نگهداری و مخفی وحمل کردن بنگ و چرس و تریاک و شیره  و سوخته تریاک و یا تفاله تریاک یا گراس 

– تا 50 گرم = تا 3 میلیون جزای نقدی تا 50 ضربه شلاق

– بیش از 50 گرم تا 500 گرم =  5 تا 15 میلیون ریال جزای نقدی و 10 سال تا 15 ضربه شلاق

– بیش از 500 گرم تا 5 کیلو = 15 تا 60 میلیون ریال جریمه نقدی و 40 تا 74 ضربه شلاق و 2تا 5 سال زندان

– بیش از 5 کیلو = 60 تا 200 میلیون ریال جریمه نقدی و 50 تا 74 ضربه شلاق و 5 تا 10 سال حبس در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور به جای جریمه مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم برای بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده

– بیش از از 20 تا 100 گیلو گرم =  علاوه برمجازات مقرر در بند 4 به ازای هر کیلو گرم 2 میلیون ریال جزای نقدی مرتکب اضافه می شود و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده

– بیش از 100 کیلو گرم  = علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بند های 4و 5 حبس ابد و در صورت تکرار اعدام  و مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده

مستند  قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام