته دیگر اینکه می توانید در قراردادهای خود توافق کنید در صورت بروز اختلاف موضوع را به داوری مشخصی ارجاع کنید. این یکی از راه های تقویت و بکارگیری موثر نهاد داوری است. در این صورت نه تنها می توانید در قراردادهای تخصصی از داوری متخصصین همان فن بهره مند باشید، این مزیت را دارد که مجبور نمی شوید برای طرح دعوی در دادگاه متحمل هزینه و وقت زیاد شوید.

۱۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نکات اساسی در عقد یک قرارداد کاری بلند مدت

15 نکته برای رشد پیمانکار بلندپرواز در کسب و کار

پیمانکاران خارج از کشور نقش مهمی در اقتصاد دارند، زیرا آنها کاملا ضروری هستند. بدون آنها می توانید مطمئن باشید که خانه ها و دفاتر به معنای واقعی کلمه سقوط می کنند.

نتیجه این است که کسب و کار پیمانکاری می تواند سودآور باشد.

اما، قبل از اینکه شما بیش از حد درگیر شوید، در اینجا 15 راه وجود دارد که شما می توانید یک کسب و کار قراردادی ایجاد کنید که قرار است تا کسب و کار قراردادی که قبلا دارید انجام شود.

1. با بهترین شیوه های کسب و کار کار کنید.
یکی از شایعترین مشکلی که پیمانکاران با آن مواجه می شوند، تلاش برای بهبود کارایی و رشد کسب و کار خود هستند، تصویب بهترین شیوه های صنعت است. پس از همه، آنها در حال حاضر برخی از سیستم در محل است که آنها با آن آشنا هستند و معتقد است که کار خوب است.

برای پایان دادن به این بحث، می توانید با استفاده از هر سیستمی که ترجیح می دهید همه چیز را از حسابداری، برنامه ریزی و پرداخت صورتحساب، به آموزش و مدیریت وظیفه برآورده کنید، تا زمانی که این سیستم شامل دانش پایه ای از این وظیفه و کمک به هر یک از کارکنان، دستورالعمل های گام به گام برای هر کارمند.

هنگامی که یک سیستم موثر در محل وجود دارد آن را به شما اجازه می دهد تا نه تنها موفقیت فعلی سطح خود را حفظ کنید، بلکه به شما کمک می کند تا زمانی که وقت خود را برای رشد رشد می کنید به درستی مقیاس آماده باشید.

2. سازمان داخلی خود را ارزیابی کنید.
پس از پرداختن به یک سیستم که از بهترین شیوه ها استفاده می کند، بعدا می خواهید ارزیابی جامع از شرکت خود انجام دهید. این شامل سوالاتی مانند:

آیا کسب و کار شما پایدار مالی است؟
آیا فروش تکراری دارید؟
آیا ارجاع مشتری دارید؟
مردم چگونه کسب و کار خود را به مشتریان و خدمات مشتریان را ارزیابی می کنند؟
نرخ گردش کار کارکنان شما چیست؟
این سوالات را می توانید با بررسی کتاب های خود، با توجه به آنچه مردم در مورد کسب و کار شما در اینترنت می گویند و صحبت کردن با کارکنان و مشتریان، پاسخ داده می شود. اگر حوزه هایی وجود داشته باشد که نیاز به بهبود دارند، قبل از اینکه کسب و کار خود را بیش از حد رشد دهید، روی آنها تمرکز کنید.

به عنوان مثال، اگر کارکنانی را که در خدمات مشتری برتر هستند را نداشته باشید و این یکی از شکایات شما از مشتریان است، پس شما ممکن است بخواهید افرادی را که در خدمات مشتری برتر هستند و یا بتوانند آموزش مناسب برای کارکنان فعلی خود را ارائه دهند.

3. خود را در دسترس قرار دهید
صحبت از خدمات مشتری، مشتریان آینده نویسی شما می خواهند با یک فرد واقعی صحبت کنند و نه یک ربات در ساعات کاری معمول. من متوجه شدم که بسیاری از افراد خواستار رسیدگی به تلفن در تمام طول روز هستند، اما اگر نمی خواهید مشتریان خود را به رقبای خود بکشید، لازم است.

یک راه برای کنار آمدن با این است که با ارسال تماس های تجاری به تلفن همراه خود را هنگامی که شما خارج از دفتر. حتی اگر شما نمی توانید به تلفن دسترسی داشته باشید، احتمالا می توانید مشتری را سریعتر از انتظار منتظر بمانید تا به دفتر بازگردید.

برای جلوگیری از هر گونه سردرگمی، به طور واضح ساعات کاری خود را در کارت های کسب و کار، وب سایت و کانال های اجتماعی خود تنظیم کنید و البته مکان فیزیکی خود را مشخص کنید. اگر در ساعت 5 بعدازظهر نزدیک بشوید، مشتری نباید ناراحت شود که هیچ کس در ساعت 8 صبح به تلفن جواب نمی دهد.

همچنین توصیه می کنم که ایمیل های خودکار و پیام های رسانه های اجتماعی را در خلال ساعات کاری تنظیم کنید. یک پیام ساده که مشتری را مطلع می کند پیام خود را دریافت کرده و در عرض 24 ساعت پاسخ خود را دریافت می کنند باید به اندازه کافی برای حفظ آنها راضی باشد.

4. به یک انجمن صنفی بپیوندید
انجمن صنفی، مانند پیمانکاران مرتبط، فقط برای شبکه ها مناسب نیست. آنها همچنین می توانند به شما در توسعه مهارت های کسب و کار ضروری بپردازند، از جمله چگونگی پرداخت هزینه مشتری برای چگونگی نوشتن یک قرارداد. آنها همچنین توصیه می کنند کدام یک از محصولات شما برای هر نوع شغل استفاده می شود و جایی که بتوانید معاملات زیر را پیدا کنید.

5. بازی بازاریابی خود را افزایش دهید.
مبارزات بازاریابی موفق تنها در مورد فرود مشتریان جدید نیست. آنها درباره تضمین پروژه های سودآور و حفظ مشتریان فعلی خویش هستند.

امروز، به این معنی داشتن حضور آنلاین و ارتباط با مخاطبین خاص خود از طریق ایمیل، رسانه های اجتماعی و پست های وبلاگ، جایی که شما نشان می دهید که چگونه کسب و کار شما مشکلات خود را حل کند.

با این حال، بر خلاف اینکه کسب و کارهای آنلاین کاملا آنلاین هستند، باید بر روی بازاریابی کسب و کار خود در سطح محلی متمرکز شوید. با اطمینان خاطر داشته باشید که آدرس، شماره تلفن و ساعت شما در دسترس هستند و به راحتی قابل جستجو هستند. پس از آن، شبکه در جامعه خود هر دو آنلاین و آفلاین با حضور در جلسات اتاق بازرگانی یا پاسخ دادن به سوالات در یک انجمن روزنامه محلی. و نگران نباشید چند دلار از تبلیغات خود را در شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک تبلیغ کنید.


6. جذب بودجه بیشتر.
اگر شما مانند بسیاری از پیمانکاران کوچک هستید، احتمالا برای جلوگیری از گسترش خود، نیازی به پول ندارید. مبارزه با جریان های نقدی به دلیل پرداخت های تاخیری از مشتریان در واقع معمول است. این بدان معنی است که مسئولیت شما در پیدا کردن راه های مختلف دسترسی به خطوط اعتباری، بدست آوردن وام و حفاظت از اوراق قرضه است.

به یاد داشته باشید: اگر می خواهید برای جذب سرمایه، شما باید سوابق دقیق و سازمان یافته را نگه دارید و تحقیقات خود را در مورد بهترین نوع وام برای کسب و کار خود بر اساس نیازهای فعلی خود انجام دهید.

7. انعطاف پذیر باشید.
حتی اگر شما یک پیمانکار عمومی هستید، احتمالا متخصص در همه زمینه ها نیستید. به همین دلیل شما خدمات ویژه ای را برای مشتریان خود ارائه می دهید. با این حال، هنگامی که شما برای یک مشتری بالاتر و فراتر از آن هستید، احتمالا یک سرمایه گذار مادام العمر خواهید برد. به عنوان مثال، اگر شما در حال انجام کارهای الکتریکی هستید و متوجه خواهید شد که یک لوله دارای یک نشت جزئی است که شما به راحتی می توانید آن را تعمیر کنید، می توانید لوله را عوض کنید تا مشتری را با یک لوله کش تماس بگیرید.

8. یک مربی را پیدا کنید
بهترین چیز در مورد مربی این است که او می تواند شما را در حل مشکلات راهنمایی کند. مربی می تواند به شما در مورد نحوه مدیریت پول و مشتریان خود آموزش دهد و شما را به فروشندگان یا سرمایه گذاران معرفی کند. دلیل: مربی “قبلا” بوده است. گاهی اوقات این شخص می تواند یک عضو خانواده یا پیمانکار بازنشسته باشد؛ دیگران ممکن است کسی باشد که شما باید استخدام کنید.

9. استخدام افراد هوشمندانه و با استعداد تر از شما.
این پاسخ بلند مدت شما به هر گونه مشکلات میکرو مدیریتی است که شما ممکن است داشته باشید. با استخدام افرادی که دقیق تر و با استعداد تر از شما هستند، می توانید به آنها اعتماد کنید تا هر گونه تخصیصی را در اختیار آنها قرار دهند بدون نظارت شما. این به شما فرصت بیشتری برای تمرکز بر رشد کسب و کار پیمانکار شما می دهد. به علاوه، شما یک دسته کامل از آنها را در طول راه یاد بگیرند.

10. امور مالی خود را تماشا کنید.
کسب و کارهای ساختمانی زیادی تحت عنوان آنها صرفا نمی توانند هزینه های سربار خود را پوشش دهند. این به این معنی است که شما باید به هزینه های سربار توجه دقیق توجه داشته باشید و قبل از پذیرش شغل، از هزینه های اضافی مطلع شوید. هنگام ارسال پیشنهادات، هزینه های مربوط به پروژه، به ویژه مواد و نیروی کار را در نظر بگیرید، و مشتری را برآورد می کند.

راه دیگری برای رسیدگی به هزینه سربار خود را با ایجاد یک بودجه. این به شما نشان می دهد که چقدر پولی در اختیار دارید و چقدر هزینه می کنید. اگر مقدار بیرون از مقدار پیش درآمد پیشی بگیرد، پس باید با تغییر دادن هزینه های غیر ضروری و افزایش نرخ های خود، برخی از تغییرات را شروع کنید..

11. منحصر به فرد باشید.
آیا کسب و کار شما دارای یک تخصص خاص و یا به یک بازار طاقچه؟ سپس قطعا سرمایه خود را در آنچه کسب و کار شما متفاوت از دیگران در شهر است. این به سادگی می تواند توانایی شما برای ارائه خدمات به طور خاص برای دفاتر باشد، در مقایسه با سایر پیمانکاران، که صرفا بر روی خواص مسکونی تمرکز می کنند.

با این حال، اطمینان حاصل کنید که تعادل سالم محصولات خدماتی را ارائه دهید. در حالی که بازار های طاقت فرسا می تواند به شما در زمینه ی رقابتی کمک کند و به شما کمک کند تا شما را از خود بیازمایید، آنها همیشه به اندازه کسب و کارهایی هستند که به مخاطبان گسترده ای دسترسی ندارند.

12. بهترین مشتریان را انتخاب کنید.
من توصیه نمیکنم یک مشتری را کنار بگذارم اما حقیقت سخت این است که برخی از مشتریان بهتر از دیگران هستند. آیا واقعا ارزش خرید چند صد دلار از یک مشتری مرده است که فقط خواستار کار جزئی قراردادن است؟ یا، آیا می خواهید یک پروژه بزرگ از یک مشتری که از قبل به شما پرداخت می کند، فرود آورید؟

همیشه به خاطر داشته باشید که مشتریانی را می خواهید که ROI جامد را به جای آنهایی که به شما آسیب می رسانند، می خواهند. برای این که این مشکل را نجات دهید، یاد بگیرید که چگونه این مشتریان را قبل از موافقت در یک پروژه مشخص کنید. برای مثال، اگر قبلا تجربه ای در رابطه با این مشتری داشته اید، می توانید برخی از پیمانکاران همکار خود را بپرسید. نشانه های دیگری از مشتریان ناراحت کننده این است که آیا آنها به شما یا کارکنان خود بی ادب یا سوء استفاده می کنند و یا از شما می گیرند که شما یک پرداخت اولیه را انجام می دهید.

13. در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرد.
در اینجا چند واقعیت است که باید قبول کنید: تنها 24 ساعت در روز وجود دارد. و شما کامل نیستید هنگامی که متوجه شدید، می توانید شروع به برون سپاری کارهای خاصی کنید تا بتوانید برخی از استرس ها را از بین ببرید و به طور پیوسته رشد کسب و کارتان را تمرین کنید. برای مثال، حسابداری می تواند عصبی و زمان گیر باشد. بنابراین، چرا تمام حسابداری و حسابداری شما قرارداد نداشته و نیاز به یک مترجم آزاد یا CPA دارد؟

14. آماده باشید.
مهم نیست که چه اندازه کسب و کار شماست، آماده سازی چیزی است که می تواند باعث ایجاد یا شکستن شما شود. با این حال، برای پیمانکاران، چیزهای کوچکی که می توانند تعیین کنند که آیا می خواهید زنده بمانید یا نه. پس از همه، آماده سازی کلید موفقیت و سودآوری است.

به عنوان مثال، بیایید بگوئیم که تقریبا با بازسازی حمام انجام می شود و متوجه می شوید که شما بخشی از 5 دلار را که لازم است به پایان برسانید، از دست ندهید. این بخش اکنون می تواند چند صد دلار را به شما بازگرداند زیرا شما مجبورید آن را یک شبه بخرید. حتی به فروشگاه سخت افزاری محلی می رود هزینه ها و هزینه های شما. و احتمالا مجبور خواهید شد که این هزینه را بخورید زیرا در نقل قول اصلی نیست.

شما نمیتوانید برای هر سناریوی برنامه ریزی کنید، اما قبل از پریدن بر روی پیشنهادهایتان، پیشاپیش خودتان پیش بروید تا اطمینان حاصل کنید که همه چیزهایی را که لازم دارید برای تکمیل کار انجام دهید.

15. نترسید که کوچک بمانید.
بسیاری از پیمانکاران در این منطقه میانی گیر کرده اند که در آن آنها مجبور به استخدام افراد بیشتری هستند زیرا نمی توانند حجم کار را اداره کنند، اما سود هرگز بالاتر نیست. برای بسیاری از پیمانکاران، برای آنها کوچکتر است. این تضمین می کند که آنها جریان نقدی مثبت را از آنجا که هزینه های خود را پایین نگه می دارد. استقرار کوچک نیز باعث کاهش استرس می شود زیرا حجم کار برای مدیریت آسان تر است.

۱۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه قرارداد اجاره نامه انواع ملک (مسکونی-اداری-تجاری)

ماده 1 – طرفین قرارداد
1-1 موجر/ موجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ……… ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. .
1-2 مستاجر/مستاجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ……… ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. .
ماده ۲ – موضوع قرارداد

عبارتست از تملیک منافع ……….. دانگ/دستگاه/یک باب …………. به آدرس ………………………………………………. دارای پلاک ثبتی شماره ……….. فرعی از ………….. اصلی …………… بخش ………….. به مساحت ………… متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال ……………. صفحه ……………. دفتر ………… بنام …………………… مشتمل بر ……. اتاق خواب با حق استفاده برق/آب/گاز به صورت اختصاصی/ اشتراکی/شوفاژ روشن/غیر روشن /کولر/پارکینگ ………….. فرعی به متراژ ……… متر مربع/انباری فرعی ……… به متراژ ………. متر مربع تلفن دایر/غیر دایر به شماره ………………… و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستاجر/مستاجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است.
ماده 3 – مدت اجاره
مدت اجاره ………. ماه/سال شمسی از تاریخ / / 13 الی / / 13میباشد.
ماده 4 – اجاره بها و نحوه پرداخت
۴-۱ میزان اجاره بها جمعاً ………….. ریال، از قرار ماهیانه مبلغ …………………….. ریال که در اول/آخر هر ماه به مو جب قبض رسید پرداخت می شود یا به شماره حساب/کارت ………………………. به نام ………….. نزد بانک ……………… واریز خواهد شد. ( یا در صورت گرفتن چک) که طی تعداد . ….. فقره چک به شماره های ………………………………………………. عهده بانک ………….. به موجر تحویل داده شده است.
۴-۲ مبلغ ………………. ریال از طرف مستاجر/مستاجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً/طی چک به شماره ……. بانک …………. شعبه ………….. پرداخت شد و یا نقداً/طی چک شماره ……….. بانک ………….. شعبه …………….. در تاریخ / / 13به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستاجره به مستاجر مسترد خواهد شد.
ماده 5 – تسلیم مورد اجاره
موجر مکلف است در تاریخ / / 13 مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن جهت استیفاء به مستاجر/ مستاجرین تسلیم کند.
ماده 6 – شرایط و آثار قرارداد
۶-۱ مستاجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منطور قرارداد (مسکونی، تجاری، اداری) استفاده نماید. مستاجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید.
۶-۲ مستاجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند. علاوه بر این مستاجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را به غیردارد/ندارد.در صورت تخلف و انتقال به غیر ،اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بوددر صورتیکه مستاجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئول خواهد بود.
۶-۳ موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و در صورتیکه به عنوان ولایت، وصایت،وکالت، قیومیت ،اجاره با حق انتقال و از این قبیل اختیار اجاره دادن داشته باشد. بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند.
۶-۴ در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها بیش از یکماه تاخیر نماید،موجر میتواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی صلاح بخواهد.
۶-۵ پرداخت هزنه های مصرفی آب/ برق/گاز/ تلفن/شارژ/فاضلاب شهری بر عهده مستاجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به مستاجر ارائه نماید.
6-6 پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان/مغازه ( حق شارژ و غیره) و همچنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولین ساختمان بر عهده مستاجر است.
۶-۷ پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه، ،شوفاژ ،کولر ،آسانسور و شبکه آب و برق و گاز با مالک است و هزینه های جزئی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستاجر است و نوع هزینه ها و میزان آن را عرف تعیین میکند.
۶-۸ مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بردرآمد و مشاغل (تجاری،اداری) بر عهده مستاجر میباشد.
۶-۹ در خصوص اماکن تجاری مبلغ …………….. ریال به حروف ……………………… ریال به عنوان حق سر قفلی توسط مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت گردیده / نگردیده است.
۶-۱۰ مستاجر مکلف است در زمان تخلیه ، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید. در صورت حدوث خسارات نسبت ب عین مستاجره . مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود.
۶-۱۱ موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهی های زمان اجاره ،نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستاجر، با اخذ رسید اقدام نماید.
۶-۱۲ در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع مستاجر از ملک میباشد. اقدام نکند و به مستاجر اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد مستاجر میتواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند .
۶-۱۳ تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است. در صورت تمدید قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توتفق بخش لا ینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود.
هرگاه موجر در طول مدت قرارداد اجاره ملک خود را به شخصی بفروشد باید قبلاً مالک جدید را از وجود مستأجر و قرارداد اجاره منعقده مطلع و منافع مستأجر را در نظر نگهدارد به نحوی که مستأجر متصرفی بتواند تا پایان مدت قرارداد از عین مستأجره استیفای منافع نماید.
۶-۱۴ مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستاجره را بدون هیچ عذر و بهانه ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید ،چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء قرارداد تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلسن آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ ریال به عنوان اجرت المثل ابام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشی از تخلیه (اجرت المثل) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است.
ماده 7- اسقاط خیارات
کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.
ماده 8- مقررات ناظر
این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 خواهد بود.
ماده 9- نسخ و تصدیق قرارداد
این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل موجر و مستاجر نسبت به مفاد و شروط آن در ۹ ماده و نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

محل امضاء و اثر انگشت موجر نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

محل امضاء و اثر انگشت مستأجر نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

۱۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه قرارداد اجاره نامه مغازه (تجاری)

ماده 1 – طرفین قرارداد
1-1 موجر/ موجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ……… ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. .
با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد ………….. به موجب …………….
1-2 مستاجر/مستاجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ……… ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. .
با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………. به موجب ……………
یا نماینده شرکت ……………………. به شماره ثبت ……………. که سمت وی با نامه رسمی شماره ………….. به تاریخ …………. از طرف شرکت تایید شده و به این اجاره نامه پیوست است.
ماده 2 – موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره
موضوع قرارداد عبارت است از اجاره شش دانگ یک واحد تجاری/مغازه به شماره پلاک ثبتی فرعی از اصلی بخش به زیربنای متر مربع واقع در طبقه مجتمع تجاری/خیابان به نشانی و دارای انباری / پارکینگ / یک رشته تلفن اختصاصی به شماره و منصوبه های در آن کنتور برق و آب و گاز شهری که تأسیسات گرمایی شوفاژ روشن , پکیج حرارتی , گاز شهری , فن کوئل , بخاری نفت سوز , شومینه و وسیله سرمایی آن کولر , چیلر , فن کوئل , تهیه مطبوع , سایر لوازم و ملحقات مربوطه با حق استفاده از مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که عیناً بطور کامل به رؤیت مستأجر رسید و از کمیت، کیفیت و وضعیت مورد اجاره کاملاً مطلع شده است.
ماده 3 – مدت اجاره
مدت اجاره برابر است با : ماه/سال که تاریخ شروع آن از و خاتمه آن به تاریخ هجری شمسی است.
ماده 4 – اجاره بها و نحوه پرداخت
۴-۱ میزان اجاره بها جمعاً ریال، از قرار ماهیانه مبلغ ریال که در اول/آخر هر ماه به مو جب قبض رسید پرداخت می شود یا به شماره حساب/کارت به نام نزد بانک واریز خواهد شد. ( یا در صورت گرفتن چک) که طی تعداد فقره چک به شماره های عهده بانک به موجر تحویل داده شده است.
۴-۲ مبلغ ریال از طرف مستاجر/مستاجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً/طی چک به شماره بانک شعبه پرداخت شد و یا نقداً/طی چک شماره بانک شعبه در تاریخ / / 13به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستاجره به مستاجر مسترد خواهد شد.
ماده 5 – تسلیم مورد اجاره
موجر مکلف است در تاریخ / / 13 مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن جهت استیفاء به مستاجر/ مستاجرین تسلیم کند.
ماده 6 – شرایط و آثار قرارداد
۶-۱ مورد اجاره برای استفاده به اجاره واگذار شده است. مستاجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منطور قرارداد استفاده کند.
4- طرفین عموما و هر یک از موجر و مستاجر خصوصا اقرار و اظهار داشته و می دارند که هیچگونه وجه یا مالی به عنوان سرقفلی، حق کسب و پیش یا تجارت و نظایر آن یا تحت عناوین پیش بینی نشده دیگر از سوی مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت نگردیده است بنابراین مستاجر هر گونه ادعایی در خصوص سرقفلی و نظایر آن را از خود اسقاط می نماید.
۶-۲ مستأجر حق واگذاری و انتقال مورد اجاره مشاعاً , مفروزاً , یا جزاً یا کلاً را به غیرندارد/ دارد.
۶-۴ در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها بیش از یکماه تاخیر نماید یا در صورت عدم وصول چک های اجاره تا تاریخ یک ماه پس از سر رسید، موجر میتواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی صلاح بخواهد.
۶-۵ پرداخت هزینه های مصرفی آب , برق , گاز شهری و تلفن اختصاصی مربوط به مورد اجاره در طی مدت قرارداد به عهده مستأجر است .
۶-۶ پرداخت هزینه نگهداری ( شارژ ـ هزینه های مشترک ) به عهده مستأجر است در صورت تغییر و افزایش احتمالی آن از طرف هیأت مدیره مرکز تجاری نیز مبلغ جدید مورد قبول و ملاک پرداخت برای مستأجر خواهد بود .
۶-۷ مستأجر متعهد است در زمان تخلیه مورد اجاره به همان وضعی که از هر حیث صحیح و سالم تحویل گرفته بطور صحیح و سالم تحویل موجر داده و رسید دریافت نماید . در غیر این صورت مسئول خسارات وارده می باشد .
۶-۸ تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات از قبیل تهویه , شوفاژ , کولر , آسانسور و سیستم شبکه های آب و برق و گاز باشد به عهده موجر می باشد و تعمیر و تنظیم و کسر لوازم و شکستن شیشه و در به عهده مستأجر می باشد .
۶-۱۲ در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع مستاجر از ملک است،.اقدام نکند و به مستاجر اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد مستاجر می تواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند.
چنانچه قبل از انقضاء مدت اجاره، مستأجر متمایل به فسخ قرارداد باشد علاوه بر انجام تعهدات قرارداد حاضر موظف به پرداخت یک ماه اجاره بها اضافی خواهد بود .
هرگاه موجر در طول مدت قرارداد اجاره ملک خود را به شخصی بفروشد، باید قبلاً مالک جدید را از وجود مستأجر و قرارداد اجاره منعقده مطلع و منافع مستأجر را در نظر نگهدارد به نحوی که مستأجر متصرفی بتواند تا پایان مدت قرارداد از عین مستأجره استیفای منافع نماید.
۶-۱۳ موجر و مستأجر متعهد خواهند بود که دوماه قبل از انقضاء نسبت به تخلیه یا تمدید اجاره نامه یکدیگر را مطلع سازند و در صورت عدم توافق این اجاره نامه در انقضاء مدت فسخ شده و کان لم یکن تلقی می گردد و موجر می تواند نسبت به سرویس دهی مستأجر جدید اقدام لازم را انجام دهد.
۶-۱۱ موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهی های زمان اجاره ،نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستاجر، با اخذ رسید اقدام نماید.
۶-۱۴ مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستاجره را بدون هیچ عذر و بهانه ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید ،چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء قرارداد تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر اجرت المثل ناشی از تاخیر تخلیه با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است.
۶-۸ مالیات مستغلات و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بردرآمد و مشاغل بر عهده مستاجر میباشد.
تخلف مستأجر از هریک از مفاد و شروط این قرارداد اجاره حق فسخ و تخلیه را برای موجر ایجاد خواهد کرد.
ماده 7- اسقاط خیارات
کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.
ماده 8- مقررات ناظر
این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 خواهد بود.
ماده 9- نسخ و تصدیق قرارداد
این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل موجر و مستاجر نسبت به مفاد و شروط آن در ۹ ماده و دو نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

امضاء و اثر انگشت موجر نام و نام خانوادگی و امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

امضاء و اثر انگشت مستأجر نام و نام خانوادگی و امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

۱۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر