خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: صدور دستور موقت به منع نقل و انتقال آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی……../……… بخش «نام شهرستان محل وقوع ملک»

دلائل و منضمات دادخواست: کپی مصدق: 1- قرارداد مورخ………… 2- دلیل پرداخت ثمن 3- استعلام ثبتی.

 

ریاست محترم مجتمع قضایی «نام شهرستان محل وقوع ملک»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ……..، …….. دانگ……. باب آپارتمان ردیف……. صورت‌مجلس تفکیکی شماره…… جزء پلاک ثبتی…/…. بخش «شماره و نام شهرستان» را از خوانده/ خواندگان خریداری نموده و مبلغ……. ریال از بهای آن نیز تأدیه شده‌است. علیرغم ایفاء تعهداتم به عنوان خریدار، متاسفانه خوانده/ خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده و در جهت تکمیل ساختمان احداثی و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی اقدامی ننموده‌اند. اینک با توجّه به‌عدم اطمینان در انجام تعهدات قراردادی خوانده، استدعای صدور دستور استعلام ثبتی از طریق صدور گواهی توسط دفتر دادگاه و نهایتاً به استناد ماده 310 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و صدور دستور موقت منع خوانده/ خواندگان از هرگونه نقل و انتقال آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه فوق‌الذکر از در پلاک ثبتی…/….. بخش «شماره و نام شهرستان محل وقوع ملک» و اجرای آن قبل از ابلاغ مورد استدعاست. دعوی راجع به ماهیت ادعا وفق ماده 318 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مهلت قانونی ده روز تقدیم خواهد شد.

محل امضاء – مهر – انگشت

مدارک لازم: 1- تصویر مصدق قرارداد مورخ………2- دلیل پرداخت ثمن3- استعلام ثبتی