برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات کامل فروشنده  

 

 

فسخ قولنامه از سوی فروشنده به لحاظ تاخیر خریدار در مراجعه به دفتر خانه

 

مشخصات کامل خریدار

خلاصه اظهارات

 

 

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

مطابق قولنامه مورخ     ملک اینجانب واقع در    را خریداری نموده یاد و متعهد گردیده بودید که حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ امضاء ‌قولنامه برای تنظیم سند رسمی حاضر شوید اما به موقع حاضر
 نشده اید نظر به مراتب یاد شده به شما به مدت 5 روز مهلت داده می شود که برای امضا سند رسمی حاضر شوید در غیر اینصورت با عنایت به بند    قولنامه مذکور که تاخیر خریدار را موجب فسخ تلقی کرده از طریق مراجع قضایی فسخ قولنامه را به لحاظ خریدار در مراجعه به دفتر خانه خواهم نمود .

 

 

 

 

با تشکر

نام ونام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

 

 

    

خلاصه جواب