تعریف: هر کس با صحنه سازی مانند پی کنی، دیوار کشی، تغییر حد فاصل، از بین بردن مرز، نهر کشی، حفر چاه، کاشتن درخت کشاورزی و امثال این اعمال به تهیه آثار تصرف در اراضی کشاورزی اعم از اینکه کشت شده با در آیش زراعی باشند یا در جنگل‌ها و مراتع ملی شده،‌ کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها منابع آن چشمه‌سارها، نهرهای طبیعی و پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و زمین‌های بایر یا موات و املاک و اراضی متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی اوقاف و شهرداری‌ها یا املاک اراضی دیگران به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود به دیگران مبادرت کند یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی با ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نماید، مجازات کیفری دارد.

شکواییه

 

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب

احتراماً اینجانب………….. فرزند……… از آقای……….. فرزند…………….. به نشانی………… به عنوان ممانعت از حق شاکی هستم زیرا نامبرده در نشانی……………. مبادرت به بستن و قفل کردن موضوع……………… واقع در……………. که اینجانب با ایشان به صورت مشترک از آن استفاده می‌کنیم و مانع تعمیر و استفاده شخصی می‌نماید از این رو مطابق مقررات قانونی تقاضای تعقیب کیفری و صدور دستور موقت بر جلوگیری از ادامه عملیات متجاوزانه ایشان را دارم.

امضا

مدارک لازم:

١- کپی مدارک قانونی

٢- شهادت شهود و مطلعین

٣- گزارش نیروی انتظامی محل وقوع